Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region CZ: Tschechische Republik für Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Ausschreibung Los-ID 2408176

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reparatur und Wartung von Lokomotiven
Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754


Referenznummer der Bekanntmachung: 55183/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50221000 Reparatur und Wartung von Lokomotiven
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Účelem veřejné zakázky s názvem „Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ, jejím¸ předmětem je stanovení podmínek, za kterých budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení obnov motorových lokomotiv řady 754 ve stupni vyvazovací obnovy celků R2 - a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 210 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ0 Česko
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Účelem veřejné zakázky s názvem „Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ, jejím¸ předmětem je stanovení podmínek, za kterých budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení obnov motorových lokomotiv řady 754 ve stupni vyvazovací obnovy celků R2 - a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 210 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadavatel postupuje v tomto zadávacím řízení v postavení zadavatele zadávajícího sektorovou veřejnou zakázku dle § 151 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 170 ZZVZ zru¨it zadávací řízení i bez naplnění důvodů

v § 127 ZZVZ.Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Splnění profesní způsobilosti proká¸e dodavatel, který předlo¸í výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vy¸aduje.


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dodavatel předlo¸í seznam významných slu¸eb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval slu¸by nebo dodávky obdobného charakteru, ve vý¨i nejméně 50 000 000,-Kč bez DPH.

Slu¸bou nebo dodávkou obdobného charakteru se rozumí výroba, opravárenství nebo modernizace hnacích ¸elezničních kolejových vozidel.


III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v Dohodě, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 1 a účastník je povinen je dodr¸et v rámci své nabídky. Ve¨keré platby budou probíhat v korunách českých a výlučně bezhotovostním převodem. Zadavatel nebude akceptovat případné po¸adavky účastníka na poskytnutí jakýchkoliv platebních záruk, otevření dokumentárního inkasa nebo akreditivu.Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung acht Jahre übersteigt:

§ 169 ZZVZ


IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/04/2023
Ortszeit: 10:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek je z důvodu umo¸nění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavatel v souladu s § 6 odst. 3 ZZVZ stanoví závaznou podmínku, ¸e nabídku je oprávněn podat pouze dodavatel, který má sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ¦výcarské konfederace, nebo v jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané Veřejné zakázce. Takovou mezinárodní smlouvou se primárně rozumí Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement - GPA). Aktuální informace o stranách a pozorovatelích GPA či plánovaných přístupech jsou uvedeny na stránkách Světové obchodní organizace https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm. V případě nabídky, podané dodavatelem se sídlem mimo státy uvedené v § 6 odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ je zadavatel oprávněn účastníka ze zadávacího řízení vyloučit v souladu s § 48 odst. 1 ZZVZ. V souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejňuje zadavatel zadávací dokumentaci na profilu zadavatele, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek nejméně do konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele (odkaz na profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CD), s výjimkou technické dokumentace a předpisů zadavatele poskytovaných zadavatelem dle čl. 18 Zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 170 ZZVZ zru¨it zadávací řízení i bez naplnění důvodů

v § 127 ZZVZ. Nabídky musejí být účastníky podány ve lhůtě stanovené zadavatelem v souladu s § 107 odst. 1 ZZVZ pouze v elektronické podobě.


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Postanschrift: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stě¸ovatel dozvěděl o domnělém poru¨ení zákona Zadavatelem, nejpozději v¨ak do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutě¸ o návrh pova¸uje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stě¸ovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stě¸ovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání ¸ádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předbě¸ných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v něm¸ stě¸ovatel obdr¸el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předbě¸ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu¨eném podlimitním řízení, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e navrhovatel nemů¸e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Postanschrift: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/03/2023

22/03/2023 S58

I.
II.
III.
IV.
VI.

Česko-Praha: Opravy a údr¸ba lokomotiv

2023/S 058-172137

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné slu¸by

Slu¸by
Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: České dráhy, a.s.
Národní identifikační číslo: 70994226
Po¨tovní adresa: Nábře¸í Ludvíka Svobody 1222/12
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 15
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ladislav Minařík
E-mail: minarik@gr.cd.cz
Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.cd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.tenderarena.cz/profily/CD
Dal¨í informace lze získat na vý¨e uvedené adrese
Nabídky nebo ¸ádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://tenderarena.cz/profily/CD
I.6)Hlavní předmět činnosti
´elezniční slu¸by

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754


Spisové číslo: 55183/2023
II.1.2)Hlavní kód CPV
50221000 Opravy a údr¸ba lokomotiv
II.1.3)Druh zakázky
Slu¸by
II.1.4)Stručný popis:

Účelem veřejné zakázky s názvem „Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ, jejím¸ předmětem je stanovení podmínek, za kterých budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení obnov motorových lokomotiv řady 754 ve stupni vyvazovací obnovy celků R2 - a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo.


II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 210 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
II.2.4)Popis zakázky:

Účelem veřejné zakázky s názvem „Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ, jejím¸ předmětem je stanovení podmínek, za kterých budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení obnov motorových lokomotiv řady 754 ve stupni vyvazovací obnovy celků R2 - a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo.


II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Ní¸e uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 210 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Dal¨í informace

Zadavatel postupuje v tomto zadávacím řízení v postavení zadavatele zadávajícího sektorovou veřejnou zakázku dle § 151 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 170 ZZVZ zru¨it zadávací řízení i bez naplnění důvodů

v § 127 ZZVZ.Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně po¸adavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Splnění profesní způsobilosti proká¸e dodavatel, který předlo¸í výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vy¸aduje.


III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Dodavatel předlo¸í seznam významných slu¸eb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.


Minimální úroveň případně po¸adovaných standardů:

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval slu¸by nebo dodávky obdobného charakteru, ve vý¨i nejméně 50 000 000,-Kč bez DPH.

Slu¸bou nebo dodávkou obdobného charakteru se rozumí výroba, opravárenství nebo modernizace hnacích ¸elezničních kolejových vozidel.


III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslu¨ná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v Dohodě, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako její příloha č. 1 a účastník je povinen je dodr¸et v rámci své nabídky. Ve¨keré platby budou probíhat v korunách českých a výlučně bezhotovostním převodem. Zadavatel nebude akceptovat případné po¸adavky účastníka na poskytnutí jakýchkoliv platebních záruk, otevření dokumentárního inkasa nebo akreditivu.Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení osmileté doby trvání:

§ 169 ZZVZ


IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo ¸ádostí o účast
Datum: 21/04/2023
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo ¸ádosti o účast:
Ce¨tina
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 21/04/2023
Místní čas: 10:00
Dal¨í informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek je z důvodu umo¸nění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Dal¨í informace:

Zadavatel v souladu s § 6 odst. 3 ZZVZ stanoví závaznou podmínku, ¸e nabídku je oprávněn podat pouze dodavatel, který má sídlo v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo ¦výcarské konfederace, nebo v jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané Veřejné zakázce. Takovou mezinárodní smlouvou se primárně rozumí Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement - GPA). Aktuální informace o stranách a pozorovatelích GPA či plánovaných přístupech jsou uvedeny na stránkách Světové obchodní organizace https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm. V případě nabídky, podané dodavatelem se sídlem mimo státy uvedené v § 6 odst. 3 písm. a) a b) ZZVZ je zadavatel oprávněn účastníka ze zadávacího řízení vyloučit v souladu s § 48 odst. 1 ZZVZ. V souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejňuje zadavatel zadávací dokumentaci na profilu zadavatele, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek nejméně do konce lhůty pro podání nabídek. Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele (odkaz na profil zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CD), s výjimkou technické dokumentace a předpisů zadavatele poskytovaných zadavatelem dle čl. 18 Zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo podle § 170 ZZVZ zru¨it zadávací řízení i bez naplnění důvodů

v § 127 ZZVZ. Nabídky musejí být účastníky podány ve lhůtě stanovené zadavatelem v souladu s § 107 odst. 1 ZZVZ pouze v elektronické podobě.


VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslu¨ný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Po¨tovní adresa: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stě¸ovatel dozvěděl o domnělém poru¨ení zákona Zadavatelem, nejpozději v¨ak do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutě¸ o návrh pova¸uje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stě¸ovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stě¸ovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání ¸ádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předbě¸ných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v něm¸ stě¸ovatel obdr¸el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předbě¸ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu¨eném podlimitním řízení, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e navrhovatel nemů¸e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč.


VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Po¨tovní adresa: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/03/2023
-
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
CZ: Tschechische Republik
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!