Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region SK: Slowakei für Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Ausschreibung Los-ID 1837086

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reparatur und Wartung von Lokomotiven
Reparatur und Wartung von Lokomotiven
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 381

Referenznummer der Bekanntmachung: 30791 - S 3744/2020-SeON
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50221000 Reparatur und Wartung von Lokomotiven
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Predmetu zákazky je:

— Vykonanie periodických vyväzovacích opráv na dvoch HKV radu 381,

— Odstránenie po¨kodení po nehodových udalostiach podľa potreby objednávateľa

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťa¸ných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50221000 Reparatur und Wartung von Lokomotiven
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00 Not specified
Hauptort der Ausführung:
Sídlo/prevádzka zhotoviteľa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
Predmetu zákazky je:

— Vykonanie periodických vyväzovacích opráv na dvoch HKV radu 381,

— Odstránenie po¨kodení po nehodových udalostiach podľa potreby objednávateľa

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťa¸ných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
Verejného obstarávania sa mô¸e zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor¨ích predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preuká¸e podľa § 32 ods. 2, písm. e) resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.1) V prípade, ¸e záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predlo¸il v ¸iadosti o účasť doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predlo¸enia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.

III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní mô¸e preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za ka¸dého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať slu¸bu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.1.4) V zmysle § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Obstarávateľ po¸aduje preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť dolo¸ením:

— zoznamu poskytnutých slu¸ieb, podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

III.1.3.1) Zoznam poskytnutých slu¸ieb vypracuje záujemca. Obstarávateľ odporúča, aby bol zoznam poskytnutých slu¸ieb podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu. Evidencia referencií je upravená v § 12 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.2) Záujemca mô¸e na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyu¸iť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
V zozname poskytnutých slu¸ieb obstarávateľ po¸aduje preukázať, ¸e záujemca realizoval opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel v sumárnej cene minimálne 1 000 000,00 EUR bez DPH.

V prípade poskytnutých slu¸ieb v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR pou¸iť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný deň v príslu¨ného kalendárneho roku, v ktorom do¨lo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa slu¸ba realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR pou¸iť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím slu¸ieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých slu¸ieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.

Odôvodnenie zaradenie podmienky účasti:

Podmienka účasti je primeraná na preukázanie technickej spôsobilosti záujemcu realizovať predmet zákazky

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Der Auftrag ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern vorbehalten, deren Ziel die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:
Nepo¸aduje sa.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
Ak ponuku predlo¸í skupina dodávateľov, Obstarávateľ nevy¸aduje vytvorenie po¸adovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vy¸aduje v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevy¸aduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodr¸ania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
Obstarávateľ po¸aduje predlo¸iť

1.platné oprávnenie v zmysle §17, a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov minimálne:

— UTZ elektrické v rozsahu E2,E6,E10,

— UTZ tlakové v rozsahu K6 a K7,

— Zváranie koľajových vozidiel a jeho súčastí v rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15 085-2,

— Nede¨truktívne skú¨anie koľajových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT vizuálnymi.

2.Oprávnenia podľa zákona č. 286/2009 Z.z. resp. v zmysle nariadenia 303/2008 ES na vykonávanie montá¸í, opráv, revízií a skú¨ok chladiacich zariadení alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie.

Uchádzač, so sídlom mimo Európskej únie, musí predlo¸iť platné oprávnenia vydané podľa platných predpisov s Slovenskej republike

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.3.1) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcií Videonávody.

VI.3.2) ´iadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod ¸iadosťou o účasť sa v tejto zákazke rozumie predlo¸enie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predlo¸enie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie. ´iadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.

VI.3.3)Uchádzač mô¸e doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia predbe¸ne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).

Uchádzač vyplní časti I. a¸ III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre v¨etky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťa¸ných podkladov. VI.3.4) Ak záujemca pou¸ije JED, Obstarávateľ mô¸e na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne po¸iadať o predlo¸enie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om.

Záujemca je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia ¸iadosti, ak Obstarávateľ neurčil dlh¨iu lehotu. V prípade, ak záujemca nepredlo¸í doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávateľom, obstarávateľ záujemcu vylúči z verejného obstarávania.

VI.3.5) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia pova¸uje odoslanie danej informácie (¸iadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslu¨ného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

VI.3.6) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predlo¸ené ¸iadosti o účasť, ponuky, prípadné ¸iadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.

VI.3.7) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, obstarávateľ po¨le záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

VI.3.8) Obstarávateľ umo¸ňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťa¸ným podkladom a k prípadným v¨etkým doplňujúcim podkladom. Súťa¸né podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťa¸ných podkladov alebo vysvetlenie po¸iadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090.

VI.3.9) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ru¸ová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ru¸ová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020
02/06/2020 S105 Slu¸by - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Rokovacie konanie
I.
II.
III.
IV.
VI.
Slovensko-Bratislava: Opravy a údr¸ba lokomotív

2020/S 105-255088

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Slu¸by

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ
Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ´elezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35914939
Po¨tová adresa: Ro¸ňavská 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 832 72
¦tát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Lipták
E-mail: liptak.jan@slovakrail.sk
Telefón: +421 220295481
Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.slovakrail.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťa¸né dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426492
Ďal¨ie informácie mo¸no získať na vy¨¨ie uvedenej adrese
Ponuky alebo ¸iadosti o účasť sa musia predlo¸iť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
I.6)Hlavná činnosť
Slu¸by ¸elezničnej dopravy
Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 381

Referenčné číslo: 30791 - S 3744/2020-SeON
II.1.2)Hlavný kód CPV
50221000 Opravy a údr¸ba lokomotív
II.1.3)Druh zákazky
Slu¸by
II.1.4)Stručný opis:
Predmetu zákazky je:

— Vykonanie periodických vyväzovacích opráv na dvoch HKV radu 381,

— Odstránenie po¨kodení po nehodových udalostiach podľa potreby objednávateľa

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťa¸ných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221000 Opravy a údr¸ba lokomotív
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Sídlo/prevádzka zhotoviteľa.

II.2.4)Opis obstarávania:
Predmetu zákazky je:

— Vykonanie periodických vyväzovacích opráv na dvoch HKV radu 381,

— Odstránenie po¨kodení po nehodových udalostiach podľa potreby objednávateľa

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťa¸ných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a v¨etky kritériá sú uvedené len v súťa¸ných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺ¸ka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie mô¸e byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane po¸iadaviek týkajúcich sa zápisu do ¸ivnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:
Verejného obstarávania sa mô¸e zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor¨ích predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preuká¸e podľa § 32 ods. 2, písm. e) resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.1) V prípade, ¸e záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predlo¸il v ¸iadosti o účasť doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predlo¸enia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.

III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní mô¸e preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za ka¸dého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať slu¸bu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.1.4) V zmysle § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Obstarávateľ po¸aduje preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť dolo¸ením:

— zoznamu poskytnutých slu¸ieb, podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

III.1.3.1) Zoznam poskytnutých slu¸ieb vypracuje záujemca. Obstarávateľ odporúča, aby bol zoznam poskytnutých slu¸ieb podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu. Evidencia referencií je upravená v § 12 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.2) Záujemca mô¸e na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vyu¸iť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne

Minimálna po¸adovaná úroveň ¨tandardov:
V zozname poskytnutých slu¸ieb obstarávateľ po¸aduje preukázať, ¸e záujemca realizoval opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel v sumárnej cene minimálne 1 000 000,00 EUR bez DPH.

V prípade poskytnutých slu¸ieb v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR pou¸iť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný deň v príslu¨ného kalendárneho roku, v ktorom do¨lo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa slu¸ba realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR pou¸iť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím slu¸ieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých slu¸ieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.

Odôvodnenie zaradenie podmienky účasti:

Podmienka účasti je primeraná na preukázanie technickej spôsobilosti záujemcu realizovať predmet zákazky

III.1.4)Objektívne pravidlá a kritériá účasti
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb
III.1.6)Po¸adované zábezpeky a záruky:
Nepo¸aduje sa.

III.1.7)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslu¨né ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.1.8)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Ak ponuku predlo¸í skupina dodávateľov, Obstarávateľ nevy¸aduje vytvorenie po¸adovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vy¸aduje v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevy¸aduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodr¸ania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie slu¸by je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
Obstarávateľ po¸aduje predlo¸iť

1.platné oprávnenie v zmysle §17, a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov minimálne:

— UTZ elektrické v rozsahu E2,E6,E10,

— UTZ tlakové v rozsahu K6 a K7,

— Zváranie koľajových vozidiel a jeho súčastí v rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15 085-2,

— Nede¨truktívne skú¨anie koľajových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT vizuálnymi.

2.Oprávnenia podľa zákona č. 286/2009 Z.z. resp. v zmysle nariadenia 303/2008 ES na vykonávanie montá¸í, opráv, revízií a skú¨ok chladiacich zariadení alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie.

Uchádzač, so sídlom mimo Európskej únie, musí predlo¸iť platné oprávnenia vydané podľa platných predpisov s Slovenskej republike

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťa¸
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 3
IV.1.4)Informácie o zní¸ení počtu rie¨ení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo ¸iadostí o účasť
Dátum: 29/06/2020
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťa¸ alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) mo¸no predkladať ponuky alebo ¸iadosti o účasť:
Slovenčina, Če¨tina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.3.1) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcií Videonávody.

VI.3.2) ´iadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod ¸iadosťou o účasť sa v tejto zákazke rozumie predlo¸enie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predlo¸enie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie. ´iadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.

VI.3.3)Uchádzač mô¸e doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia predbe¸ne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).

Uchádzač vyplní časti I. a¸ III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre v¨etky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťa¸ných podkladov. VI.3.4) Ak záujemca pou¸ije JED, Obstarávateľ mô¸e na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne po¸iadať o predlo¸enie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om.

Záujemca je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia ¸iadosti, ak Obstarávateľ neurčil dlh¨iu lehotu. V prípade, ak záujemca nepredlo¸í doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávateľom, obstarávateľ záujemcu vylúči z verejného obstarávania.

VI.3.5) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia pova¸uje odoslanie danej informácie (¸iadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslu¨ného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

VI.3.6) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predlo¸ené ¸iadosti o účasť, ponuky, prípadné ¸iadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.

VI.3.7) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, obstarávateľ po¨le záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

VI.3.8) Obstarávateľ umo¸ňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťa¸ným podkladom a k prípadným v¨etkým doplňujúcim podkladom. Súťa¸né podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťa¸ných podkladov alebo vysvetlenie po¸iadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090.

VI.3.9) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Po¨tová adresa: Ru¸ová dolina 10, P.O.Box
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
¦tát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého mo¸no získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Po¨tová adresa: Ru¸ová dolina 10, P.O.Box
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
¦tát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/05/2020
Privater Auftraggeber
Verhandlungsverfahren
Werkvertrag
SK: Slowakei
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen