Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region SK: Slowakei für Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Ausschreibung Los-ID 2301833

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reparatur und Wartung von Lokomotiven
Oprava elektrickej jednotky 661 006-0 po nehodovej udalosti
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oprava elektrickej jednotky 661 006-0 po nehodovej udalosti


Referenznummer der Bekanntmachung: 74661-S9984/2022-SeON
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50221000 Reparatur und Wartung von Lokomotiven
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Oprava Elektrickej jednotky 661 006 po nehodovej udalosti.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 560 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50221000 Reparatur und Wartung von Lokomotiven
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 Slovensko
Hauptort der Ausführung:

u zhotoviteľa


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Oprava Elektrickej jednotky 661 006 po nehodovej udalosti.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania (ďalej len "VO") sa mô¸e zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor¨ích predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO").

Ich splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a /alebo ods. 5 alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Na preukázanie plnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) sa po¸aduje predlo¸iť okrem iného i platné oprávnenie na vykonávanie určených činností vydané Dopravným úradom Slovenskej republiky podľa § 17 a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor¨ích predpisov:

-UTZ elektrické v rozsahu E6,

-UTZ tlakové v rozsahu K6 a K7

-Zváranie koľajových vozidiel a jeho súčastí v rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15 085-2.

-nede¨truktívne skú¨anie koľajových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT vizuálnymi.

alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie. Uchádzač, ktorého sídlom nie je členská krajina Európskej únie, musí predlo¸iť platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané podľa platných predpisov s Slovenskej republike.

Upozornenie:

Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci (podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy a nie je oprávnený vy¸iadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a po¸aduje jeho predlo¸enie záujemcom.


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

nepo¸aduje sa.


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Obstarávateľ po¸aduje preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť :

a) dolo¸ením zoznamu poskytnutých slu¸ieb, podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

b) v súlade s § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní kontrolou technickej spôsobilosti záujemcu vykonanou obstarávateľom

Ak uchádzač bude vykonáva činnosti spôsobom kooperácie subdodávok časti predmetu zákazky uvedených v Zozname výrobkov, dielov a súčastí ´DV uvedených v súťa¸ných podkladoch (časť A.3 Postup pri kontrole v súlade s § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní), aj tieto organizácie (subdodávatelia) podliehajú kontrole technickej spôsobilosti.

c) v súlade s § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má záujemca k dispozícií na poskytnutie slu¸by.

d) v súlade s § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľmi


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ad a)

V zozname poskytnutých slu¸ieb obstarávateľ po¸aduje preukázať, ¸e záujemca realizoval výrobu alebo opravy elektrických jednotiek v sumárnej cene minimálne: 2 000 000,- EUR bez DPH.

V prípade poskytnutých slu¸ieb v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR pou¸iť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný deň v príslu¨ného kalendárneho roku, v ktorom do¨lo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa slu¸ba realizovala.

V prípade roku 2022 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR pou¸iť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím slu¸ieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých slu¸ieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.

Ad b)

Rozsah a spôsob vykonania kontroly je uvedené v súťa¸ných podkladoch časť A3 Postup pri kontrole v súlade s § 34 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ¸e záujemca/jeho subdodávateľ je dr¸iteľom platného Potvrdenia o odborno-technickej spôsobilosti organizácie vydaného obstarávateľom na opravy EJ radu 661 nemusí byť vykonaná kontrola technickej spôsobilosti

Ad c)

Obstarávateľ po¸aduje predlo¸iť doklady, ¸e záujemca disponuje funkčným a prevádzky schopným technickým vybavením minimálne v rozsahu:

Základné meracie prístroje voltmetre, ampérmetre, megmety, ohmetre, osciloskopy, kalibračné tlakomery, moderné meradlá (napr. elektronické )meradlo jazdného profilu, meradlo rozkolesia, meradlo priemeru kolesia

na nastavenie nápravových tlakov trakčných podvozkov

Zdvíhacie zariadenie aspoň 4x25t

Meracia stolica

Koľajová váha

Kolosústruh pre úpravu jazdných profilov a kotúčov dvojkolesí pou¸ívaných v ¸kv

Hydraulický lis na montḠdvojkolesí

Striekací box

Vysokonapäťová skú¨obňa

Nabíjačky akumulátorových batérií

Zariadenie na vykonanie kapacitnej skú¨ky AKB

Otryskávacie zariadenie

Preukazuje sa čestným vyhlásením uchádzača.

Ad d)

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) a¸ h) a ods. 7; a musí preukázať, ¸e vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť je oprávnený poskytovať slu¸bu.


III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, obstarávateľ z dôvodu riadneho plnenia zmluvy bude vy¸adovať v zmysle § 37 ods. 2 zákona vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov,. Nebude vy¸adovať aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. V prípade zdru¸enia je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov pri plnení zmluvy prípadného vymáhania záväzkov, aby účastníci zdru¸enia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre v¨etkých účastníkov zdru¸enia. Zmluva musí byť predlo¸ená obstarávateľovi pred podpisom zmluvy z tohto postupu verejného obstarávania.

Bli¸¨ie informácie sú uvedené v súťa¸ných podkladoch.Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/10/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.3.1) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému v správe Úradu vlády SR s názvom IS EVO ver. 18.0. (ďalej len "IS EVO"). Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.

VI.3.2) ´iadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod ¸iadosťou o účasť sa v tejto zákazke

rozumie predlo¸enie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní

(podmienky účasti sú uvedené v ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE tohto oznámenia. Vzhľadom na postup verejného obstarávania, ktorým je rokovacie konanie so zverejnením, obstarávateľ upozorňuje záujemcov, ¸e v prípade, ak preukázanie podmienok účasti predbe¸ne nahradia Jednotným európskym dokumentom, budú obratom po uplynutí lehoty na predkladanie ¸iadosti o účasť vyzvaní k predlo¸eniu dokladov po¸adovaných obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti. ´iadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.

VI.3.3) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia pova¸uje odoslanie danej informácie (¸iadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslu¨ného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

VI.3.4) ) Obstarávateľ vyzve na predlo¸enie základnej ponuky v¨etkých záujemcov, ktorí splnia podmienky účasti.

VI.3.5) Obstarávateľ umo¸ňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťa¸ným podkladom a k prípadným v¨etkým doplňujúcim podkladom. Súťa¸né podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťa¸ných

podkladov alebo vysvetlenie po¸iadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke

na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090.

VI.3.6) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na

sociálne aspekty.


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ru¸ová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor¨ích predpisov.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ru¸ová dolina 10, P.O.BOX
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/09/2022

23/09/2022 S184

I.
II.
III.
IV.
VI.

Slovensko-Bratislava: Opravy a údr¸ba lokomotív

2022/S 184-522086

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Slu¸by
Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ´elezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35914939
Po¨tová adresa: Ro¸ňavská 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 83272
¦tát: Slovensko
E-mail: liptak.jan@slovakrail.sk
Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.slovakrail.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090
I.3)Komunikácia
Súťa¸né dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/446801
Ďal¨ie informácie mo¸no získať na vy¨¨ie uvedenej adrese
Ponuky alebo ¸iadosti o účasť sa musia predlo¸iť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/446801
I.6)Hlavná činnosť
Slu¸by ¸elezničnej dopravy

Oddiel II: Predmet
II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Oprava elektrickej jednotky 661 006-0 po nehodovej udalosti


Referenčné číslo: 74661-S9984/2022-SeON
II.1.2)Hlavný kód CPV
50221000 Opravy a údr¸ba lokomotív
II.1.3)Druh zákazky
Slu¸by
II.1.4)Stručný opis:

Oprava Elektrickej jednotky 661 006 po nehodovej udalosti.


II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 560 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
50221000 Opravy a údr¸ba lokomotív
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

u zhotoviteľa


II.2.4)Opis obstarávania:

Oprava Elektrickej jednotky 661 006 po nehodovej udalosti.


II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a v¨etky kritériá sú uvedené len v súťa¸ných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺ¸ka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie mô¸e byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie
III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane po¸iadaviek týkajúcich sa zápisu do ¸ivnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania (ďalej len "VO") sa mô¸e zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor¨ích predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO").

Ich splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a /alebo ods. 5 alebo podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Na preukázanie plnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) sa po¸aduje predlo¸iť okrem iného i platné oprávnenie na vykonávanie určených činností vydané Dopravným úradom Slovenskej republiky podľa § 17 a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor¨ích predpisov:

-UTZ elektrické v rozsahu E6,

-UTZ tlakové v rozsahu K6 a K7

-Zváranie koľajových vozidiel a jeho súčastí v rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15 085-2.

-nede¨truktívne skú¨anie koľajových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT vizuálnymi.

alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie. Uchádzač, ktorého sídlom nie je členská krajina Európskej únie, musí predlo¸iť platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané podľa platných predpisov s Slovenskej republike.

Upozornenie:

Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci (podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy a nie je oprávnený vy¸iadať si z informačných systémov verejnej správy výpis z registra trestov, a po¸aduje jeho predlo¸enie záujemcom.


III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

nepo¸aduje sa.


III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Obstarávateľ po¸aduje preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť :

a) dolo¸ením zoznamu poskytnutých slu¸ieb, podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

b) v súlade s § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní kontrolou technickej spôsobilosti záujemcu vykonanou obstarávateľom

Ak uchádzač bude vykonáva činnosti spôsobom kooperácie subdodávok časti predmetu zákazky uvedených v Zozname výrobkov, dielov a súčastí ´DV uvedených v súťa¸ných podkladoch (časť A.3 Postup pri kontrole v súlade s § 34 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní), aj tieto organizácie (subdodávatelia) podliehajú kontrole technickej spôsobilosti.

c) v súlade s § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má záujemca k dispozícií na poskytnutie slu¸by.

d) v súlade s § 34 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľmi


Minimálna po¸adovaná úroveň ¨tandardov:

Ad a)

V zozname poskytnutých slu¸ieb obstarávateľ po¸aduje preukázať, ¸e záujemca realizoval výrobu alebo opravy elektrických jednotiek v sumárnej cene minimálne: 2 000 000,- EUR bez DPH.

V prípade poskytnutých slu¸ieb v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR pou¸iť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný deň v príslu¨ného kalendárneho roku, v ktorom do¨lo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa slu¸ba realizovala.

V prípade roku 2022 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR pou¸iť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím slu¸ieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých slu¸ieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.

Ad b)

Rozsah a spôsob vykonania kontroly je uvedené v súťa¸ných podkladoch časť A3 Postup pri kontrole v súlade s § 34 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ¸e záujemca/jeho subdodávateľ je dr¸iteľom platného Potvrdenia o odborno-technickej spôsobilosti organizácie vydaného obstarávateľom na opravy EJ radu 661 nemusí byť vykonaná kontrola technickej spôsobilosti

Ad c)

Obstarávateľ po¸aduje predlo¸iť doklady, ¸e záujemca disponuje funkčným a prevádzky schopným technickým vybavením minimálne v rozsahu:

Základné meracie prístroje voltmetre, ampérmetre, megmety, ohmetre, osciloskopy, kalibračné tlakomery, moderné meradlá (napr. elektronické )meradlo jazdného profilu, meradlo rozkolesia, meradlo priemeru kolesia

na nastavenie nápravových tlakov trakčných podvozkov

Zdvíhacie zariadenie aspoň 4x25t

Meracia stolica

Koľajová váha

Kolosústruh pre úpravu jazdných profilov a kotúčov dvojkolesí pou¸ívaných v ¸kv

Hydraulický lis na montḠdvojkolesí

Striekací box

Vysokonapäťová skú¨obňa

Nabíjačky akumulátorových batérií

Zariadenie na vykonanie kapacitnej skú¨ky AKB

Otryskávacie zariadenie

Preukazuje sa čestným vyhlásením uchádzača.

Ad d)

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) a¸ h) a ods. 7; a musí preukázať, ¸e vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť je oprávnený poskytovať slu¸bu.


III.1.8)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:

Ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, obstarávateľ z dôvodu riadneho plnenia zmluvy bude vy¸adovať v zmysle § 37 ods. 2 zákona vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov,. Nebude vy¸adovať aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. V prípade zdru¸enia je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov pri plnení zmluvy prípadného vymáhania záväzkov, aby účastníci zdru¸enia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre v¨etkých účastníkov zdru¸enia. Zmluva musí byť predlo¸ená obstarávateľovi pred podpisom zmluvy z tohto postupu verejného obstarávania.

Bli¸¨ie informácie sú uvedené v súťa¸ných podkladoch.Oddiel IV: Postup
IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťa¸
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo ¸iadostí o účasť
Dátum: 20/10/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťa¸ alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) mo¸no predkladať ponuky alebo ¸iadosti o účasť:
Slovenčina, Če¨tina

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Pou¸ijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

VI.3.1) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému v správe Úradu vlády SR s názvom IS EVO ver. 18.0. (ďalej len "IS EVO"). Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY.

VI.3.2) ´iadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod ¸iadosťou o účasť sa v tejto zákazke

rozumie predlo¸enie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní

(podmienky účasti sú uvedené v ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE tohto oznámenia. Vzhľadom na postup verejného obstarávania, ktorým je rokovacie konanie so zverejnením, obstarávateľ upozorňuje záujemcov, ¸e v prípade, ak preukázanie podmienok účasti predbe¸ne nahradia Jednotným európskym dokumentom, budú obratom po uplynutí lehoty na predkladanie ¸iadosti o účasť vyzvaní k predlo¸eniu dokladov po¸adovaných obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti. ´iadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.

VI.3.3) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia pova¸uje odoslanie danej informácie (¸iadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslu¨ného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

VI.3.4) ) Obstarávateľ vyzve na predlo¸enie základnej ponuky v¨etkých záujemcov, ktorí splnia podmienky účasti.

VI.3.5) Obstarávateľ umo¸ňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťa¸ným podkladom a k prípadným v¨etkým doplňujúcim podkladom. Súťa¸né podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťa¸ných

podkladov alebo vysvetlenie po¸iadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke

na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090.

VI.3.6) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na

sociálne aspekty.


VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Po¨tová adresa: Ru¸ová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
¦tát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor¨ích predpisov.


VI.4.4)Útvar, od ktorého mo¸no získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Po¨tová adresa: Ru¸ová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
¦tát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/09/2022
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
SK: Slowakei
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen, Unfallinstandsetzung

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!