Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region RO: Rumänien für eTicketing

Ausschreibung Los-ID 1699425

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Fahrscheinentwerter
Fahrscheinentwerter
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem e-ticketing
Referenznummer der Bekanntmachung: 9067/15.07.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30123100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

RATC doreste sa achizitioneze sistem e-ticketing conform specificatiilor prezentate in caietul de sarcini.

Valoare estimata a celui mare contract subsecvent este de – 7 444 625,00 RON fara TVA.

Cantitatile min./max. pt. acordul-cadru:

— calculatoare de bord 50/200,

— validatoare RFID + card bancar EMV 190/660,

— automate de bilete 15/50,

— comunicatii de date (pret lunar pe sim) + costuri routere si switch-uri 50/200,

— dispozitive portabile pentru controlori 10/25,

— dotari IT, hardware si software pentru centrul de formatare si incarcare a smart cardurilor 1/1,

— centru de vanzare si incarcare a cardurilor 10/23,

— casieria centrala 1/1,

— aplicatii software 1/1,

— instruire personal 80/100,

— upgrade 1/4,

— costuri de stocare 1/4,

— servicii de instalare si configurare 1/1,

— nr. de smart carduri 5 000/100 000,

— alte cheltuieli 1/4.

Cantitatile min./max. pentru contractul subsecvent nr. 1:

— calculatoare de bord 20/50,

— validatoare RFID + card bancar EMV 100/190,

— automate de bilete 6/15.

Comuni [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 17 676 450.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO223
Hauptort der Ausführung:

Sediul RATC.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

RATC Constanta doreste sa achizitioneze sistem e-ticketing conform specificatiilor prezentate in caietul de sarcini.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Costul reprezentat de comisionul pe tranzactie / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Asigurare de garantie si mentenanta suplimentara / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Referitor la certificatele fiscale, se precizeaza ca aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora (avand in vedere ca aceste documente se solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, acestea se raporteaza la momentul prezentarii);

II. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea la art. 73 din Legea 99/2016: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va completata de catre ofertant si dupa caz de asociat/subcontractant/tert sustinator si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante:

— Niță Nicolae-Bogdan – director general,

— Bari Gevat – director tehnic,

— Soceanu Mariana – director economic,

— Tîrnoveanu Remus – sef Serviciu Exploatare,

— Acmola Nadir – consilier,

— Nichita Anamaria – sef Serviciu Tehnologia Informatiei,

— Deacu Roxana – sef Birou Comercial,

— Vasile Florentina – sef Compartiment Gestiuni Bilete si Abonamente,

— Tudor Dan-Cristian – șef Birou Achiziții,

— Petre Anisoara – economist Birou Financiar,

— Dumitrascu Geanina – economist Birou Contabilitate,

— Nistor Ion Marcel – sef Serviciu Juridic,

— Goga Nicolae – consilier juridic,

— Holban Liviu-Bogdan – expert Achiziții,

Dobrescu Roxana Consuela – specialist Achizitii Publice.

I. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie rezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul va face dovada ca a livrat in ultimii 3 ani calculați retroactiv de la data-limită a depunerii ofertelor produse similare in valoare cumulata de cel putin 7 400 000 RON la nivelul unuia sau maxim 3 contracte.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Operatorul economic (lider, asociat, terţ susţinător) va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de atribuire, respectiv numarul si data contractului invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia, datele sale de contact, precum si data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA (art. 12, Instructiunea nr. 2/2017, ANAP). Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare; orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Entitatea contractantă va solicita numai ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator dupa caz) să prezinte aceste documente, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Cuantumul garantiei de participare este de 7 400 RON. Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita stabilita de Sistemul Electronic de Achizitii Publice pt. depunerea ofertelor. Pentru garantia constituita prin virament bancar se va utiliza contul nr. RO23BTRL01401202694292XX, deschis la Banca Transilvania Constanta.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului, fara TVA si se va constitui conform art. 45 si 46 din HG 394/2016, cu modificările și completările ulterioare. Durata de valabilitate a instrumentului de garantare va excede cu 14 zile durata de valabilitate a contractului. Garantia de buna executie se constituie la dispozitia entitatii contractante in termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/10/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/10/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Orice persoana, in baza unei solicitari preliminare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

In cazul in care 2 sau mai multe oferte admisibile sunt la egalitate pe locul I, entitatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara. In acest caz, contractul se va atribui ofertantului a carui ultima propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care egalitatea persista, se va repeta procedura pana cand un ofertant va putea fi desemnat castigator.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform Legii 101/2016.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/09/2019

10/09/2019 S174 - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă

I.
II.
III.
IV.
VI.

România-Constanța: Maşini de validare a biletelor

2019/S 174-425155

Anunț de participare – utilități

Produse
Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă
I.1)Denumire şi adrese
Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța
RO1883902 / J13/60/1991
Str. Industrială nr. 8
Constanța
900147
România
Persoană de contact: Dan Tudor
Telefon: +40 241694932
E-mail: achizitiipublice@ratc.ro
Fax: +40 241694932
Cod NUTS: RO223

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.ratc.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiect
II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sistem e-ticketing
Număr de referinţă: 9067/15.07.2019
II.1.2)Cod CPV principal
30123100
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

RATC doreste sa achizitioneze sistem e-ticketing conform specificatiilor prezentate in caietul de sarcini.

Valoare estimata a celui mare contract subsecvent este de – 7 444 625,00 RON fara TVA.

Cantitatile min./max. pt. acordul-cadru:

— calculatoare de bord 50/200,

— validatoare RFID + card bancar EMV 190/660,

— automate de bilete 15/50,

— comunicatii de date (pret lunar pe sim) + costuri routere si switch-uri 50/200,

— dispozitive portabile pentru controlori 10/25,

— dotari IT, hardware si software pentru centrul de formatare si incarcare a smart cardurilor 1/1,

— centru de vanzare si incarcare a cardurilor 10/23,

— casieria centrala 1/1,

— aplicatii software 1/1,

— instruire personal 80/100,

— upgrade 1/4,

— costuri de stocare 1/4,

— servicii de instalare si configurare 1/1,

— nr. de smart carduri 5 000/100 000,

— alte cheltuieli 1/4.

Cantitatile min./max. pentru contractul subsecvent nr. 1:

— calculatoare de bord 20/50,

— validatoare RFID + card bancar EMV 100/190,

— automate de bilete 6/15.

Comuni [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 17 676 450.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223
Locul principal de executare:

Sediul RATC.
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

RATC Constanta doreste sa achizitioneze sistem e-ticketing conform specificatiilor prezentate in caietul de sarcini.
II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Costul reprezentat de comisionul pe tranzactie / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Asigurare de garantie si mentenanta suplimentara / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

I. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Referitor la certificatele fiscale, se precizeaza ca aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora (avand in vedere ca aceste documente se solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, acestea se raporteaza la momentul prezentarii);

II. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea la art. 73 din Legea 99/2016: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se va completata de catre ofertant si dupa caz de asociat/subcontractant/tert sustinator si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante:

— Niță Nicolae-Bogdan – director general,

— Bari Gevat – director tehnic,

— Soceanu Mariana – director economic,

— Tîrnoveanu Remus – sef Serviciu Exploatare,

— Acmola Nadir – consilier,

— Nichita Anamaria – sef Serviciu Tehnologia Informatiei,

— Deacu Roxana – sef Birou Comercial,

— Vasile Florentina – sef Compartiment Gestiuni Bilete si Abonamente,

— Tudor Dan-Cristian – șef Birou Achiziții,

— Petre Anisoara – economist Birou Financiar,

— Dumitrascu Geanina – economist Birou Contabilitate,

— Nistor Ion Marcel – sef Serviciu Juridic,

— Goga Nicolae – consilier juridic,

— Holban Liviu-Bogdan – expert Achiziții,

Dobrescu Roxana Consuela – specialist Achizitii Publice.

I. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie rezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul va face dovada ca a livrat in ultimii 3 ani calculați retroactiv de la data-limită a depunerii ofertelor produse similare in valoare cumulata de cel putin 7 400 000 RON la nivelul unuia sau maxim 3 contracte.
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic (lider, asociat, terţ susţinător) va completa cerinţa corespunzătoare în formularul DUAE din documentaţia de atribuire, respectiv numarul si data contractului invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia, datele sale de contact, precum si data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA (art. 12, Instructiunea nr. 2/2017, ANAP). Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare; orice alte documente relevante care sa dovedeasca indeplinirea cerintei solicitate, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Entitatea contractantă va solicita numai ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator dupa caz) să prezinte aceste documente, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire.
III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Cuantumul garantiei de participare este de 7 400 RON. Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita stabilita de Sistemul Electronic de Achizitii Publice pt. depunerea ofertelor. Pentru garantia constituita prin virament bancar se va utiliza contul nr. RO23BTRL01401202694292XX, deschis la Banca Transilvania Constanta.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului, fara TVA si se va constitui conform art. 45 si 46 din HG 394/2016, cu modificările și completările ulterioare. Durata de valabilitate a instrumentului de garantare va excede cu 14 zile durata de valabilitate a contractului. Garantia de buna executie se constituie la dispozitia entitatii contractante in termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.
III.1.7)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/10/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/01/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/10/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.
Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Orice persoana, in baza unei solicitari preliminare.

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

In cazul in care 2 sau mai multe oferte admisibile sunt la egalitate pe locul I, entitatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara. In acest caz, contractul se va atribui ofertantului a carui ultima propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care egalitatea persista, se va repeta procedura pana cand un ofertant va putea fi desemnat castigator.
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii 101/2016.
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/09/2019
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
RO: Rumänien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Fahrgeldmanagement, eTicketing