Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region RO: Rumänien für Elektrische Triebfahrzeuge

Ausschreibung Los-ID 2149046

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Straßenbahnpersonenwagen
Furnizare 2 tramvaie de capacitate medie in cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare 2 tramvaie de capacitate medie in cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“
Referenznummer der Bekanntmachung: 4205670/2021/45
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100 Straßenbahnpersonenwagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare 2 tramvaie de capacitate medie în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“

Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire.

Contractul de furnizare ce va fi încheiat va avea ca și obiect principal furnizarea a 2 tramvaie de capacitate medie în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“.

Aceste 2 tramvaie vor fi noi și nefolosite, unidirecționale și sunt destinate transportului public urban de călători în Municipiul Brăila.

Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în a 11 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 16 000 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO221 Brăila
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Braila
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Furnizare 2 tramvaie de capacitate medie în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“

Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire.

Contractul de furnizare ce va fi încheiat va avea ca și obiect principal furnizarea a 2 tramvaie de capacitate medie în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“. Aceste 2 tramvaie vor fi noi și nefolosite, unidirecționale și sunt destinate transportului public urban de călători în Municipiul Brăila.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garanție extinsă va asigura Beneficiarul de o cheltuială cât mai eficientă a fondurilor publice, prin minimizarea costurilor legate de întreținerea/repararea/înlocuirea tramvaielor în ansamblu și a componentelor acestora. / Gewichtung: 6
Qualitätskriterium - Name: Având în vedere că în orele de vârf numărul de călători estimați poate fi depășit, în situația în care sectorul pentru persoanele cu dizabilități permite, nefiind utilizat în acel moment pentru scopul definit, călătorii pot utiliza scaunele rabatabile suplimentare ce pot fi achiziționate în acest sector. Descriere: conform Caietului de Sarcini tramvaiele vor avea o capacitate de transport totală de minim 100 locuri, respectiv 6 persoane/m2 (calculate la 0,167 m2/călător în picioare) din care minim 32 pe scaune fixe, nerabatabile, din care minim 6 accesibile din low floor, plus vatmanul. / Gewichtung: 14
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

“Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, asociații, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitate de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociati/ subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l, dupa aplicare criteriului de atribuire, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (certificat de la bugetul local, certificat de la buget de stat etc.);

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/tert sustinatorul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.59-60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire(ofertanții, terții susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor și se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, odata cu depunerea DUAE.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Persoanele cu funcţie de decizie si implicate in procedura din cadrul autorităţii contractante, în ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt :

Viorel Marian Dragomir – Primar Municipiul Brăila

Doiniţa Ciocan – Viceprimar Municipiul Brăila

Jantea Crican Alexandru – Viceprimar Municipiul Brăila

Gurgu Vasilica – Director Executiv D.F.P.L.

Bratu Angelica – Director Executiv D.J.C.A.P.L.

Neagu Iuliana Florinela– director Executiv D.S.P.P.D.R.I.

Surdu Marius Radu - Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.

Termegan Marius - Director Executiv Directia Tehnic

Dinu Ileana - Sef Serviciu DSPPDRI

Giugiuc Marian – Inspector DSPPDRI

Mateescu Marilena - Inspector DSPPDRI

Vasiloiu Angelica – Consilier juridic DJCAPL

Mihalache Daniela – Inspector DFPL

Ciolan Mioara – Inspector DAS

Moldoveanu Mirela-Inspector Serv. Licitaţii si Achiziţii

Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P.

Partac Lucian- Inspector Serv. Licitaţii si Achiziţii Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P.

Robitu Florentina Anuta - Inspector Serv. Licitaţii si Achiziţii Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P.

Manea Mioara- Inspector Serv. Licitaţii si Achiziţii Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P.

Alexandru Ionel – consilier local,

Badiu Virginia – Loredana – consilier local,

Bobi Silvia – consilier local,

Boșneag Sorin – Eugen – Consilier local,

Canciu Cătălin – consilier local,

Coman Florin – Consilier local,

Coman Laurențiu – consilier local,

Cupcic Vasile – consilier local,

Drogeanu Alexandru - Consilier local,

Dumitru Florin – consilier local,

Gheorghiță Florin – consilier local,

Goanță Adrian- Mihai – consilier local,

Gojan Petru – consilier local,

Neacșu Cornelia – consilier local,

Neta Marian – consilier local,

Pascale Mihai – Viorel – Consilier local,

Pătărlăgeanu Valentin – consilier local,

Popescu Răzvan – consilier local,

Rădulescu Daniela – Elena – consilier local,

Sarafolean Coman – Consilier local,

Tudose Daniel – consilier local,

Vărzaru Dan Andrei – consilier local,

Voineag Cristiana – consilier local.

Nota:

- Ofertantii inclusiv asociatii/tert sustinatori/subcontractanti au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere.

- Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

- Ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, urmatoarele documente, dupa caz: Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia; a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.

- În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) din Legea nr.98/2016, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul prezentei procedurii de atribuire.

- Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata în limba română.

Cerinţa nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum sș faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Cerința se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in coduri CAEN din certificatul constatator.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezantarii acestuia.

Modalitatea de indeplinire

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, starea ofertantului etc.

Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

Nota 1: Toate documentele justificative care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a operatorilor economici vor contine informatii reale, valabile si actuale la data prezentarii acestora.

Nota 2: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, care sa cuprinda informatii reale/actuale la data prezentarii, care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 3: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza

Note 5: Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele semnate cu semnatura electronica extinsa.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractareInformații privind subcontractarea (dacă este cazul): În conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se solicită ofertanților să precizeze în ofertă:a) partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze; șib) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare. În conformitate cu prevederile art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, subcontractanții au dreptul de a opta pentru a fi plătiți în mod direct de către autoritatea contractantă. Opțiunea se va manifesta la semnarea contractului. Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016, niciun subcontractant nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016. De asemenea, subcontractanții au obligația depunerii declarației cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice străine documentele se vor prezenta în limba de origine și în traducere autorizată.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperiența similară. Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de minim 16.000.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multe contracte.Prin produs similar se va înţelege vehicul rutier pe şine destinat transportului urban de călători
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, Partea "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea "Proportia de subcontractare", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP SI Acordul de Subcontractare.Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/ candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective.Astfel, subcontractanții vor preciza în DUAE și informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile mentionate la alin. (1) lit. a), respectiv, va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 si 167.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovadaîndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată– înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.În conformitate cu Notificarea 256/2016 se va depune, odată cu DUAE și acordurile de subcontractare, după caz. Nedepunereaacestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta Contractul de subcontractare încheiat între ofertant și subcontractanții nominalizați în ofertă, în original sau în copie legalizată.În ceea ce privește participarea unui operator economic care poate avea calitatea de subcontractant în procedură, autoritateacontractantă ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a acestuia pentru partea sa de implicare în contract (art. 172 alin.(4) din Legea nr. 98/2016).Nota: Inainte de semnarea Contractului de furnizare de catre ofertantul castigator, acesta va prezenta contractele cu subcontractantii declarati in oferta.

Modalitatea de indeplinire:Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Terţul sustinator va completa DUAE - Partea "Criteriile de selecţie" - Secţiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea „Pentru contractele de achiziţie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat", indicând in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puţin urmatoarele informaţii necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse livrate, valoarea in lei, fara TVA (suma exprimata in cifre va fi insotita de menţiunea „lei fara TVA"), beneficiarul, perioada in care s-a realizat contractul, data si numărul documentului de recepţie.Modalitatea de indeplinire:Documentele justificative urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar. Documentele prin care operatorii economici pot demonstra îndeplinirea cerinței privind experiența similară, pot fi următoarele, fără a se limita la: recomandări/ procese-verbale de recepție/ certificate constatatoare, etc., emise sau contrasemnate de autoritățile contractante sau de catre clienții privațiNota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala".Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/02/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/02/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare stabilite prin prezenta fisa de date, ofertantul va prezenta initial doar DUAE- documentul unic de achizitie european conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare respective, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. În vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa SEAP si in momemtul inscrierii in procedura vor avea acces la modalitatea de completare a acestuia.

Documentele justificative in sustinerea declaratiei, trebuie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196, al.2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

În cazul în care va uza de dreptul mai sus mentionat, ofertantul are obligatia de a prezenta documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, în urma unei solicitari scrise din partea autoritatii contractante, în termenul prevazut în continutul acesteia, care nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.

Pentru clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I.1 si care fac imposibila transmiterea raspunsului în termen, autoritatea contractanta va raspunde numai în conditiile prevazute de art. 103 din HG. nr. 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”).

Accesarea si completarea DUAE se va face in SEAP Se va consuta si Ghidul SEAP.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale:

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Operatorii economici vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul oferte.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute conform din Legea nr 101/2016
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul Juridic Contencios
Postanschrift: piata Independentei nr.1
Ort: Braila
Land: Rumänien
Telefon: +40 239694994
Fax: +40 239694994
Internet-Adresse: www.primariabr.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/01/2022
Teilen

24/01/2022 S16

I.
II.
III.
IV.
VI.

România-Brăila: Vagoane de tramvai

2022/S 016-037416

Anunț de participare

Produse
Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL BRAILA
Număr naţional de înregistrare: 4205670
Adresă: Strada: Independenţei, nr. 1
Localitate: Braila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810210
Țară: România
Persoană de contact: Marius Radu Surdu
E-mail: achizitii@primariabraila.ro
Telefon: +40 239692394
Fax: +40 239692394
Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.primariabraila.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135486
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect
II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare 2 tramvaie de capacitate medie in cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“
Număr de referinţă: 4205670/2021/45
II.1.2)Cod CPV principal
34622100 Vagoane de tramvai
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare 2 tramvaie de capacitate medie în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“

Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire.

Contractul de furnizare ce va fi încheiat va avea ca și obiect principal furnizarea a 2 tramvaie de capacitate medie în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“.

Aceste 2 tramvaie vor fi noi și nefolosite, unidirecționale și sunt destinate transportului public urban de călători în Municipiul Brăila.

Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în a 11 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 16 000 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Municipiul Braila
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare 2 tramvaie de capacitate medie în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“

Propunerea tehnică va fi întocmită conform caietului de sarcini, parte integrantă din prezenta documentație de atribuire.

Contractul de furnizare ce va fi încheiat va avea ca și obiect principal furnizarea a 2 tramvaie de capacitate medie în cadrul proiectului “Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“. Aceste 2 tramvaie vor fi noi și nefolosite, unidirecționale și sunt destinate transportului public urban de călători în Municipiul Brăila.
II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garanție extinsă va asigura Beneficiarul de o cheltuială cât mai eficientă a fondurilor publice, prin minimizarea costurilor legate de întreținerea/repararea/înlocuirea tramvaielor în ansamblu și a componentelor acestora. / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Având în vedere că în orele de vârf numărul de călători estimați poate fi depășit, în situația în care sectorul pentru persoanele cu dizabilități permite, nefiind utilizat în acel moment pentru scopul definit, călătorii pot utiliza scaunele rabatabile suplimentare ce pot fi achiziționate în acest sector. Descriere: conform Caietului de Sarcini tramvaiele vor avea o capacitate de transport totală de minim 100 locuri, respectiv 6 persoane/m2 (calculate la 0,167 m2/călător în picioare) din care minim 32 pe scaune fixe, nerabatabile, din care minim 6 accesibile din low floor, plus vatmanul. / Pondere: 14
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 18
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

“Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru“
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, asociații, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59-60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitate de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociati/ subcontractanti/terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l, dupa aplicare criteriului de atribuire, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (certificat de la bugetul local, certificat de la buget de stat etc.);

2.cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/tert sustinatorul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.59-60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire(ofertanții, terții susținători, subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor și se va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, odata cu depunerea DUAE.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.

Persoanele cu funcţie de decizie si implicate in procedura din cadrul autorităţii contractante, în ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt :

Viorel Marian Dragomir – Primar Municipiul Brăila

Doiniţa Ciocan – Viceprimar Municipiul Brăila

Jantea Crican Alexandru – Viceprimar Municipiul Brăila

Gurgu Vasilica – Director Executiv D.F.P.L.

Bratu Angelica – Director Executiv D.J.C.A.P.L.

Neagu Iuliana Florinela– director Executiv D.S.P.P.D.R.I.

Surdu Marius Radu - Director Executiv D.A.P.L.P.P.P.

Termegan Marius - Director Executiv Directia Tehnic

Dinu Ileana - Sef Serviciu DSPPDRI

Giugiuc Marian – Inspector DSPPDRI

Mateescu Marilena - Inspector DSPPDRI

Vasiloiu Angelica – Consilier juridic DJCAPL

Mihalache Daniela – Inspector DFPL

Ciolan Mioara – Inspector DAS

Moldoveanu Mirela-Inspector Serv. Licitaţii si Achiziţii

Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P.

Partac Lucian- Inspector Serv. Licitaţii si Achiziţii Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P.

Robitu Florentina Anuta - Inspector Serv. Licitaţii si Achiziţii Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P.

Manea Mioara- Inspector Serv. Licitaţii si Achiziţii Publice în cadrul D.A.P.L.P.P.P.

Alexandru Ionel – consilier local,

Badiu Virginia – Loredana – consilier local,

Bobi Silvia – consilier local,

Boșneag Sorin – Eugen – Consilier local,

Canciu Cătălin – consilier local,

Coman Florin – Consilier local,

Coman Laurențiu – consilier local,

Cupcic Vasile – consilier local,

Drogeanu Alexandru - Consilier local,

Dumitru Florin – consilier local,

Gheorghiță Florin – consilier local,

Goanță Adrian- Mihai – consilier local,

Gojan Petru – consilier local,

Neacșu Cornelia – consilier local,

Neta Marian – consilier local,

Pascale Mihai – Viorel – Consilier local,

Pătărlăgeanu Valentin – consilier local,

Popescu Răzvan – consilier local,

Rădulescu Daniela – Elena – consilier local,

Sarafolean Coman – Consilier local,

Tudose Daniel – consilier local,

Vărzaru Dan Andrei – consilier local,

Voineag Cristiana – consilier local.

Nota:

- Ofertantii inclusiv asociatii/tert sustinatori/subcontractanti au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere.

- Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

- Ofertantul va incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, urmatoarele documente, dupa caz: Angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia; a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.

- În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) din Legea nr.98/2016, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul prezentei procedurii de atribuire.

- Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi insotite doar de traducerea autorizata în limba română.

Cerinţa nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum sș faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Cerința se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in coduri CAEN din certificatul constatator.

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezantarii acestuia.

Modalitatea de indeplinire

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, starea ofertantului etc.

Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

Nota 1: Toate documentele justificative care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale a operatorilor economici vor contine informatii reale, valabile si actuale la data prezentarii acestora.

Nota 2: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, care sa cuprinda informatii reale/actuale la data prezentarii, care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 3: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 4: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza

Note 5: Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta documentele semnate cu semnatura electronica extinsa.
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareInformații privind subcontractarea (dacă este cazul): În conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se solicită ofertanților să precizeze în ofertă:a) partea/părțile din contract pe care intenționează să o/le subcontracteze; șib) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare. În conformitate cu prevederile art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, subcontractanții au dreptul de a opta pentru a fi plătiți în mod direct de către autoritatea contractantă. Opțiunea se va manifesta la semnarea contractului. Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016, niciun subcontractant nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016. De asemenea, subcontractanții au obligația depunerii declarației cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice străine documentele se vor prezenta în limba de origine și în traducere autorizată.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperiența similară. Ofertanţii trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de minim 16.000.000 lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multe contracte.Prin produs similar se va înţelege vehicul rutier pe şine destinat transportului urban de călători
Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, Partea "Criterii de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" – subsectiunea "Proportia de subcontractare", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP SI Acordul de Subcontractare.Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care ofertantul/candidatul intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informații privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul/ candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informațiile menționate la art. 193 alin. (1) lit. a), precum și cele de la alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă relevanță din perspectiva capacităților subcontractanților pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective.Astfel, subcontractanții vor preciza în DUAE și informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul subcontractanților pe a căror capacități ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conține numai informațiile mentionate la alin. (1) lit. a), respectiv, va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în niciuna din situațiile de excludere menționate la art. 164, 165 si 167.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovadaîndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată– înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.În conformitate cu Notificarea 256/2016 se va depune, odată cu DUAE și acordurile de subcontractare, după caz. Nedepunereaacestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Înainte de semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta Contractul de subcontractare încheiat între ofertant și subcontractanții nominalizați în ofertă, în original sau în copie legalizată.În ceea ce privește participarea unui operator economic care poate avea calitatea de subcontractant în procedură, autoritateacontractantă ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a acestuia pentru partea sa de implicare în contract (art. 172 alin.(4) din Legea nr. 98/2016).Nota: Inainte de semnarea Contractului de furnizare de catre ofertantul castigator, acesta va prezenta contractele cu subcontractantii declarati in oferta.

Modalitatea de indeplinire:Ofertantul/ Ofertantul asociat/ Terţul sustinator va completa DUAE - Partea "Criteriile de selecţie" - Secţiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala" - subsectiunea „Pentru contractele de achiziţie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat", indicând in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puţin urmatoarele informaţii necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse livrate, valoarea in lei, fara TVA (suma exprimata in cifre va fi insotita de menţiunea „lei fara TVA"), beneficiarul, perioada in care s-a realizat contractul, data si numărul documentului de recepţie.Modalitatea de indeplinire:Documentele justificative urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar. Documentele prin care operatorii economici pot demonstra îndeplinirea cerinței privind experiența similară, pot fi următoarele, fără a se limita la: recomandări/ procese-verbale de recepție/ certificate constatatoare, etc., emise sau contrasemnate de autoritățile contractante sau de catre clienții privațiNota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala".Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/02/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 28/08/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 28/02/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare stabilite prin prezenta fisa de date, ofertantul va prezenta initial doar DUAE- documentul unic de achizitie european conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare respective, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. În vederea completării DUAE - operatorii economici vor accesa SEAP si in momemtul inscrierii in procedura vor avea acces la modalitatea de completare a acestuia.

Documentele justificative in sustinerea declaratiei, trebuie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196, al.2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

În cazul în care va uza de dreptul mai sus mentionat, ofertantul are obligatia de a prezenta documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, în urma unei solicitari scrise din partea autoritatii contractante, în termenul prevazut în continutul acesteia, care nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.

Pentru clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I.1 si care fac imposibila transmiterea raspunsului în termen, autoritatea contractanta va raspunde numai în conditiile prevazute de art. 103 din HG. nr. 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”).

Accesarea si completarea DUAE se va face in SEAP Se va consuta si Ghidul SEAP.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale:

Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate-pret”. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Operatorii economici vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul oferte.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute conform din Legea nr 101/2016
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic Contencios
Adresă: piata Independentei nr.1
Localitate: Braila
Țară: România
Telefon: +40 239694994
Fax: +40 239694994
Adresă internet: www.primariabr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/01/2022

Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
RO: Rumänien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Straßenbahn- Stadtbahn-und U-BahnFahrzeuge, Elektrische Triebfahrzeuge

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!