Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region RO: Rumänien für Radsätze

Ausschreibung Los-ID 1853280

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Monoblockräder
Monoblockräder
Roți monobloc cu diametrul de 950 mm pentru vagoane de călători din marca de oţel ER7
Referenznummer der Bekanntmachung: A1_RO11054545_2020 poz.2601 varianta 02.06.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34631100 Monoblockräder
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Roți monobloc cu diametrul de 950 mm pentru vagoane de călători din marca de oţel ER7.

SNTFC 29/2020.

Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 632 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO122 Braşov
Hauptort der Ausführung:

Serviciul Depozitare si Desfacere, strada Fundatura Harmanului nr. 3, Brasov.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Roți monobloc cu diametrul de 950 mm pentru vagoane de călători din marca de oţel ER7.

— Cantitate acord-cadru: min. 40 buc.-max. 200 buc.;

— Cantitatea celui mai mare contract subsecvent: min. 40 buc.-max. 80 buc.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si se va prezenta odata cu depunerea ofertei.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— Dan Marian Costescu, director general;

— Viorel Fabian, director vagoane;

— Livia Ciurtin, director financiar-contabil;

— Carmen Popescu, director achizitii;

— Dan Mihalcea, sef Serviciul aprovizionare;

— Georgeta Manole, sef Serviciul achizitii produse, lucrari, servicii;

— Catalina Stanescu, expert achizitii publice Serviciul achizitii produse, lucrari, servicii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate. Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

(a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru sectorial. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.

Documentele se vor prezenta insotite traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative valabile la data depunerii prin care sa demonstreze indeplinirea informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I;

(b) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina autorizatie/certificat ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

B1. operatori economici – persoane juridice romane: autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica/agrement tehnic feroviar eliberate/vizate de catre AFER in conformitate cu cerintele art. 1 si 2 din OMT 290/2000, valabile la momentul prezentarii – pentru obiectul acordului-cadru se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;

B2. operatori economici – persoane juridice straine: operatorul economic trebuie să detină certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante, respectiv autorizatie din tara de origine, eliberată de către organismul abilitat să emită astfel de autorizatii, precum si agrement tehnic feroviar eliberat/vizat de AFER, în conformitate cu cerintele art. 2 alin. (5) din OMT 290/2000, valabile la momentul prezentarii – pentru obiectul acordului-cadru.

In cazul in care documentele depuse sunt intr-o alta limba decat cea romana, acestea se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

In cuantumul de: 2 528,00 RON [conform art. 41 alin. (4) din HG nr. 394/2016], in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu sase zile de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, valabila trei luni de la termenul-limita de depunere a ofertelor.

Va fi constituita prin:

— virament bancar sau OP in cont RO24BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau

— orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari.

Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON.

Avand in vedere dispozitiile art. 138 alin. (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de trei zile pentru a răspunde la solicitare.

Tinand seama de dispozitiile art. 42 alin. (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Garantia de participare este irevocabila.

Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:

— îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

— oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Restituirea garantiei se realizeaza potriv. art. 44 din HG nr. 394/2016, în baza cererii depuse conform Formularului 3 transmisa entitatii contractante.

Cuantumul garantiei de buna executie a cont […] detalii pe www.e-licitatie.ro
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/11/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Perioada de valab. a ofertelor: trei luni de la termenul-limita de depunere a ofertelor.

Note:

(a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi. a ofertei, prelungirea acestei perioade;

(b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei;

(c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab. a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

Avand in vedere disp. art.138 alin. (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucr. de la data-limită de depunere a of., privind ev. neconcordanţe ref. la îndeplinirea cond. de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valab. acesteia, acordând ofertantului un termen de trei zile pentru a răspunde la solic. Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita, in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati. Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare si oferta tehnica. Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare prin prez., la solicitarea EC, de regula a doc solicitate.

Modificarea acordului-cadru/contractului poate fi facuta numai în scris în conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 99/2016 si a prevederilor cap. VI – sectiunea a 2-a. Modificarea contractului sectorial/acordului-cadr […] detalii pe www.e-licitatie.ro
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Oficiul juridic al SNTFC „CFR Călători” S.A.
Postanschrift: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Ort: București
Postleitzahl: 010867
Land: Rumänien
Telefon: +40 213199528 / 122961

Internet-Adresse: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020

01/07/2020 S125 Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă

I.
II.
III.
IV.
VI.

România-Bucureşti: Roţi monobloc

2020/S 125-307048

Anunț de participare – utilități

Produse
Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SNTFC „CFR Călători” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Georgeta Manole
E-mail: georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 732671661
Fax: +40 213192428

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cfrcalatori.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098298
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect
II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Roți monobloc cu diametrul de 950 mm pentru vagoane de călători din marca de oţel ER7
Număr de referinţă: A1_RO11054545_2020 poz.2601 varianta 02.06.2020
II.1.2)Cod CPV principal
34631100 Roţi monobloc
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Roți monobloc cu diametrul de 950 mm pentru vagoane de călători din marca de oţel ER7.

SNTFC 29/2020.

Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 632 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO122 Braşov
Locul principal de executare:

Serviciul Depozitare si Desfacere, strada Fundatura Harmanului nr. 3, Brasov.
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Roți monobloc cu diametrul de 950 mm pentru vagoane de călători din marca de oţel ER7.

— Cantitate acord-cadru: min. 40 buc.-max. 200 buc.;

— Cantitatea celui mai mare contract subsecvent: min. 40 buc.-max. 80 buc.
II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si se va prezenta odata cu depunerea ofertei.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— Dan Marian Costescu, director general;

— Viorel Fabian, director vagoane;

— Livia Ciurtin, director financiar-contabil;

— Carmen Popescu, director achizitii;

— Dan Mihalcea, sef Serviciul aprovizionare;

— Georgeta Manole, sef Serviciul achizitii produse, lucrari, servicii;

— Catalina Stanescu, expert achizitii publice Serviciul achizitii produse, lucrari, servicii.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate. Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

(a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru sectorial. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului.

Documentele se vor prezenta insotite traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative valabile la data depunerii prin care sa demonstreze indeplinirea informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I;

(b) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina autorizatie/certificat ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

B1. operatori economici – persoane juridice romane: autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica/agrement tehnic feroviar eliberate/vizate de catre AFER in conformitate cu cerintele art. 1 si 2 din OMT 290/2000, valabile la momentul prezentarii – pentru obiectul acordului-cadru se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor;

B2. operatori economici – persoane juridice straine: operatorul economic trebuie să detină certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante, respectiv autorizatie din tara de origine, eliberată de către organismul abilitat să emită astfel de autorizatii, precum si agrement tehnic feroviar eliberat/vizat de AFER, în conformitate cu cerintele art. 2 alin. (5) din OMT 290/2000, valabile la momentul prezentarii – pentru obiectul acordului-cadru.

In cazul in care documentele depuse sunt intr-o alta limba decat cea romana, acestea se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

In cuantumul de: 2 528,00 RON [conform art. 41 alin. (4) din HG nr. 394/2016], in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu sase zile de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, valabila trei luni de la termenul-limita de depunere a ofertelor.

Va fi constituita prin:

— virament bancar sau OP in cont RO24BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau

— orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari.

Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON.

Avand in vedere dispozitiile art. 138 alin. (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de trei zile pentru a răspunde la solicitare.

Tinand seama de dispozitiile art. 42 alin. (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Garantia de participare este irevocabila.

Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:

— îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

— oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Restituirea garantiei se realizeaza potriv. art. 44 din HG nr. 394/2016, în baza cererii depuse conform Formularului 3 transmisa entitatii contractante.

Cuantumul garantiei de buna executie a cont […] detalii pe www.e-licitatie.ro
III.1.7)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/08/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/11/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/08/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Perioada de valab. a ofertelor: trei luni de la termenul-limita de depunere a ofertelor.

Note:

(a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi. a ofertei, prelungirea acestei perioade;

(b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei;

(c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab. a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

Avand in vedere disp. art.138 alin. (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucr. de la data-limită de depunere a of., privind ev. neconcordanţe ref. la îndeplinirea cond. de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valab. acesteia, acordând ofertantului un termen de trei zile pentru a răspunde la solic. Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita, in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati. Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare si oferta tehnica. Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare prin prez., la solicitarea EC, de regula a doc solicitate.

Modificarea acordului-cadru/contractului poate fi facuta numai în scris în conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 99/2016 si a prevederilor cap. VI – sectiunea a 2-a. Modificarea contractului sectorial/acordului-cadr […] detalii pe www.e-licitatie.ro
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic al SNTFC „CFR Călători” S.A.
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010867
Țară: România
Telefon: +40 213199528 / 122961

Adresă internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/06/2020
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
RO: Rumänien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Baugruppen und Komponenten, Fahrzeugkomponenten, Radsätze