Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region RO: Rumänien für Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Ausschreibung Los-ID 2273629

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
Reparatie agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reparatie agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM


Referenznummer der Bekanntmachung: AS / 1433 / 21.07.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:

Reparatie agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM, conform Caiet de sarcini

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire cu 20 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionată mai sus.

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionată mai sus.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 250 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Prestarea serviciului de Reparatie agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM, se va face Conform Caiet de sarcini


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Reparatie agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM, 2 bucati agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM, Conform Caiet de sarcini


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Componenta tehnica- Termen de garantie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 270
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Fonduri proprii CNCF CFR SA – Aferente SRCF Bucuresti, Divizia Linii Bucuresti -Cheltuieli pentru exploatare- cap. IV alte cheltuieli, pct.1 intretinerea infrastructurii prin prestatii pe baza de contract, cu incadrarea in BVC 2022Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca în sit. prevăzute la art.177,178 si 180 din Leg nr. 99/2016.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative DUAE sunt:a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;d) orice document considerat edificator, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorităti competente din tara respectivă. În cazul în care, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele doc. nu vizează toate sit. prev. la art.177, 178 si 180, EC accepta o declaratie pe propria răspundere sau, dacă în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaratia pe propria răspundere, se acceptă o declaratie autentică dată în fata unui notar, a unei autorităti administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest Se va completa în acest sens documentul DUAE de către fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative să fie solicitate de către EC doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Răsp. la DUAE se completează, în SEAP, în mod direct, după autentificare. Necompletarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Coresp DUAE: Partea III – Motive de excludere (A – Motive referitoare la condamnările penale, B – Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurările sociale, C – Motive legate de insolventă, conflicte de interese sau abateri profesionale)Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitătii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Marian Cristian Ungurean – Director Regional; Marcel Pioaru – Consilier; Dragos Brezeanu- Sef Divizia Economica ;Vilcu Livia – Economist- Serviciul Salarizare si Operatiuni Financiare; Elena Robu - Economist; Iuliana Ratiu - Economist; Daniel Visalon – Sef Divizie Linii ; Vasile Marin – Sef Serviciu Linii; Eugen Andrei- Sef Serviciul Mecanizare MR; Mariana Paduraru – inginer Serviciul Mecanizare MR ; Lucica-Constanta Radu – Sef Serviciu Avizare si Reprezentare Juridica; Danut Epuran - Consilier Juridic; Ioana Alexandra Baragan- Consilier Juridic; Liliana Lospa - Sef Oficiul Achizitii Sectoriale; Roxana Mihaela Coman - Economist; Constanta Lulea – Expert Achizitii Publice; Caroleta Floricel - Expert Achizitii Publice; Veronica Brodeala -Sef Serviciu B.A.F.C; Elena- Evelina Dragomir - Economist ; Doina – Nicoleta Stancu – Economist; Vasilica Radu - Luminita-Economist; Cristina-Mihaela Stoica -Contabil.Se va completa DUAE de către fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor urmând ca doc justif să fie prez de către of clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.se vor depune declaratii în conformitate cu art.73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul nr.3 din sectiunea formulare si modele de documente) de către fiecare ofertant, ofertant asociat odată cu depunerea DUAE.

Se va completa DUAE de către fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinător.În cazul unui grup de operatori economici care îsi depun ofertă comună, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune această declaratie (fiecare membru al asocierii cât si fiecare subcontractant propus ti/sau tert sustinător).Doc emise în altă limbă decât lb română trebuie să fie insotite de traduceri autorizate în limba română.În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveste situatia personală a respectivilor ofertanti, entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în mod direct, informatii de la autoritătile competente care emit documente de natura celor prevăzute.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile ce fac obiectul contractului. Cerinta se aplică inclusiv pentru asociati (în cazul unei asocieri), subcontractanti sau terti sustinători care completează informatii aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie insotite de traduceri autorizate în limba română.

În cazul ofertelor comune (asocieri), toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa în acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea entitătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documente suport DUAE:

- Certificatul constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti/ teritorial, sau document edificator.

- Pentru persoanele juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de atestare ori apartenentă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Se depune de către fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinător.

Notă:

1.În cazul unui grup de operatori economici care îsi depun ofertă comună, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune DUAE distinct.

2. În situatia în care ofertantul beneficiază de sustinere din partea unor terti sau în situatia în care subcontractează parte din contract, acesta va prezenta certificat constatator si pentru tertul sustinător/ subcontractant, declarati în DUAE.

3.Declaratia DUAE se va complete, în SEAP, în mod direct, după autentificarea în sistem. Corespondent DUAE- Partea IV – Criterii de selectie – A- Capacitate de a corespunde cerintelor - Înscrierea în registrul relevant.

Cerinta nr. 2

Cerinţă minimă obligatorie referitoare la atestate AFER.

Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :

Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata de AFER : pentru service pentru masini, utilaje, echipamente si piese de schimb destinate constructiei, repararii si intretinerii infrastructurii de cale ferata si de metrou, valabila la data prezentarii

-Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru comercializare masini, utilaje, piese de schimb, echipamente si materiale utilizate pentru construirea, repararea si intretinerea caii ferate si de metrou, valabil la data prezentarii

Pentru persoanele juridice straine: documente echivalente, emise in conformitate . cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta

Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

Nota:

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerate îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utilize numai înnume propriu, nefiind o resursa transferabila.

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta si care sa fie recunoscute de AFER

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta). Corespondent DUAE- Partea IV – Criterii de selectie – A - Capacitate de a corespunde cerintelor - Pentru contractele de achizitie servicii este necesara o anumita autorizatie

Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente suport DUAE :

• Autorizatiile, agrementele AFER pentru serviciile prestate - valabile la momentul prezentarii.

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

În cazul unei oferte depusa de un grup de operatori economici, acestia trebuie sa respecte prevederile art.58 alin.(1) din H.G. nr. 394/2016.

Pentru persoanele fizice/ juridice straine, se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta si care sa fie recunoscute de AFER.

În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/ părţi din contract, vor fi respectate prevederile art. 202 alin.(3) din Legea nr. 99/2016 si prevederile art. 58 alin.(2) din H.G. nr. 394/2016.


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatLista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţiExperienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte din care sa reiasa servicii similare executate in ultimii 3 ani cu o valoare individuala / cumulata de minim 2.250.000,00 lei Servicii similare acceptate: Servicii de reparare si intretinere material rulant.NOTA: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Cerinta este formulata in concordanta cu art. 191 alin. 2, art. 192 lit. b) din Lege, prin raportare la valoarea estimate


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) Corespondent DUAE - Partea IV – Criterii de selectie – C - Capacitatea tehnica si profesionala . Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Entitatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel : - câmpul "Descriere" se vor completa , cel putin următoarele informatii:a. obiectul contractului cu Beneficiarul lucrărilor,b. datele de identificare ale contractului,c. caracteristicile lucrărilor realizate pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime,d. informatiile detinute de Operatorul Economic pe care le poate prezenta Entitatii Contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolelor 196, alin (1) si (2) din Legea 99/2016. Ofertantul trebuie sa nominalizeze în acest câmp documentul/documentele asa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidentele sale;e. - câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experientă similară în format de număr întreg (fără zecimale) si fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.; - câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea lucrărilor realizate asa cum este această monedă specificată în cadrul contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul lucrărilor; - selectează "data de început” ca fiind data la care a început realizarea lucrărilor prezentate ca fiind similare, conform prevederilor contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul lucrărilor; - selectează „data de sfâsit" ca fiind data la care lucrările prezentate ca fiind similare au fost finalizate si receptionate de către beneficiarul lucrărilor, conform prevederilor contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul lucrărilor prezentate drept experiență similară; - câmpul „Beneficiari”:f. denumirea beneficiarului lucrărilor prezentate, asa cum este acesta indicat în contractul prezentat ca fundament pentru realizarea lucrărilor g. rolul Operatorului Economic Ofertant în relatia cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au realizat lucrări în cadrul contractului pentru beneficiarul lucrărilor), asa cum este definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul „Descriere” si proportia din contract realizată de acesta în cazul în care operatorul economic Ofertant a activat ca subcontractant sau membru în asociere. Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi : procese-verbale la terminarea lucrărilor, procese-verbale de recepție finală, procese-verbale de recepție pe obiect, procese verbale de bună execuție sau alte dovezi nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu demonstrarea experienței similare și pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Autorității Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare.


III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Cerinta 2:(1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi(2) În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificăriModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) . Se va completa initial DUAE de ofertanti in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator,(impreuna cu documente anexe la angajament) din care să rezulte modul efectiv prin care terţul va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinereDocumentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 3: (1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv. (2) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, entitatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) . Se va completa initial DUAE de ofertanti in care se vor include informatiile cu privire la Subcontractantii propusi la care se ataseaza DUAE si acordul de subcontractare.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Inainte de semnarea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta contractul/contractele incheiat(e) cu subcontractantii sai, în original sau în copie legalizata.

Cerinta 1: În cazul în care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca acestia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru Oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii iar structura asocierii nu va fi modificata , pe durata executarii contractul În cazul în care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională, în conditiile legii. In situatia in care ofertă depusa de catre o asocire a fost desemnată castigătoare acordul de asociere va fi prezentat in forma legalizataModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta).Ofertantii vor prezenta pentru fiecare asociat cate un formular DUAE separat completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.


III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Valoarea GP = 22.500,00 lei . GP se constituie in conformitate cu prevederile art.42 din H.G. nr. 394/2016 . In cazul Viramentului bancar in favoarea, EC; CUI 15548207 ; cont nr. RO 76WBAN009948500011RO02 deschis la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA – Agentia Bucuresti Mihalache .Garanţia de participare poate fi constituită şi în altă monedă decât lei, la un curs de reconversie afişat de BNR, din data publicarii anuntului de participare in SEAP. În cazul depunerii de oferte in asociere GP trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 4 luni, de la termenul limita de primire a ofertelor.Orice prelungire a perioadei de valabilitate a Ofertei solicitată de către Entitatea Contractantă si acceptată de către Ofertant presupune o prelungire a perioadei de valabilitate a garantiei de participare.Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 % din preţul contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi. Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile art.46 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. Entitatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute la art.47 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale Entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în condiţiile prevăzute la a... detalii pe www.e-licitatie.ro


III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/09/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/09/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAPAbschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Un operator economic poate participa la procedură numai dacă este înregistrat în SEAP.1. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba română, sau însotite de traducere autorizată în limba română.

2. Documentatia de atribuire se postează integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro.

3. Solicitările de clarificări ale potentialilor ofertanti se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

4. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta în termenul legal (conf. art.29 alin. (3) din H.G. nr.394/2016) în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro. Entitatea contractantă nu va da curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare.

5. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SEAP. Ofertantii vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, integral în sectiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatură electronică.

6. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu preturi egale, departajarea se va face conform prevederilor art.146 alin.(3) din H.G. nr.394/2016 cu modificările si completările ulterioare.

În continuarea sectiunii III.1.6.a) - Restituirea garantiei de participare se realizează potrivit art.44 din H.G. nr.394/2016, în baza cererii scrise, conform Formularului din sectiunea formulare si modele de documente. În cazul depunerii de oferte de către o asociere de operatori economici, garantia de participare trebuie constituită în numele asocierii si să se mentioneze că acoperă în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016 cu modificările si completările ulterioare.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Oficiul Avizare si Reprezentare Juridica al Sucursalei Regionala CF Bucuresti
Postanschrift: Str. Piata Garii de Nord, nr.1-3 , sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010858
Land: Rumänien
Telefon: +40 213182378
Internet-Adresse: WWW.cfr.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/08/2022
05/08/2022 S150

I.
II.
III.
IV.
VI.

România-București: Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant

2022/S 150-430669

Anunț de participare – utilități

Servicii
Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: C.N.C.F. "CFR" S.A-SUCURSALA REGIONALA C.F. BUCURESTI- UNITATE OPERATIONALA
Număr naţional de înregistrare: 15548207
Adresă: Strada: Piata Garii de Nord, nr. 1-3
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010858
Țară: România
Persoană de contact: Roxana - Mihaela Coman
E-mail: roxana.coman@cfr.ro
Telefon: +40 213182378
Fax: +40 314260088
Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cfr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153239
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect
II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reparatie agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM


Număr de referinţă: AS / 1433 / 21.07.2022
II.1.2)Cod CPV principal
50222000 Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:

Reparatie agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM, conform Caiet de sarcini

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire cu 20 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnatură electronică extinsă

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionată mai sus.

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: adresa mentionată mai sus.


II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 250 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Prestarea serviciului de Reparatie agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM, se va face Conform Caiet de sarcini


II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reparatie agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM, 2 bucati agregate de burat de la masina Plasser&Theurer 09-32 CSM, Conform Caiet de sarcini


II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: 2. Componenta tehnica- Termen de garantie / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 270
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri proprii CNCF CFR SA – Aferente SRCF Bucuresti, Divizia Linii Bucuresti -Cheltuieli pentru exploatare- cap. IV alte cheltuieli, pct.1 intretinerea infrastructurii prin prestatii pe baza de contract, cu incadrarea in BVC 2022Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăseasca în sit. prevăzute la art.177,178 si 180 din Leg nr. 99/2016.Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative DUAE sunt:a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;d) orice document considerat edificator, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorităti competente din tara respectivă. În cazul în care, în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele doc. nu vizează toate sit. prev. la art.177, 178 si 180, EC accepta o declaratie pe propria răspundere sau, dacă în tara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaratia pe propria răspundere, se acceptă o declaratie autentică dată în fata unui notar, a unei autorităti administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest Se va completa în acest sens documentul DUAE de către fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative să fie solicitate de către EC doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Răsp. la DUAE se completează, în SEAP, în mod direct, după autentificare. Necompletarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Coresp DUAE: Partea III – Motive de excludere (A – Motive referitoare la condamnările penale, B – Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurările sociale, C – Motive legate de insolventă, conflicte de interese sau abateri profesionale)Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitătii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:Marian Cristian Ungurean – Director Regional; Marcel Pioaru – Consilier; Dragos Brezeanu- Sef Divizia Economica ;Vilcu Livia – Economist- Serviciul Salarizare si Operatiuni Financiare; Elena Robu - Economist; Iuliana Ratiu - Economist; Daniel Visalon – Sef Divizie Linii ; Vasile Marin – Sef Serviciu Linii; Eugen Andrei- Sef Serviciul Mecanizare MR; Mariana Paduraru – inginer Serviciul Mecanizare MR ; Lucica-Constanta Radu – Sef Serviciu Avizare si Reprezentare Juridica; Danut Epuran - Consilier Juridic; Ioana Alexandra Baragan- Consilier Juridic; Liliana Lospa - Sef Oficiul Achizitii Sectoriale; Roxana Mihaela Coman - Economist; Constanta Lulea – Expert Achizitii Publice; Caroleta Floricel - Expert Achizitii Publice; Veronica Brodeala -Sef Serviciu B.A.F.C; Elena- Evelina Dragomir - Economist ; Doina – Nicoleta Stancu – Economist; Vasilica Radu - Luminita-Economist; Cristina-Mihaela Stoica -Contabil.Se va completa DUAE de către fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant, cu informatiile aferente situatiei lor urmând ca doc justif să fie prez de către of clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.se vor depune declaratii în conformitate cu art.73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul nr.3 din sectiunea formulare si modele de documente) de către fiecare ofertant, ofertant asociat odată cu depunerea DUAE.

Se va completa DUAE de către fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinător.În cazul unui grup de operatori economici care îsi depun ofertă comună, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune această declaratie (fiecare membru al asocierii cât si fiecare subcontractant propus ti/sau tert sustinător).Doc emise în altă limbă decât lb română trebuie să fie insotite de traduceri autorizate în limba română.În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveste situatia personală a respectivilor ofertanti, entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în mod direct, informatii de la autoritătile competente care emit documente de natura celor prevăzute.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în conditiile legii din tara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitătile ce fac obiectul contractului. Cerinta se aplică inclusiv pentru asociati (în cazul unei asocieri), subcontractanti sau terti sustinători care completează informatii aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie insotite de traduceri autorizate în limba română.

În cazul ofertelor comune (asocieri), toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

Modalitatea de îndeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Se va completa în acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinător, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmând ca documentele justificative să fie prezentate, la solicitarea entitătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documente suport DUAE:

- Certificatul constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Municipiului Bucureşti/ teritorial, sau document edificator.

- Pentru persoanele juridice străine: documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de atestare ori apartenentă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.

Se depune de către fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant/ tert sustinător.

Notă:

1.În cazul unui grup de operatori economici care îsi depun ofertă comună, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune DUAE distinct.

2. În situatia în care ofertantul beneficiază de sustinere din partea unor terti sau în situatia în care subcontractează parte din contract, acesta va prezenta certificat constatator si pentru tertul sustinător/ subcontractant, declarati în DUAE.

3.Declaratia DUAE se va complete, în SEAP, în mod direct, după autentificarea în sistem. Corespondent DUAE- Partea IV – Criterii de selectie – A- Capacitate de a corespunde cerintelor - Înscrierea în registrul relevant.

Cerinta nr. 2

Cerinţă minimă obligatorie referitoare la atestate AFER.

Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina :

Autorizatie de Furnizor Feroviar eliberata de AFER : pentru service pentru masini, utilaje, echipamente si piese de schimb destinate constructiei, repararii si intretinerii infrastructurii de cale ferata si de metrou, valabila la data prezentarii

-Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru comercializare masini, utilaje, piese de schimb, echipamente si materiale utilizate pentru construirea, repararea si intretinerea caii ferate si de metrou, valabil la data prezentarii

Pentru persoanele juridice straine: documente echivalente, emise in conformitate . cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta

Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.

Nota:

În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerate îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utilize numai înnume propriu, nefiind o resursa transferabila.

Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta si care sa fie recunoscute de AFER

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta). Corespondent DUAE- Partea IV – Criterii de selectie – A - Capacitate de a corespunde cerintelor - Pentru contractele de achizitie servicii este necesara o anumita autorizatie

Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente suport DUAE :

• Autorizatiile, agrementele AFER pentru serviciile prestate - valabile la momentul prezentarii.

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro

În cazul unei oferte depusa de un grup de operatori economici, acestia trebuie sa respecte prevederile art.58 alin.(1) din H.G. nr. 394/2016.

Pentru persoanele fizice/ juridice straine, se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta si care sa fie recunoscute de AFER.

În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/ părţi din contract, vor fi respectate prevederile art. 202 alin.(3) din Legea nr. 99/2016 si prevederile art. 58 alin.(2) din H.G. nr. 394/2016.


III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatLista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţiExperienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte din care sa reiasa servicii similare executate in ultimii 3 ani cu o valoare individuala / cumulata de minim 2.250.000,00 lei Servicii similare acceptate: Servicii de reparare si intretinere material rulant.NOTA: numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Cerinta este formulata in concordanta cu art. 191 alin. 2, art. 192 lit. b) din Lege, prin raportare la valoarea estimate


Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) Corespondent DUAE - Partea IV – Criterii de selectie – C - Capacitatea tehnica si profesionala . Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire(ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru furnizarea informațiilor aferente fiecărui contract similar prezentat ca experiență similară, Operatorul Economic Ofertant completează în DUAE (răspuns), utilizând formatul pus la dispoziție de Entitatea Contractantă, câmpurile solicitate astfel : - câmpul "Descriere" se vor completa , cel putin următoarele informatii:a. obiectul contractului cu Beneficiarul lucrărilor,b. datele de identificare ale contractului,c. caracteristicile lucrărilor realizate pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime,d. informatiile detinute de Operatorul Economic pe care le poate prezenta Entitatii Contractante la solicitarea expresă a acesteia în aplicarea prevederilor articolelor 196, alin (1) si (2) din Legea 99/2016. Ofertantul trebuie sa nominalizeze în acest câmp documentul/documentele asa cum există acesta/acestea sub formă de dovezi în evidentele sale;e. - câmpul „valoare” – valoarea contractului prezentată ca experientă similară în format de număr întreg (fără zecimale) si fără a utiliza separator între zeci, sute, mii, milioane etc.; - câmpul "moneda", moneda în care este exprimată valoarea lucrărilor realizate asa cum este această monedă specificată în cadrul contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul lucrărilor; - selectează "data de început” ca fiind data la care a început realizarea lucrărilor prezentate ca fiind similare, conform prevederilor contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul lucrărilor; - selectează „data de sfâsit" ca fiind data la care lucrările prezentate ca fiind similare au fost finalizate si receptionate de către beneficiarul lucrărilor, conform prevederilor contractului dintre Operatorul Economic Ofertant si beneficiarul lucrărilor prezentate drept experiență similară; - câmpul „Beneficiari”:f. denumirea beneficiarului lucrărilor prezentate, asa cum este acesta indicat în contractul prezentat ca fundament pentru realizarea lucrărilor g. rolul Operatorului Economic Ofertant în relatia cu beneficiarul nominalizat (contractant individual, Subcontractant sau membru al unei asocieri de Operatori Economici care au realizat lucrări în cadrul contractului pentru beneficiarul lucrărilor), asa cum este definit acest rol în contractul nominalizat la câmpul „Descriere” si proportia din contract realizată de acesta în cazul în care operatorul economic Ofertant a activat ca subcontractant sau membru în asociere. Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi : procese-verbale la terminarea lucrărilor, procese-verbale de recepție finală, procese-verbale de recepție pe obiect, procese verbale de bună execuție sau alte dovezi nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) ca document suport pentru informațiile incluse în DUAE (răspuns) în legătură cu demonstrarea experienței similare și pe care Operatorul Economic Ofertant le propune Autorității Contractante ca fiind adecvate pentru a dovedi nivelul solicitat al experienței similare.


III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
Lista şi descrierea succintă a regulilor şi criteriilor:

Cerinta 2:(1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul să recurgă la susţinerea unui/unor terţ/terţi în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi(2) În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi profesionale prevăzute la art. 192 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificăriModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) . Se va completa initial DUAE de ofertanti in care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator,(impreuna cu documente anexe la angajament) din care să rezulte modul efectiv prin care terţul va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinereDocumentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 3: (1) Entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să le îndeplinească efectiv. (2) În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv, entitatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să le îndeplinească efectiv.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta) . Se va completa initial DUAE de ofertanti in care se vor include informatiile cu privire la Subcontractantii propusi la care se ataseaza DUAE si acordul de subcontractare.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Inainte de semnarea contractului, ofertantul declarat castigator va prezenta contractul/contractele incheiat(e) cu subcontractantii sai, în original sau în copie legalizata.

Cerinta 1: În cazul în care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca acestia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului sectorial/acordului-cadru Oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii iar structura asocierii nu va fi modificata , pe durata executarii contractul În cazul în care mai multi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si profesională, în conditiile legii. In situatia in care ofertă depusa de catre o asocire a fost desemnată castigătoare acordul de asociere va fi prezentat in forma legalizataModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Declaratia DUAE se va completa direct în SEAP, în sectiunea dedicata a procedurii de interes (DUAE-ul deja configurat de entitatea contractanta).Ofertantii vor prezenta pentru fiecare asociat cate un formular DUAE separat completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.


III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Valoarea GP = 22.500,00 lei . GP se constituie in conformitate cu prevederile art.42 din H.G. nr. 394/2016 . In cazul Viramentului bancar in favoarea, EC; CUI 15548207 ; cont nr. RO 76WBAN009948500011RO02 deschis la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA – Agentia Bucuresti Mihalache .Garanţia de participare poate fi constituită şi în altă monedă decât lei, la un curs de reconversie afişat de BNR, din data publicarii anuntului de participare in SEAP. În cazul depunerii de oferte in asociere GP trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 4 luni, de la termenul limita de primire a ofertelor.Orice prelungire a perioadei de valabilitate a Ofertei solicitată de către Entitatea Contractantă si acceptată de către Ofertant presupune o prelungire a perioadei de valabilitate a garantiei de participare.Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10 % din preţul contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părţi. Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile art.46 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. Entitatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute la art.47 din H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale Entitatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în condiţiile prevăzute la a... detalii pe www.e-licitatie.ro


III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016Secțiunea IV: Procedură
IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/01/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAPSecțiunea VI: Informații complementare
VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Un operator economic poate participa la procedură numai dacă este înregistrat în SEAP.1. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi în limba română, sau însotite de traducere autorizată în limba română.

2. Documentatia de atribuire se postează integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro.

3. Solicitările de clarificări ale potentialilor ofertanti se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

4. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta în termenul legal (conf. art.29 alin. (3) din H.G. nr.394/2016) în cadrul anuntului de participare publicat pe site–ul www.e-licitatie.ro. Entitatea contractantă nu va da curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare.

5. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SEAP. Ofertantii vor transmite răspunsurile la clarificări si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP, integral în sectiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatură electronică.

6. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu preturi egale, departajarea se va face conform prevederilor art.146 alin.(3) din H.G. nr.394/2016 cu modificările si completările ulterioare.

În continuarea sectiunii III.1.6.a) - Restituirea garantiei de participare se realizează potrivit art.44 din H.G. nr.394/2016, în baza cererii scrise, conform Formularului din sectiunea formulare si modele de documente. În cazul depunerii de oferte de către o asociere de operatori economici, garantia de participare trebuie constituită în numele asocierii si să se mentioneze că acoperă în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.


VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr.101/2016 cu modificările si completările ulterioare.


VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul Avizare si Reprezentare Juridica al Sucursalei Regionala CF Bucuresti
Adresă: Str. Piata Garii de Nord, nr.1-3 , sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010858
Țară: România
Telefon: +40 213182378
Adresă internet: WWW.cfr.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2022

Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
RO: Rumänien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!