Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Containertragwagen (Gattung Kg/Lg/Sg)

Ausschreibung Los-ID 1579359

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Schienenfahrzeuge
Zapytanie ofertowe na dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm Lieferung von 108 40-Zoll-Breitspurwagen für den Transport von 1520-mm-Eisenbahncontainern
Zapytanie ofertowe na dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm
Referenznummer der Bekanntmachung: 03/2019/proj.D/3.2/POIS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronach: www.laude.pl oraz w Bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 11661183 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11661183

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1 520 mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras, na trasy ukraińskie.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 503 600.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL8
NUTS-Code: PL84
Hauptort der Ausführung:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całości przedmiotu zamówienia DAP granica Bruzgi Incoterms 2010. Dostawa odbędzie się na warunkach DAP Incoterms 2010.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronach: www.laude.pl oraz w Bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 11661183 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11661183

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1 520 mm.

2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras, na trasy ukraińskie.

4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

Niezbędne wyposażenie:

— wagon platforma 4 osiowa kontenerowa model 13

— wagony do przewozu ISO kontenerów lub nadwozi wymiennych 20’ lub 40’

— gabaryt wg GOST 9238 – 0-BM

— Kolor wagonów:

Rama (wszystkie powierzchnie zewnętrzne z wyjątkiem przedniej blachy) – w kolorze czarnym RAL 9005, przednie blachy (powierzchnie zewnętrzne) oraz logo – w kolorze różowym RAL4010. Wszystkie inne powierzchnie powinny być pomalowane na czarno. Szablony – białym kolorem.

Parametry urządzeń:

— Szerokość toru 1 520 mm- wagony platformy szerokotorowe

— ładowność min. 72 t

— maks. waga wagonu 20 t

— długość maks. 14 620 mm

— szerokość wagonu – do 3 200 mm

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów:

— na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenia, o dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów wraz z dostarczonymi wagonami:

— Ogólne rysunki wagonów oraz urządzeń na niego się składających z wyjaśnieniem użytych pojęć

— wszelka dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia rejestracji wagonów, m.in.:

a) instrukcja eksploatacji

b) metryka/paszport wagonu

c) świadectwo zgodności

— Gwarancja na 36 miesięcy od daty odbioru wagonu. W przypadku elementów, dla których zgodnie z normami UIC wymagane są inne warunki, wskazanie zgodnie z normami

— Wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonów winny zostać przedłożone Zamawiającemu w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski,

— Rejestracja wagonów w Polsce, a w przypadku rejestracji w innym kraju europejskim wskazanym przez Dostawcę pod warunkiem, że Zamawiający udzieli zgody na rejestrację poza Polską i możliwe będzie funkcjonowanie wagonów na terenie całej Unii Europejskiej

— Każdy wagon zgodny z obowiązującymi przepisami dot. unifikacji kolei (TE), obowiązującymi obwieszczeniami UIC, Ogólną Umową o Użytkowaniu Wagonów Towarowych (AVV), zaleceniami TSI. Wagon musi spełniać wymogi dotyczące wytrzymałości określone w Rozporządzeniach Komisji UE oraz EN.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 30 %
Preis - Gewichtung: 70 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 4 503 600.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zakupione wagony będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych” (POIS.03.02.00-00-0030/18). Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 POIŚ 2014-2020.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronach: www.laude.pl oraz w Bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 11661183 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11661183

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronach: www.laude.pl oraz w Bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 11661183 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11661183

1) Sytuacja podmiotowa:

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

a. jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Warunek:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w formularzu ofertowym

3) Doświadczenie wykonawcy:

Warunek:

Wykonawca winien wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej trzy dostawy wagonów specjalistycznych, w tym co najmniej jedna dostawa wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów.

Opis sposobu dokonywania oceny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże realizację ww. trzech dostaw i złoży wraz z ofertą dowody potwierdzające należyte wykonania tych dostaw, np. referencje od trzech podmiotów (odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw. Dane dotyczące zrealizowanych dostaw należy wskazać w oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert i będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2019
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Englisch, Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/06/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2019
Ortszeit: 16:10
Ort:

Laude Smart Intermodal S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, POLSKA
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Janusz Górski- Wiceprezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu.

Zainteresowani, w tym wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą wziąć udział w procedurze otwarcia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131
Toruń
87-100
Polen
Fax: +48 566190740

Internet-Adresse: www.laude.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2019

14/02/2019 S32 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Toruń: Tabor kolejowy

2019/S 032-071312

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Laude Smart Intermodal Spółka Akcyjna
NIP: 9562224293 REGON: 340461640
Włocławska 131
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Górski
Tel.: +48 566190789 / 501871005
E-mail: janusz.gorski@laude.pl
Faks: +48 566190740
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.laude.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.laude.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport Spedycja Logistyka

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapytanie ofertowe na dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1520mm
Numer referencyjny: 03/2019/proj.D/3.2/POIS
II.1.2)Główny kod CPV
34620000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronach: www.laude.pl oraz w Bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 11661183 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11661183

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1 520 mm.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras, na trasy ukraińskie.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 503 600.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całości przedmiotu zamówienia DAP granica Bruzgi Incoterms 2010. Dostawa odbędzie się na warunkach DAP Incoterms 2010.
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronach: www.laude.pl oraz w Bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 11661183 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11661183

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawę 108 sztuk 40’ wagonów platform szerokotorowych do przewozu kontenerów po magistrali kolejowej 1 520 mm.

2. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Dostarczone wagony mają przyczynić się do rozwoju transportu intermodalnego, w tym uruchomienia nowych tras, na trasy ukraińskie.

4. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać w szczególności następujące minimalne wymagania:

Niezbędne wyposażenie:

— wagon platforma 4 osiowa kontenerowa model 13

— wagony do przewozu ISO kontenerów lub nadwozi wymiennych 20’ lub 40’

— gabaryt wg GOST 9238 – 0-BM

— Kolor wagonów:

Rama (wszystkie powierzchnie zewnętrzne z wyjątkiem przedniej blachy) – w kolorze czarnym RAL 9005, przednie blachy (powierzchnie zewnętrzne) oraz logo – w kolorze różowym RAL4010. Wszystkie inne powierzchnie powinny być pomalowane na czarno. Szablony – białym kolorem.

Parametry urządzeń:

— Szerokość toru 1 520 mm- wagony platformy szerokotorowe

— ładowność min. 72 t

— maks. waga wagonu 20 t

— długość maks. 14 620 mm

— szerokość wagonu – do 3 200 mm

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia niezbędnych parametrów:

— na etapie złożenia oferty Zamawiający wymaga oświadczenia, o dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów wraz z dostarczonymi wagonami:

— Ogólne rysunki wagonów oraz urządzeń na niego się składających z wyjaśnieniem użytych pojęć

— wszelka dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia rejestracji wagonów, m.in.:

a) instrukcja eksploatacji

b) metryka/paszport wagonu

c) świadectwo zgodności

— Gwarancja na 36 miesięcy od daty odbioru wagonu. W przypadku elementów, dla których zgodnie z normami UIC wymagane są inne warunki, wskazanie zgodnie z normami

— Wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonów winny zostać przedłożone Zamawiającemu w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wymaga się, aby 1 komplet dokumentów przetłumaczony został przez tłumacza przysięgłego na język polski,

— Rejestracja wagonów w Polsce, a w przypadku rejestracji w innym kraju europejskim wskazanym przez Dostawcę pod warunkiem, że Zamawiający udzieli zgody na rejestrację poza Polską i możliwe będzie funkcjonowanie wagonów na terenie całej Unii Europejskiej

— Każdy wagon zgodny z obowiązującymi przepisami dot. unifikacji kolei (TE), obowiązującymi obwieszczeniami UIC, Ogólną Umową o Użytkowaniu Wagonów Towarowych (AVV), zaleceniami TSI. Wagon musi spełniać wymogi dotyczące wytrzymałości określone w Rozporządzeniach Komisji UE oraz EN.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 30 %
Cena - Waga: 70 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 503 600.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakupione wagony będą elementami projektu pt. „Projekt rozwoju połączeń intermodalnych dzięki zakupowi wagonów szerokotorowych” (POIS.03.02.00-00-0030/18). Zakup przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 POIŚ 2014-2020.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronach: www.laude.pl oraz w Bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 11661183 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11661183

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronach: www.laude.pl oraz w Bazie konkurencyjności pod numerem ogłoszenia: 11661183 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11661183

1) Sytuacja podmiotowa:

Warunek:

W postępowaniu może wziąć udział podmiot wobec którego nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zamawiający żąda:

a. jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów wskazanych w punkcie a) składa - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaję się dokumentu, o którym mowa w ppkt. 1b) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub przed notariuszem.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Warunek:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o treści wskazanej w formularzu ofertowym

3) Doświadczenie wykonawcy:

Warunek:

Wykonawca winien wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej trzy dostawy wagonów specjalistycznych, w tym co najmniej jedna dostawa wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów.

Opis sposobu dokonywania oceny:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże realizację ww. trzech dostaw i złoży wraz z ofertą dowody potwierdzające należyte wykonania tych dostaw, np. referencje od trzech podmiotów (odbiorców dostaw) potwierdzające prawidłowe wykonanie dostaw. Dane dotyczące zrealizowanych dostaw należy wskazać w oświadczeniu, którego treść stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Termin związania ofertą wynosi w przedmiotowym postępowaniu 90 dni i liczony jest od dnia, w którym upływa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Stosowne oświadczenie dotyczące terminu związania ofertą zawarte jest w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów oceny oferty) niezwłocznie od rozstrzygnięcia postępowania oraz podpisania protokołu z wyboru ofert. Protokół z wyboru ofert zostanie podpisany nie później niż 30 dni od zakończenia terminu naboru ofert i będzie dostępny w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy, sporządzonej na podstawie wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/06/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/03/2019
Czas lokalny: 16:10
Miejsce:

Laude Smart Intermodal S.A., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W otwarciu ofert będą uczestniczyły następujące osoby: Marcin Witczak - Prezes Zarządu, Janusz Górski- Wiceprezes Zarządu, Łukasz Kędziora - Dyrektor Finansowy, w razie nieobecności któregokolwiek z nich zostanie zastąpiony przez Jacka Kowalczyka - Członka Zarządu.

Zainteresowani, w tym wykonawcy, którzy złożyli oferty mogą wziąć udział w procedurze otwarcia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Laude Smart Intermodal S.A.
ul. Włocławska 131
Toruń
87-100
Polska
Faks: +48 566190740

Adres internetowy: www.laude.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołania należy składać w formie pisemnie w języku polskim lub angielskim w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rozstrzygnięciu. Weryfikacja odwołań w spółce Laude Smart Intermodal S.A. następuje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania. Informacja dotycząca odwołania zostanie przekazana Oferentowi w formie pisemnej.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2019
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Güterwagen, Containertragwagen (Gattung Kg/Lg/Sg)