Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Ausschreibung Los-ID 2301830

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
SKMMU.086.46.22 wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów kolejowych obejmujące dwa zadania
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

SKMMU.086.46.22 wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów kolejowych obejmujące dwa zadania


Referenznummer der Bekanntmachung: SKMMU.086.46.22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów kolejowych obejmujące dwa zadania:

Zadanie 1 – wykonanie naprawy poziomu P4 pojazdów kolejowych serii EN57AKM – 10 ezt z opcją 12 ezt,

Zadanie 2 - wykonanie naprawy poziomu P4 na pojeździe kolejowym EN57-1718


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1 – wykonanie naprawy poziomu P4 pojazdów kolejowych serii EN57AKM – 10 ezt z opcją 12 ezt,


Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie naprawy poziomu P4 pojazdów kolejowych seri EN57AKM w ilości10 ezt z opcją rozszerzenia do 12 ezt. Gwarantowany zakres zamówienia stanowi wykonanie naprawy poziomu P4 na 10 szt ezt natomiast zakres zamówienia w zakresie Zadania1 objęty prawem opcji stanowi naprawa maksymalnie 2 szt. ezt


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 5 %
Qualitätskriterium - Name: Okres obejmujący gwarancję / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 85 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 65
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2 - wykonanie naprawy poziomu P4 na pojeździe kolejowym EN57-1718


Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie naprawy poziomu P4 na pojeździe kolejowym EN57-1718


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 5 %
Qualitätskriterium - Name: Okres obejmujący gwarancję / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 85 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 65
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawcy winni wykazać brak podstaw wykluczenia określonych w art. 108 PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7 PZP, z zastrzeżeniem, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP (lista podstaw wykluczenia Wykonawców zawarta jest w pkt 3.1-3.12 oraz pkt 4 rozdziału V SWZ) poprzez złożenie JEDZ oraz na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 PZP pozostałych podmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 2.2 – 2.7. i 3.2- 3.5 rozdziału VI SWZ

oraz raz wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego poprzez złożenie oświadczenie w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (załącznik nr 9)

do SWZ ), określone w pkt 2.8. rozdziału VI SWZ;


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

1.1 Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wymienione poniżej dla każdego z zadań osobno:

Zadanie 1 5 400 00,00 zł

Zadanie 2 450 000,00 zł

1.2 Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Zadanie 1 5 400 000,00 zł

Zadanie 2 450 000,00 zł

dla każdego z zadań osobno. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy o podanej wyżej wartości oraz utrzymywania jej obowiązywania w czasie obowiązywania umowy.

1.3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki określone w pkt 1.1.i 1.2. niniejszego rozdziału SWZ mogą być spełnione łącznie.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.1. Oświadczenie JEDZ

1.2. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, Zamawiający wymaga złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż( dla każdego z zadań osobno):

Zadanie 1 5 400 00,00 zł

Zadanie 2 450 000,00 zł

(uwaga: informacje z różnych banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dotyczące tego samego Wykonawcy, w tym tego samego Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlegają sumowaniu);

1.3. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż (dla każdego z zadań osobno):

Zadanie 1 5 400 00,00 zł

Zadanie 2 450 000,00 zł


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) roboty wyszczególnione w poniższej dla każdego z zadań osobno.

Zadanie 1 naprawa czwartego poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL, EN57AKM, EN57ALd lub EN57ALc o wartości netto nie mniejszej niż 9 000 000,00zł

Zadanie 2 naprawa czwartego poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57AL, EN57AKM, EN57ALd, EN57ALc o wartości netto nie mniejszej niż 800 000,00zł.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca powinien przedłożyć wykaz robót z podaniem przedmiotu i wartości, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty w nim ujęte zostały wykonane należycie.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

I. W celu wykazania przez Wykonawcę warunku, dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył :

1.1. Oświadczenie JEDZ;

1.2. w celu wykazania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 2.2 rozdziału V SWZ wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.;


III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Na podstawie art. 57 PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

b) zdolności technicznej lub zawodowej,

określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia.


III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert (dla każdego z zadań osobno) w wysokości wyszczególnionej poniżej:

Zadanie 1 540 000,00 zł

Zadanie 2 45 000,00 zł

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych wart. 97 ust. 7 ustawy PZP.

Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

5.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty zawierającej podatek VAT dla każdego z zadań osobno.


III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia faktury.

2. Szczegółowe postanowienia dot. wynagrodzenia zawarte są w par. 5 projektu umowy stanowiącej zał. nr 3 do SWZ dostępnego pod adresem https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.


III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego albo też elektronicznego odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zawiera proj. Umowy - zał. nr 3 do SWZ dostępnego pod adresem https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/10/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/10/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego pok. nr 303, III piętro


Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 303 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Do oferty należy dołączyć:

-Formularz ofertowy - według załącznika nr 2 do SWZ

-dokument potwierdzający wniesienie wadium,

-odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

-pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia;

-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy;

-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie zgodnie z treścią art. 117 ust.4 PZP;

-Oświadczenie JEDZ;

II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postęp. Zamawiającego wymaga by Wykonawca złożył na wezwanie, o którym mowa w Rozdz. VI pkt. 2

2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat;

2.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

2.4.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2.5.oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP;

2.6. oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

2.7. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (załącznik nr 9 do SWZ)

III W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

3.1.wykaz usług wykonanych;

3.2.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

3.3.ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

IV.Pozostałe kwestie w szczeg. wykonawcy zagraniczni, podmioty udostępniający zasoby- uregulowane w SWZ dostępnej pod adresem: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

4.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 i 3(art. 515 ust. 1 i 2 PZP) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

5.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6.Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie powinno wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; zwięzłe przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

10.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.XI.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.Zawarte powyżej inf. oraz w SWZ pouczenie o środkach ochrony prawnej zawiera tylko wybrane informacje. W celu skorzystania ze środków ochrony prawnej Wykonawca winien zapoznać się z przepisami zawartymi w Dziale IX Ustawy, przepisami.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/09/2022
23/09/2022 S184

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2022/S 184-522095

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Morska 350A
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-002
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Klinicka
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl
Tel.: +48 587212929
Adresy internetowe:

Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

SKMMU.086.46.22 wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów kolejowych obejmujące dwa zadania


Numer referencyjny: SKMMU.086.46.22
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 pojazdów kolejowych obejmujące dwa zadania:

Zadanie 1 – wykonanie naprawy poziomu P4 pojazdów kolejowych serii EN57AKM – 10 ezt z opcją 12 ezt,

Zadanie 2 - wykonanie naprawy poziomu P4 na pojeździe kolejowym EN57-1718


II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1 – wykonanie naprawy poziomu P4 pojazdów kolejowych serii EN57AKM – 10 ezt z opcją 12 ezt,


Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie naprawy poziomu P4 pojazdów kolejowych seri EN57AKM w ilości10 ezt z opcją rozszerzenia do 12 ezt. Gwarantowany zakres zamówienia stanowi wykonanie naprawy poziomu P4 na 10 szt ezt natomiast zakres zamówienia w zakresie Zadania1 objęty prawem opcji stanowi naprawa maksymalnie 2 szt. ezt


II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres obejmujący gwarancję / Waga: 10 %
Cena - Waga: 85 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 65
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2 - wykonanie naprawy poziomu P4 na pojeździe kolejowym EN57-1718


Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie naprawy poziomu P4 na pojeździe kolejowym EN57-1718


II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres obejmujący gwarancję / Waga: 10 %
Cena - Waga: 85 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 65
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawcy winni wykazać brak podstaw wykluczenia określonych w art. 108 PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7 PZP, z zastrzeżeniem, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP (lista podstaw wykluczenia Wykonawców zawarta jest w pkt 3.1-3.12 oraz pkt 4 rozdziału V SWZ) poprzez złożenie JEDZ oraz na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 PZP pozostałych podmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 2.2 – 2.7. i 3.2- 3.5 rozdziału VI SWZ

oraz raz wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego poprzez złożenie oświadczenie w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (załącznik nr 9)

do SWZ ), określone w pkt 2.8. rozdziału VI SWZ;


III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

1.1 Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wymienione poniżej dla każdego z zadań osobno:

Zadanie 1 5 400 00,00 zł

Zadanie 2 450 000,00 zł

1.2 Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Zadanie 1 5 400 000,00 zł

Zadanie 2 450 000,00 zł

dla każdego z zadań osobno. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy o podanej wyżej wartości oraz utrzymywania jej obowiązywania w czasie obowiązywania umowy.

1.3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki określone w pkt 1.1.i 1.2. niniejszego rozdziału SWZ mogą być spełnione łącznie.


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.1. Oświadczenie JEDZ

1.2. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, Zamawiający wymaga złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż( dla każdego z zadań osobno):

Zadanie 1 5 400 00,00 zł

Zadanie 2 450 000,00 zł

(uwaga: informacje z różnych banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dotyczące tego samego Wykonawcy, w tym tego samego Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlegają sumowaniu);

1.3. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż (dla każdego z zadań osobno):

Zadanie 1 5 400 00,00 zł

Zadanie 2 450 000,00 zł


III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie) roboty wyszczególnione w poniższej dla każdego z zadań osobno.

Zadanie 1 naprawa czwartego poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL, EN57AKM, EN57ALd lub EN57ALc o wartości netto nie mniejszej niż 9 000 000,00zł

Zadanie 2 naprawa czwartego poziomu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57AL, EN57AKM, EN57ALd, EN57ALc o wartości netto nie mniejszej niż 800 000,00zł.

Dla potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca powinien przedłożyć wykaz robót z podaniem przedmiotu i wartości, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w SWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty w nim ujęte zostały wykonane należycie.


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. W celu wykazania przez Wykonawcę warunku, dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył :

1.1. Oświadczenie JEDZ;

1.2. w celu wykazania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 2.2 rozdziału V SWZ wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.;


III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Na podstawie art. 57 PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

b) zdolności technicznej lub zawodowej,

określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia.


III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert (dla każdego z zadań osobno) w wysokości wyszczególnionej poniżej:

Zadanie 1 540 000,00 zł

Zadanie 2 45 000,00 zł

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych wart. 97 ust. 7 ustawy PZP.

Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

5.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty zawierającej podatek VAT dla każdego z zadań osobno.


III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia faktury.

2. Szczegółowe postanowienia dot. wynagrodzenia zawarte są w par. 5 projektu umowy stanowiącej zał. nr 3 do SWZ dostępnego pod adresem https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.


III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego albo też elektronicznego odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zawiera proj. Umowy - zał. nr 3 do SWZ dostępnego pod adresem https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego pok. nr 303, III piętro


Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 303 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Do oferty należy dołączyć:

-Formularz ofertowy - według załącznika nr 2 do SWZ

-dokument potwierdzający wniesienie wadium,

-odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

-pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy;

- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia;

-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy;

-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie zgodnie z treścią art. 117 ust.4 PZP;

-Oświadczenie JEDZ;

II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postęp. Zamawiającego wymaga by Wykonawca złożył na wezwanie, o którym mowa w Rozdz. VI pkt. 2

2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat;

2.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

2.4.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2.5.oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP;

2.6. oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

2.7. Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (załącznik nr 9 do SWZ)

III W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

3.1.wykaz usług wykonanych;

3.2.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

3.3.ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

IV.Pozostałe kwestie w szczeg. wykonawcy zagraniczni, podmioty udostępniający zasoby- uregulowane w SWZ dostępnej pod adresem: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne


VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

4.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 i 3(art. 515 ust. 1 i 2 PZP) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

5.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6.Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie powinno wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; zwięzłe przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

10.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.XI.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.Zawarte powyżej inf. oraz w SWZ pouczenie o środkach ochrony prawnej zawiera tylko wybrane informacje. W celu skorzystania ze środków ochrony prawnej Wykonawca winien zapoznać się z przepisami zawartymi w Dziale IX Ustawy, przepisami.


VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2022
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!