Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Unterhaltsreinigung von Fahrzeugen

Ausschreibung Los-ID 2301744

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reinigung von Transportmitteln
Świadczenie usług utrzymania czystości w zespołach trakcyjnych elektrycznych z opcją rozszerzenia o trakcję spalinową.
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług utrzymania czystości w zespołach trakcyjnych elektrycznych z opcją rozszerzenia o trakcję spalinową.


Referenznummer der Bekanntmachung: SKMMU.086.55.22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90917000 Reinigung von Transportmitteln
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w zespołach trakcyjnych elektrycznych na stacjach: Lębork, Wejherowo, Gdynia Cisowa, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Kościerzyna z opcją rozszerzenia o trakcję spalinową.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90917000 Reinigung von Transportmitteln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Lębork, Wejherowo, Gdynia Cisowa, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Kościerzyna


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w zespołach trakcyjnych elektrycznych na stacjach: Lębork, Wejherowo, Gdynia Cisowa, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Kościerzyna z opcją rozszerzenia o trakcję spalinową.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Świadczenie usług utrzymania czystości w zespołach trakcyjnych spalinowych.


II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad. II.2. 7

Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 12 grudnia 2023 roku (przy czym nie wcześniej niż od dnia 13 grudnia 2022 roku) -określenie daty jest uzależnione rozkładem jazdy pociągów.Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawcy winni wykazać brak podstaw wykluczenia określonych w art. 108 PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7 PZP, z zastrzeżeniem, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP (lista podstaw wykluczenia Wykonawców zawarta jest w pkt 3.1-3.13 rozdziału V SWZ) poprzez złożenie JEDZ oraz na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 PZP pozostałych podmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 2.2 – 2.7. i 3.2- 3.5 rozdziału VI SWZ.


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

1.1.1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion zł, 00/100)..

1.1.2. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100). Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy o podanej wyżej wartości w czasie obowiązywania umowy i w razie jej wygaśnięcia w trakcie umowy do odnowienia polisy i jej opłacenia.

1.1.3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki określone w pkt 2.1.1.i 2.1.2. niniejszego rozdziału SWZ mogą być spełnione łącznie.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.1. Oświadczenie JEDZ

1.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 2.1.1. rozdziału V SWZ, czyli warunku dotyczącego posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, Zamawiający wymaga złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100); (uwaga: informacje z różnych banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dotyczące tego samego Wykonawcy, w tym tego samego Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlegają sumowaniu

1.3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 2.1.2. rozdziału V SWZ, czyli warunku dotyczącego posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100). Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100);


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie), co najmniej jedno zamówienie polegające na:

wykonaniu usługi/usług w zakresie czyszczenia minimum 40 pojazdów –pasażerskiego transportu publicznego, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych, 00/100);

W odniesieniu do warunku określonego w pkt 2.2 niniejszego rozdziału SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

I. W celu wykazania przez Wykonawcę warunku, dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył :

1.1. Oświadczenie JEDZ;

1.2. W celu wykazania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 2.2 rozdziału V SWZ wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.;


III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Na podstawie art. 57 PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

b) zdolności technicznej lub zawodowej,

określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia.


III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 126.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy, 00/100zł), wniesionym przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.

2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych wart. 97 ust. 7 ustawy PZP.

3.Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą.

4. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

5.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty zawierającej podatek VAT.


III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia faktury.

2. Szczegółowe postanowienia dot. wynagrodzenia zawarte są w par. 6 projektu umowy stanowiącej zał. nr 3 do SWZ dostępnego pod adresem https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.


III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego albo też elektronicznego odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Warunki realizacji umowy zawiera proj. Umowy - zał. nr 3 do SWZ dostępnego pod adresem https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/10/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/10/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Siedziba Zamawiającego pok. nr 303, III piętro


Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 303 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Do oferty należy dołączyć:

-Formularz ofertowy - według załącznika nr 2 do SWZ;

-dokument potwierdzający wniesienie wadium;

-odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał ich adresy internetowe w JEDZ;

-pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.3. rozdziału SWZ;

-pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia;

-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, a także dokumenty wykazujące uprawnienie do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby osoby, która podpisała zobowiązanie – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;

-w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie zgodnie z treścią art. 117 ust.4 PZP, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy- według załącznika nr 9 do SWZ;

-Oświadczenie JEDZ Wykonawcy (lub oświadczenia JEDZ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postęp. Zamawiającego wymaga by Wykonawca złożył na wezwanie, o którym mowa w Rozdz. VI pkt. 2

2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 3.1., 3.2., 3.4, 3.9. lit. a) i b) i 3.10 rozdziału V SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) i pkt 3 PZP), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie określonym w pkt 3.8. rozdziału V SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat w;

2.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

2.4.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2.5.oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP;

2.6. oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

III W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

3.1.wykaz usług wykonanych;

3.2.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

3.3.ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

IV.Pozostałe kwestie w szczeg. wykonawcy zagraniczni, podmioty udostępniający zasoby- uregulowane w SWZ dostępnej pod adresem: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

4.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 i 3(art. 515 ust. 1 i 2 PZP) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

5.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6.Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie powinno wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; zwięzłe przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

10.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.XI.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.Zawarte powyżej inf. oraz w SWZ pouczenie o środkach ochrony prawnej zawiera tylko wybrane informacje. W celu skorzystania ze środków ochrony prawnej Wykonawca winien zapoznać się z przepisami zawartymi w Dziale IX Ustawy, przepisami.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/09/2022
23/09/2022 S184

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Gdynia: Usługi czyszczenia urządzeń transportowych

2022/S 184-522096

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Morska 350A
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-002
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioleta Miszka
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl
Tel.: +48 587212929
Adresy internetowe:

Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług utrzymania czystości w zespołach trakcyjnych elektrycznych z opcją rozszerzenia o trakcję spalinową.


Numer referencyjny: SKMMU.086.55.22
II.1.2)Główny kod CPV
90917000 Usługi czyszczenia urządzeń transportowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w zespołach trakcyjnych elektrycznych na stacjach: Lębork, Wejherowo, Gdynia Cisowa, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Kościerzyna z opcją rozszerzenia o trakcję spalinową.


II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90917000 Usługi czyszczenia urządzeń transportowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lębork, Wejherowo, Gdynia Cisowa, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Kościerzyna


II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w zespołach trakcyjnych elektrycznych na stacjach: Lębork, Wejherowo, Gdynia Cisowa, Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Wrzeszcz, Kościerzyna z opcją rozszerzenia o trakcję spalinową.


II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Świadczenie usług utrzymania czystości w zespołach trakcyjnych spalinowych.


II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ad. II.2. 7

Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 12 grudnia 2023 roku (przy czym nie wcześniej niż od dnia 13 grudnia 2022 roku) -określenie daty jest uzależnione rozkładem jazdy pociągów.Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawcy winni wykazać brak podstaw wykluczenia określonych w art. 108 PZP oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7 PZP, z zastrzeżeniem, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h PZP (lista podstaw wykluczenia Wykonawców zawarta jest w pkt 3.1-3.13 rozdziału V SWZ) poprzez złożenie JEDZ oraz na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 126 PZP pozostałych podmiotowych środków dowodowych określonych w pkt 2.2 – 2.7. i 3.2- 3.5 rozdziału VI SWZ.


III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

1.1.1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion zł, 00/100)..

1.1.2. Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100). Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy o podanej wyżej wartości w czasie obowiązywania umowy i w razie jej wygaśnięcia w trakcie umowy do odnowienia polisy i jej opłacenia.

1.1.3. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki określone w pkt 2.1.1.i 2.1.2. niniejszego rozdziału SWZ mogą być spełnione łącznie.


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.1. Oświadczenie JEDZ

1.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 2.1.1. rozdziału V SWZ, czyli warunku dotyczącego posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej, Zamawiający wymaga złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100); (uwaga: informacje z różnych banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych dotyczące tego samego Wykonawcy, w tym tego samego Wykonawcy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlegają sumowaniu

1.3. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 2.1.2. rozdziału V SWZ, czyli warunku dotyczącego posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100). Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100);


III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, (a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje należycie), co najmniej jedno zamówienie polegające na:

wykonaniu usługi/usług w zakresie czyszczenia minimum 40 pojazdów –pasażerskiego transportu publicznego, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych, 00/100);

W odniesieniu do warunku określonego w pkt 2.2 niniejszego rozdziału SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługę, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. W celu wykazania przez Wykonawcę warunku, dot. zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył :

1.1. Oświadczenie JEDZ;

1.2. W celu wykazania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 2.2 rozdziału V SWZ wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.;


III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Na podstawie art. 57 PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

b) zdolności technicznej lub zawodowej,

określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia.


III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 126.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy, 00/100zł), wniesionym przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.

2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych wart. 97 ust. 7 ustawy PZP.

3.Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą.

4. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

5.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty zawierającej podatek VAT.


III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Termin płatności: 30 dni od dnia doręczenia faktury.

2. Szczegółowe postanowienia dot. wynagrodzenia zawarte są w par. 6 projektu umowy stanowiącej zał. nr 3 do SWZ dostępnego pod adresem https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.


III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego albo też elektronicznego odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zawiera proj. Umowy - zał. nr 3 do SWZ dostępnego pod adresem https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne.Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego pok. nr 303, III piętro


Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 303 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Do oferty należy dołączyć:

-Formularz ofertowy - według załącznika nr 2 do SWZ;

-dokument potwierdzający wniesienie wadium;

-odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał ich adresy internetowe w JEDZ;

-pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 13.3. rozdziału SWZ;

-pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia;

-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu oraz oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, a także dokumenty wykazujące uprawnienie do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby osoby, która podpisała zobowiązanie – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;

-w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie zgodnie z treścią art. 117 ust.4 PZP, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy- według załącznika nr 9 do SWZ;

-Oświadczenie JEDZ Wykonawcy (lub oświadczenia JEDZ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postęp. Zamawiającego wymaga by Wykonawca złożył na wezwanie, o którym mowa w Rozdz. VI pkt. 2

2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 3.1., 3.2., 3.4, 3.9. lit. a) i b) i 3.10 rozdziału V SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) i pkt 3 PZP), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie określonym w pkt 3.8. rozdziału V SWZ (art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP), wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat w;

2.3. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

2.4.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2.5.oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP;

2.6. oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

III W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

3.1.wykaz usług wykonanych;

3.2.informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

3.3.ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

IV.Pozostałe kwestie w szczeg. wykonawcy zagraniczni, podmioty udostępniający zasoby- uregulowane w SWZ dostępnej pod adresem: https://www.skm.pkp.pl/ogloszenia/przetargi/aktualne


VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

3.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne

4.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 2 i 3(art. 515 ust. 1 i 2 PZP) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

5.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6.Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie powinno wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; zwięzłe przedstawienie zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

10.Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.XI.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14.Zawarte powyżej inf. oraz w SWZ pouczenie o środkach ochrony prawnej zawiera tylko wybrane informacje. W celu skorzystania ze środków ochrony prawnej Wykonawca winien zapoznać się z przepisami zawartymi w Dziale IX Ustawy, przepisami.


VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2022

Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Reinigungsservice, Unterhaltsreinigung von Fahrzeugen

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!