Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Revision und Wartung von Fahrmotoren

Ausschreibung Los-ID 2454387

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
Naprawa silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 z pojazdów typu 31WE seria ED-78
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 z pojazdów typu 31WE seria ED-78


Referenznummer der Bekanntmachung: Sz.240.1078.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zamówienia podstawowego jest naprawa 2 silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 z pojazdów typu 31WE seria ED-78 .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji zwiększającego liczbę naprawianych silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78, o których mowa w ust. 1 o kolejne trzy silniki. Szczegółowe postanowienia w zakresie tego prawa zawiera Załącznik nr 9 do SWZ (wzór umowy).

3. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zamówienia podstawowego jest naprawa 2 silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 z pojazdów typu 31WE seria ED-78 .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji zwiększającego liczbę naprawianych silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78, o których mowa w ust. 1 o kolejne trzy silniki. Szczegółowe postanowienia w zakresie tego prawa zawiera Załącznik nr 9 do SWZ (wzór umowy).

3. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji zwiększającego liczbę naprawianych silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78, o których mowa w ust. 1 o kolejne trzy silniki. Szczegółowe postanowienia w zakresie tego prawa zawiera Załącznik nr 9 do SWZ (wzór umowy).


II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227-238 ustawy Pzp, pod warunkiem, że zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniuAbschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp i art. 393 ust. 4 ustawy Pzp,

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);

b) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1);

2.W terminie składania ofert,, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”, opublikowanym wraz z SWZ na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3.. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona najwyżej ( w przypadku, gdy odbędzie się aukcja elektroniczna – niezwłocznie po jej zakończeniu, a w przypadku, gdy aukcja się nie odbędzie ze względu na brak minimum 2 ważnych ofert –niezwłocznie po zbadaniu oferty) do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) prawomocnego skazania za przestępstwo art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 (i art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ,

b) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SWZ,

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do SWZ,

d) art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ,

d) w § 6 ust. 1 pkt 3 SWZ- sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ;

4) odpisu lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługę/usługi w zakresie elektrycznych pojazdów trakcyjnych polegających na wykonaniu co najmniej jednej naprawy asynchronicznego silnika trakcyjnego do elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości brutto umowy/umów łącznie nie mniejszej niż 200 000,00 PLN.

W przypadku umów niezakończonych, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość umów w częściach faktycznie zrealizowanych.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona najwyżej ( w przypadku, gdy odbędzie się aukcja elektroniczna – niezwłocznie po jej zakończeniu, a w przypadku, gdy aukcja się nie odbędzie ze względu na brak minimum 2 ważnych ofert –niezwłocznie po zbadaniu oferty) do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 8 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy


III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 14 000,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp


III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ


III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

1) JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia w nim zawarte potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) wykaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 SWZ składa Wykonawca odpowiedzialny za spełnienie warunku.

3) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie


III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2023
Ortszeit: 12:15
Ort:

Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2023

24/05/2023 S99

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2023/S 099-308816

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POLREGIO S.A. Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: Sz.240.1078.2023
Adres pocztowy: Pl. Brama Portowa 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 70-225
Państwo: Polska
E-mail: renata.dabkowska@polregio.pl
Tel.: +48 695323286
Faks: +48 914711436
Adresy internetowe:

Główny adres: www.polregio.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.polregio.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Naprawa silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 z pojazdów typu 31WE seria ED-78


Numer referencyjny: Sz.240.1078.2023
II.1.2)Główny kod CPV
50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zamówienia podstawowego jest naprawa 2 silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 z pojazdów typu 31WE seria ED-78 .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji zwiększającego liczbę naprawianych silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78, o których mowa w ust. 1 o kolejne trzy silniki. Szczegółowe postanowienia w zakresie tego prawa zawiera Załącznik nr 9 do SWZ (wzór umowy).

3. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.


II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach zamówienia podstawowego jest naprawa 2 silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 z pojazdów typu 31WE seria ED-78 .

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji zwiększającego liczbę naprawianych silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78, o których mowa w ust. 1 o kolejne trzy silniki. Szczegółowe postanowienia w zakresie tego prawa zawiera Załącznik nr 9 do SWZ (wzór umowy).

3. Zmawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.


II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji zwiększającego liczbę naprawianych silników trakcyjnych typu TMF 50-29-4 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78, o których mowa w ust. 1 o kolejne trzy silniki. Szczegółowe postanowienia w zakresie tego prawa zawiera Załącznik nr 9 do SWZ (wzór umowy).


II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227-238 ustawy Pzp, pod warunkiem, że zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniuSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp i art. 393 ust. 4 ustawy Pzp,

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);

b) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1);

2.W terminie składania ofert,, Wykonawca jest obowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w odrębnym załączniku „Wzór JEDZ”, opublikowanym wraz z SWZ na stronie www.polregio.eb2b.com.pl/. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3.. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona najwyżej ( w przypadku, gdy odbędzie się aukcja elektroniczna – niezwłocznie po jej zakończeniu, a w przypadku, gdy aukcja się nie odbędzie ze względu na brak minimum 2 ważnych ofert –niezwłocznie po zbadaniu oferty) do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) prawomocnego skazania za przestępstwo art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 (i art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ,

b) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 5 do SWZ,

c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do SWZ,

d) art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ,

d) w § 6 ust. 1 pkt 3 SWZ- sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 7 do SWZ;

4) odpisu lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;


III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał usługę/usługi w zakresie elektrycznych pojazdów trakcyjnych polegających na wykonaniu co najmniej jednej naprawy asynchronicznego silnika trakcyjnego do elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości brutto umowy/umów łącznie nie mniejszej niż 200 000,00 PLN.

W przypadku umów niezakończonych, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość umów w częściach faktycznie zrealizowanych.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta nie podlega odrzuceniu i została oceniona najwyżej ( w przypadku, gdy odbędzie się aukcja elektroniczna – niezwłocznie po jej zakończeniu, a w przypadku, gdy aukcja się nie odbędzie ze względu na brak minimum 2 ważnych ofert –niezwłocznie po zbadaniu oferty) do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień ich złożenia, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 8 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy


III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 14 000,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp


III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ


III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

1) JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia w nim zawarte potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) wykaz, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 SWZ składa Wykonawca odpowiedzialny za spełnienie warunku.

3) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie


III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2023
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2023
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen, Revision und Wartung von Fahrmotoren

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!