Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Fahrzeugkomponenten

Ausschreibung Los-ID 2301835

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
Dostawę części zamiennych do autobusów szynowych SA 132, SA 139 oraz elektrycznych pojazdów trakcyjnych EN 76
Dostawę części zamiennych do autobusów szynowych SA 132, SA 139 oraz elektrycznych pojazdów trakcyjnych EN 76


Referenznummer der Bekanntmachung: KW-WWA-280.51.2022.DM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34631000 Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Rodzaj, opis i warunki dostawy określone zostały w Załączniku nr 2.1-2.4 (Formularz cenowy) oraz w Załączniku nr 4 (Wzór umowy) do SWZ. Oferowane części muszą ściśle odpowiadać wymogom określonym w Załączniku nr 2.1-2.4 do SWZ; być fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a także nieobciążony prawami osób trzecich; przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1(wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym na odpowiednie Zadanie) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub normę równoważną spełniającą wymagania TSI, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność Towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem; być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 (dwanaście) miesięcy przed terminem realizacji zamówienia.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 - Części Haslera


Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34631000 Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

PUT Zbąszynek-ul. Kolejowa 3 /hala utrzymania taboru, Zbąszynek w godz.8:00 - 14:00.


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt o innym numerze katalogowym lub oznaczeniu od wskazanego w Formularzu cenowym, którego charakterystyka została zdefiniowana w § 1 ust. 7 Wzoru umowy (dalej „Produkt zastępujący”).

2.Obowiązki dokumentacyjne wynikające z zaoferowania przez wykonawcę Produktu zastępującego określone zostały w §1 ust. 8 - 10 Wzoru umowy i realizowane są

w toku realizacji zamówienia

3.We wszystkich zapisach ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,

to należy uznać, że Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (dalej „Produkt równoważny”

4. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę Produktów równoważnych, tj. wskazania przez wykonawcę tej okoliczności w złożonej ofercie, wykonawca, obowiązany jest wykazać, że zaoferowane przez niego Produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a)sprawozdanie (dokumentację) sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem

nr 402/2013 zał. 1 pkt. 5.2 z oceny znaczenia zmiany (oceny potencjalnego wpływu zmiany na bezpieczeństwo) oraz sprawozdanie (dokumentację) z procesu zarządzania ryzykiem z wprowadzonej zmiany polegającej na zastosowaniu części zamiennych równoważnych, sporządzoną zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. U. UE. L. z 2013 r.

Nr 121, str. 8 z późn. zm),

b) w przypadku gdy wykonawca podejmie decyzje, że podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie zmiany w typie pojazdu kolejowego dla którego cześć zamienna równoważna jest przeznaczona jest właściciel zezwolenia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

deklarację zgodności z typem, w odniesieniu do wprowadzonej zmiany w pojazdach szynowych polegającej na zastosowaniu części zamiennej równoważnej lub norm równoważnych, wystawioną przez właściciela zezwolenia dla typu pojazdu o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 90, str. 66 z późn. zm.). Deklaracje zgodności o której mowa w zdaniu poprzednim należy dostarczyć oddzielnie dla każdego z typów pojazdów szynowych dla których część zamienna równoważna jest przeznaczana.

c) W przypadku gdy wykonawca przeniesie odpowiedzialność za wprowadzenie zmiany w pojazdach kolejowych dla których część zamienna równoważna jest przeznaczona na Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: certyfikat weryfikacji WE dla podsystemu z wykorzystaniem części zamiennej równoważnej, wraz z dokumentacją techniczną podsystemu towarzyszącą weryfikacji WE, wydany przez jednostkę notyfikowaną posiadającą uprawnienia zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 138, str. 44 z późn. zm.).

Z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza dostaw części zamiennych równoważnych, jeżeli w wyniku ich zastosowania w konfiguracji pojazdów szynowych dla których są przeznaczone spełnione są kryteria art. 15, ust. 1, lit. c) lub d) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kol (...)zgodnie z zapisem Rozdział 2 ust. 9 SWZ


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin obowiązywania umowy to 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy. Termin realizacji zamówienia (dostawy) wynosi 20 (dwadzieścia) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia.


II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 - Rejestrator i kamery do EN76


Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34631000 Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

PUT Zbąszynek-ul. Kolejowa 3 /hala utrzymania taboru, Zbąszynek w godz.8:00 - 14:00.


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt o innym numerze katalogowym lub oznaczeniu od wskazanego w Formularzu cenowym, którego charakterystyka została zdefiniowana w § 1 ust. 7 Wzoru umowy (dalej „Produkt zastępujący”).

2.Obowiązki dokumentacyjne wynikające z zaoferowania przez wykonawcę Produktu zastępującego określone zostały w §1 ust. 8 - 10 Wzoru umowy i realizowane są

w toku realizacji zamówienia

3.We wszystkich zapisach ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,

to należy uznać, że Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (dalej „Produkt równoważny”

4. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę Produktów równoważnych, tj. wskazania przez wykonawcę tej okoliczności w złożonej ofercie, wykonawca, obowiązany jest wykazać, że zaoferowane przez niego Produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a)sprawozdanie (dokumentację) sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem

nr 402/2013 zał. 1 pkt. 5.2 z oceny znaczenia zmiany (oceny potencjalnego wpływu zmiany na bezpieczeństwo) oraz sprawozdanie (dokumentację) z procesu zarządzania ryzykiem z wprowadzonej zmiany polegającej na zastosowaniu części zamiennych równoważnych, sporządzoną zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. U. UE. L. z 2013 r.

Nr 121, str. 8 z późn. zm),

b) w przypadku gdy wykonawca podejmie decyzje, że podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie zmiany w typie pojazdu kolejowego dla którego cześć zamienna równoważna jest przeznaczona jest właściciel zezwolenia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

deklarację zgodności z typem, w odniesieniu do wprowadzonej zmiany w pojazdach szynowych polegającej na zastosowaniu części zamiennej równoważnej lub norm równoważnych, wystawioną przez właściciela zezwolenia dla typu pojazdu o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 90, str. 66 z późn. zm.). Deklaracje zgodności o której mowa w zdaniu poprzednim należy dostarczyć oddzielnie dla każdego z typów pojazdów szynowych dla których część zamienna równoważna jest przeznaczana.

c) W przypadku gdy wykonawca przeniesie odpowiedzialność za wprowadzenie zmiany w pojazdach kolejowych dla których część zamienna równoważna jest przeznaczona na Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: certyfikat weryfikacji WE dla podsystemu z wykorzystaniem części zamiennej równoważnej, wraz z dokumentacją techniczną podsystemu towarzyszącą weryfikacji WE, wydany przez jednostkę notyfikowaną posiadającą uprawnienia zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 138, str. 44 z późn. zm.).

Z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza dostaw części zamiennych równoważnych, jeżeli w wyniku ich zastosowania w konfiguracji pojazdów szynowych dla których są przeznaczone spełnione są kryteria art. 15, ust. 1, lit. c) lub d) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kol (...)zgodnie z zapisem Rozdział 2 ust. 9 SWZ


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin obowiązywania umowy to 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy. Termin realizacji zamówienia (dostawy) wynosi 20 (dwadzieścia) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia.


II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3 - Lagerdekel do SA132


Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34631000 Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

PUT Poznań -ul. Kolejowa 23 , Poznań w godz.8:00 - 14:00.


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt o innym numerze katalogowym lub oznaczeniu od wskazanego w Formularzu cenowym, którego charakterystyka została zdefiniowana w § 1 ust. 7 Wzoru umowy (dalej „Produkt zastępujący”).

2.Obowiązki dokumentacyjne wynikające z zaoferowania przez wykonawcę Produktu zastępującego określone zostały w §1 ust. 8 - 10 Wzoru umowy i realizowane są

w toku realizacji zamówienia

3.We wszystkich zapisach ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,

to należy uznać, że Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (dalej „Produkt równoważny”

4. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę Produktów równoważnych, tj. wskazania przez wykonawcę tej okoliczności w złożonej ofercie, wykonawca, obowiązany jest wykazać, że zaoferowane przez niego Produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a)sprawozdanie (dokumentację) sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem

nr 402/2013 zał. 1 pkt. 5.2 z oceny znaczenia zmiany (oceny potencjalnego wpływu zmiany na bezpieczeństwo) oraz sprawozdanie (dokumentację) z procesu zarządzania ryzykiem z wprowadzonej zmiany polegającej na zastosowaniu części zamiennych równoważnych, sporządzoną zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. U. UE. L. z 2013 r.

Nr 121, str. 8 z późn. zm),

b) w przypadku gdy wykonawca podejmie decyzje, że podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie zmiany w typie pojazdu kolejowego dla którego cześć zamienna równoważna jest przeznaczona jest właściciel zezwolenia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

deklarację zgodności z typem, w odniesieniu do wprowadzonej zmiany w pojazdach szynowych polegającej na zastosowaniu części zamiennej równoważnej lub norm równoważnych, wystawioną przez właściciela zezwolenia dla typu pojazdu o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 90, str. 66 z późn. zm.). Deklaracje zgodności o której mowa w zdaniu poprzednim należy dostarczyć oddzielnie dla każdego z typów pojazdów szynowych dla których część zamienna równoważna jest przeznaczana.

c) W przypadku gdy wykonawca przeniesie odpowiedzialność za wprowadzenie zmiany w pojazdach kolejowych dla których część zamienna równoważna jest przeznaczona na Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: certyfikat weryfikacji WE dla podsystemu z wykorzystaniem części zamiennej równoważnej, wraz z dokumentacją techniczną podsystemu towarzyszącą weryfikacji WE, wydany przez jednostkę notyfikowaną posiadającą uprawnienia zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 138, str. 44 z późn. zm.).

Z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza dostaw części zamiennych równoważnych, jeżeli w wyniku ich zastosowania w konfiguracji pojazdów szynowych dla których są przeznaczone spełnione są kryteria art. 15, ust. 1, lit. c) lub d) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kol (...)zgodnie z zapisem Rozdział 2 ust. 9 SWZ


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin obowiązywania umowy to 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy. Termin realizacji zamówienia (dostawy) wynosi 20 (dwadzieścia) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia.


II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 4 - Moduł Gateway do SA132


Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34631000 Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Hauptort der Ausführung:

Punkt Utrzymania Taboru Poznań, ul. Kolejowa 23, Poznań, w godzinach 8:00 – 14:00.


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt o innym numerze katalogowym lub oznaczeniu od wskazanego w Formularzu cenowym, którego charakterystyka została zdefiniowana w § 1 ust. 7 Wzoru umowy (dalej „Produkt zastępujący”).

2.Obowiązki dokumentacyjne wynikające z zaoferowania przez wykonawcę Produktu zastępującego określone zostały w §1 ust. 8 - 10 Wzoru umowy i realizowane są

w toku realizacji zamówienia

3.We wszystkich zapisach ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,

to należy uznać, że Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (dalej „Produkt równoważny”

4. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę Produktów równoważnych, tj. wskazania przez wykonawcę tej okoliczności w złożonej ofercie, wykonawca, obowiązany jest wykazać, że zaoferowane przez niego Produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a)sprawozdanie (dokumentację) sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem

nr 402/2013 zał. 1 pkt. 5.2 z oceny znaczenia zmiany (oceny potencjalnego wpływu zmiany na bezpieczeństwo) oraz sprawozdanie (dokumentację) z procesu zarządzania ryzykiem z wprowadzonej zmiany polegającej na zastosowaniu części zamiennych równoważnych, sporządzoną zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. U. UE. L. z 2013 r.

Nr 121, str. 8 z późn. zm),

b) w przypadku gdy wykonawca podejmie decyzje, że podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie zmiany w typie pojazdu kolejowego dla którego cześć zamienna równoważna jest przeznaczona jest właściciel zezwolenia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

deklarację zgodności z typem, w odniesieniu do wprowadzonej zmiany w pojazdach szynowych polegającej na zastosowaniu części zamiennej równoważnej lub norm równoważnych, wystawioną przez właściciela zezwolenia dla typu pojazdu o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 90, str. 66 z późn. zm.). Deklaracje zgodności o której mowa w zdaniu poprzednim należy dostarczyć oddzielnie dla każdego z typów pojazdów szynowych dla których część zamienna równoważna jest przeznaczana.

c) W przypadku gdy wykonawca przeniesie odpowiedzialność za wprowadzenie zmiany w pojazdach kolejowych dla których część zamienna równoważna jest przeznaczona na Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: certyfikat weryfikacji WE dla podsystemu z wykorzystaniem części zamiennej równoważnej, wraz z dokumentacją techniczną podsystemu towarzyszącą weryfikacji WE, wydany przez jednostkę notyfikowaną posiadającą uprawnienia zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 138, str. 44 z późn. zm.).

Z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza dostaw części zamiennych równoważnych, jeżeli w wyniku ich zastosowania w konfiguracji pojazdów szynowych dla których są przeznaczone spełnione są kryteria art. 15, ust. 1, lit. c) lub d) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kol (...)zgodnie z zapisem Rozdział 2 ust. 9 SWZ


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin obowiązywania umowy to 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy.

Termin realizacji zamówienia (dostawy) wynosi 30 (trzydzieści) dni roboczych od daty wysłania przez Zamawiającego zamówienia.Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy PZP, z zastrzeżeniem, że w Postępowaniu wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy PZP, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy PZP, ponadto nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w:- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.; dalej „Rozporządzenie 833/2014”),- art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835; dalej „Ustawa sankcyjna”);2) spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone przez Zamawiającego.

2.Na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP z Postępowania wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe-lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

c.d. w sekcji III.1.2)


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

c.d. z sekcji III.1.1)

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 z Postępowania wyklucza się wykonawcę będącego:

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1) lub 2) niniejszego ustępu,oraz korzystającego z podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega (jeżeli dotyczy), należących do jednej z powyższych kategorii podmiotów, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej z Postępowania wyklucza się wykonawcę:

1) wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm; dalej „rozporządzenie 765/2006”) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.; dalej „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej;

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej;

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy sankcyjnej.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W Postępowaniu Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (dalej „Podmiotowe środki dowodowe”).

2. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w Postępowaniu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. Podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy PZP (z uwzględnieniem wyłączenia, o którym mowa w art. 393 ust. 4 Ustawy PZP),

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego-sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 6 do SWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ oraz Formularzu ofertowym, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP,

e) art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej,

f) art. 5k Rozporządzenia 833/2014;

-wykonawca może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 (z uwzględnieniem wyłączenia, o którym mowa w art. 393 ust. 4 Ustawy PZP), 2 i 4 Ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2, składa każdy z wykonawców. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://kw.eb2b.com.pl/ (dalej „Platforma”).

2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformę.

4. Składanie ofert odbywa się poprzez dodanie w zakładce „Złóż ofertę”, co zostało szczegółowo opisane w rozdz. 18 SWZ.

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu, musi posiadać konto na Platformie. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

6. Zamawiający, określa następujące niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,

2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) 3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej (sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera);

4) włączona obsługa JavaScript,

5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

7. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB.

8. Zalecenia zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES,

2) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES.

9. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

10. Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;

2) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;

3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;

4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę (zgodnie z rozdz. 18 SWZ) na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.We wszystkich zapisach ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to należy uznać, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym wymogom, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

2.W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktów, które nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, to wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Ustawy PZP, że proponowany przedmiot zamówienia w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (dalej „Przedmiotowe środki dowodowe”).

3.Przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu. Oferta wykonawcy, który zaoferuje produkty, które nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, a nie dostarczy wraz z ofertą Przedmiotowych środków dowodowych, zostanie odrzucona.

4.W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie informacji o tym, że oferuje produkty, które nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, to Zamawiający uzna, że wykonawca zaoferował produkty, które są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi.

5.Mając na względzie przepisy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. str. 139 z późn. zm.; dalej „Rozporządzenie 2019/779”), Zamawiający jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdów w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 138, str. 102 z późn. zm.), mając na względzie wpływ prawidłowej realizacji zamówienia na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, wymaga by przedmiot zamówienia był realizowany przez wykonawców posiadających odpowiedni i udokumentowany system utrzymania i zarządzania w rozumieniu pkt 9.2 lit. b) Załącznika II do Rozporządzenia 2019/779 (np. ISO 9001:2015, IRIS).

6.Na potwierdzenie, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawców posiadających odpowiedni i udokumentowany system utrzymania i zarządzania w rozumieniu pkt 9.2 lit. b) Załącznika II do Rozporządzenia 2019/779, Zamawiający na podstawie art. 106 ust. 1 Ustawy PZP wymaga, by wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie (dalej „Przedmiotowy środek dowodowy”) o poniższej treści: Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawców posiadających odpowiedni i udokumentowany system utrzymania i zarządzania w rozumieniu pkt 9.2 lit. b) Załącznika II Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającą rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. U. UE. L. z 2019 r. str. 139 z późn. zm.).Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 17 zawarta jest w załączniku nr 2 do SWZ- Formularzu ofertowym.

7.Oferta wykonawcy, która nie będzie zawierała oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 zostanie odrzucona.

8.Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 2 i 6 nie podlegają uzupełnieniu.


III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozumie się wykonawców składających ofertę jako np. konsorcjum, spółka cywilna.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia wymagano.


III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne postanowienia umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w Postępowaniu, na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/10/2022
Ortszeit: 08:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/01/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/10/2022
Ortszeit: 09:00
Ort:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy.

Pliki oferty wczytane przez wykonawcę (zgodnie z rozdz. 18 SWZ) na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.


Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osoba upoważniona - Dorota MolczykAbschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony Formularz ofertowy (zawierający oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9 ust. 8 oraz rozdz. 2 ust. 17 SWZ) - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SWZ;

2) wypełniony Formularz cenowy na wybrane Zadanie/a - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2.1 - 2.4 do SWZ;

3) wypełniony JEDZ - z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SWZ;

4) odpis/informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów),

5) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (dot. również osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego),

6) Dokumenty potwierdzające równoważność - składane w okolicznościach zaoferowania przez wykonawcę Produktów równoważnych;

7) Przedmiotowe środki dowodowe; składane w przypadku, o którym mowa w rozdz. 2 ust. 13 SWZ.

2. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zamawiający korzysta z uprawnienia zapisanego w art. 139 Ustawy PZP, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu, jeżeli takie warunki zostały przewidziane.

4. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie Ustawy PZP, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Terminy wnoszenia odwołań określone są w art. 515 Ustawy PZP.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Szczegółowe przepisy dot. środków ochrony prawnej zawarte są w dziale IX Ustawy PZP.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/09/2022

23/09/2022 S184

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego

2022/S 184-521936

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7781469734
Adres pocztowy: ul. Składowa 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-897
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Molczyk - Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl
Tel.: +48 785061049
Adresy internetowe:

Główny adres: http://koleje-wielkopolskie.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://kw.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawę części zamiennych do autobusów szynowych SA 132, SA 139 oraz elektrycznych pojazdów trakcyjnych EN 76


Numer referencyjny: KW-WWA-280.51.2022.DM
II.1.2)Główny kod CPV
34631000 Części lokomotyw lub taboru kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Rodzaj, opis i warunki dostawy określone zostały w Załączniku nr 2.1-2.4 (Formularz cenowy) oraz w Załączniku nr 4 (Wzór umowy) do SWZ. Oferowane części muszą ściśle odpowiadać wymogom określonym w Załączniku nr 2.1-2.4 do SWZ; być fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniać odpowiednie wymagania jakościowe oraz wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a także nieobciążony prawami osób trzecich; przy dostawie posiadać dokument kontroli jakości 2.1 lub 3.1(wymóg dotyczący dokumentu kontroli jakości doprecyzowany został w odniesieniu do każdej pozycji asortymentowej i wskazany w Formularzu cenowym na odpowiednie Zadanie) wydany w oparciu o normę PN EN 10204:2006 lub normę równoważną spełniającą wymagania TSI, która winna być przywołana i wg której winna być zapewniona zgodność Towaru z wystawionym świadectwem/dokumentem; być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 (dwanaście) miesięcy przed terminem realizacji zamówienia.


II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - Części Haslera


Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34631000 Części lokomotyw lub taboru kolejowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PUT Zbąszynek-ul. Kolejowa 3 /hala utrzymania taboru, Zbąszynek w godz.8:00 - 14:00.


II.2.4)Opis zamówienia:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt o innym numerze katalogowym lub oznaczeniu od wskazanego w Formularzu cenowym, którego charakterystyka została zdefiniowana w § 1 ust. 7 Wzoru umowy (dalej „Produkt zastępujący”).

2.Obowiązki dokumentacyjne wynikające z zaoferowania przez wykonawcę Produktu zastępującego określone zostały w §1 ust. 8 - 10 Wzoru umowy i realizowane są

w toku realizacji zamówienia

3.We wszystkich zapisach ogłoszenia o zamówieniu, SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,

to należy uznać, że Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" (dalej „Produkt równoważny”

4. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę Produktów równoważnych, tj. wskazania przez wykonawcę tej okoliczności w złożonej ofercie, wykonawca, obowiązany jest wykazać, że zaoferowane przez niego Produkty równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

a)sprawozdanie (dokumentację) sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem

nr 402/2013 zał. 1 pkt. 5.2 z oceny znaczenia zmiany (oceny potencjalnego wpływu zmiany na bezpieczeństwo) oraz sprawozdanie (dokumentację) z procesu zarządzania ryzykiem z wprowadzonej zmiany polegającej na zastosowaniu części zamiennych równoważnych, sporządzoną zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. U. UE. L. z 2013 r.

Nr 121, str. 8 z późn. zm),

b) w przypadku gdy wykonawca podejmie decyzje, że podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie zmiany w typie pojazdu kolejowego dla którego cześć zamienna równoważna jest przeznaczona jest właściciel zezwolenia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

deklarację zgodności z typem, w odniesieniu do wprowadzonej zmiany w pojazdach szynowych polegającej na zastosowaniu części zamiennej równoważnej lub norm równoważnych, wystawioną przez właściciela zezwolenia dla typu pojazdu o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 90, str. 66 z późn. zm.). Deklaracje zgodności o której mowa w zdaniu poprzednim należy dostarczyć oddzielnie dla każdego z typów pojazdów szynowych dla których część zamienna równoważna jest przeznaczana.

c) W przypadku gdy wykonawca przeniesie odpowiedzialność za wprowadzenie zmiany w pojazdach kolejowych dla których część zamienna równoważna jest przeznaczona na Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: certyfikat weryfikacji WE dla podsystemu z wykorzystaniem części zamiennej równoważnej, wraz z dokumentacją techniczną podsystemu towarzyszącą weryfikacji WE, wydany przez jednostkę notyfikowaną posiadającą uprawnienia zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 138, str. 44 z późn. zm.).

Z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza dostaw części zamiennych równoważnych, jeżeli w wyniku ich zastosowania w konfiguracji pojazdów szynowych dla których są przeznaczone spełnione są kryteria art. 15, ust. 1, lit. c) lub d) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiającym uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kol (...)zgodnie z zapisem Rozdział 2 ust. 9 SWZ


II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Baugruppen und Komponenten, Fahrzeugkomponenten

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!