Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Instandhaltung von Strassenbahnanlagen

Ausschreibung Los-ID 2405493

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Milenijną (rozjazd od strony centrum) wraz z modernizacją przejazdu wraz z prawem opcji
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Milenijną (rozjazd od strony centrum) wraz z modernizacją przejazdu wraz z prawem opcji


Referenznummer der Bekanntmachung: KU.241/pn19_2023/AT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234126 Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla Zadania: "Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Milenijną (rozjazd od strony centrum) wraz z modernizacją przejazdu wraz z prawem opcji" na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Milenijną (rozjazd od strony centrum) wraz z modernizacją przejazdu wraz z prawem opcji, na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 49
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwanego dalej „prawem opcji” polegającego na wykonaniu Etapu III, tj. wykonaniu nawierzchni ścieralnej AC11S o grubości 5cm wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego na warunkach określonych we Wzorze umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie o konieczności realizacji Etapu III w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy opis opcji zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.


II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagane wadia:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), do upływu terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (pkt 14 SWZ).Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

- zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie co najmniej 1 (jednego) przejazdu oraz zabudowie 1 (jednego) rozjazdu tramwajowego dwutorowego,

b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

- co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada minimum 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, w tym na co najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie lub budowie co najmniej 1 (jednego) przejazdu oraz zabudowie 1 (jednego) rozjazdu tramwajowego dwutorowego.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia:

a) Wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie obejmujących:

- zrealizowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie lub budowie co najmniej 1 (jednego) przejazdu oraz zabudowie 1 (jednego) rozjazdu tramwajowego dwutorowego;

wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ,

b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.

- co najmniej 1 (jedną) osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada minimum 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, w tym na co najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie lub budowie co najmniej 1 (jednego) przejazdu oraz zabudowie 1 (jednego) rozjazdu tramwajowego dwutorowego.

- wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tą osobą – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ.


III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.


III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/04/2023
Ortszeit: 09:30
Ort:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, POLSKA, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Otwarcie ofert będzie transmitowane on-line zgodnie z zapisami punktu 17 SWZ.Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego na mocy art. 1 pkt 23) rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

W celu wstępnego wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Uzupełnienie informacji do pkt.II.2.7):

Termin na wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi 49 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych wymagających wyłączenia komunikacji tramwajowej (planowany termin wyłączenia komunikacji tramwajowej od dnia 24.06.2023r. od godziny 6:00 do dnia 11.08.2023r. do godziny 22:00), w tym obejmuje następujące terminy szczegółowe:

1) Zamówienie podstawowe:

a) 21 dni dla Etapu I obejmującego wykonanie wszelkich robót budowlanych związanych z remontem odcinka prostego torowiska w obrębie skrzyżowania ul. Legnickiej z ul. Milenijną (planowany termin wyłączenia komunikacji tramwajowej od dnia 24.06.2023r. do dnia 14.07.2023r.).

b) 28 dni dla Etapu II obejmującego wykonanie wszelkich robót budowlanych związanych z remontem odcinka rozjazdowego torowiska w obrębie skrzyżowania ul. Legnickiej z ul. Milenijną (planowany termin wyłączenia komunikacji tramwajowej od dnia 15.07.2023r. do dnia 11.08.2023r.),

2) Zamówienie objęte prawem opcji, tj. Etap III, obejmujący wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni ścieralnej AC11S, 49 dni i biegnie od dnia 24.06.2023 r. od do dnia 11.08.2023 r.


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą wpostępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności wpostępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektroniczne, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, októrym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, lub postanowienia Prezesa Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2023

17/03/2023 S55

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Wrocław: Roboty związane z liniami tramwajowymi

2023/S 055-159655

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu działająca jako pełnomocnik Gminy Wrocław
Adres pocztowy: ul. Bolesława Prusa 75-79
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Tel.: +48 713085411
Faks: +48 713250802
Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.wroc.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Milenijną (rozjazd od strony centrum) wraz z modernizacją przejazdu wraz z prawem opcji


Numer referencyjny: KU.241/pn19_2023/AT
II.1.2)Główny kod CPV
45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla Zadania: "Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Milenijną (rozjazd od strony centrum) wraz z modernizacją przejazdu wraz z prawem opcji" na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia


II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław


II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Milenijną (rozjazd od strony centrum) wraz z modernizacją przejazdu wraz z prawem opcji, na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 80%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwanego dalej „prawem opcji” polegającego na wykonaniu Etapu III, tj. wykonaniu nawierzchni ścieralnej AC11S o grubości 5cm wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego na warunkach określonych we Wzorze umowy. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie o konieczności realizacji Etapu III w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy opis opcji zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.


II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagane wadia:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100), do upływu terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (pkt 14 SWZ).Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.


III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.


III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował:

- zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie co najmniej 1 (jednego) przejazdu oraz zabudowie 1 (jednego) rozjazdu tramwajowego dwutorowego,

b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami:

- co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada minimum 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, w tym na co najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie lub budowie co najmniej 1 (jednego) przejazdu oraz zabudowie 1 (jednego) rozjazdu tramwajowego dwutorowego.


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia:

a) Wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie obejmujących:

- zrealizowanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie lub budowie co najmniej 1 (jednego) przejazdu oraz zabudowie 1 (jednego) rozjazdu tramwajowego dwutorowego;

wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ,

b) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.

- co najmniej 1 (jedną) osoba, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada minimum 3 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, w tym na co najmniej 1 (jednej) robocie budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie lub budowie co najmniej 1 (jednego) przejazdu oraz zabudowie 1 (jednego) rozjazdu tramwajowego dwutorowego.

- wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tą osobą – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ.


III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.


III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2023
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, POLSKA, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Otwarcie ofert będzie transmitowane on-line zgodnie z zapisami punktu 17 SWZ.Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego na mocy art. 1 pkt 23) rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

W celu wstępnego wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Uzupełnienie informacji do pkt.II.2.7):

Termin na wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi 49 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych wymagających wyłączenia komunikacji tramwajowej (planowany termin wyłączenia komunikacji tramwajowej od dnia 24.06.2023r. od godziny 6:00 do dnia 11.08.2023r. do godziny 22:00), w tym obejmuje następujące terminy szczegółowe:

1) Zamówienie podstawowe:

a) 21 dni dla Etapu I obejmującego wykonanie wszelkich robót budowlanych związanych z remontem odcinka prostego torowiska w obrębie skrzyżowania ul. Legnickiej z ul. Milenijną (planowany termin wyłączenia komunikacji tramwajowej od dnia 24.06.2023r. do dnia 14.07.2023r.).

b) 28 dni dla Etapu II obejmującego wykonanie wszelkich robót budowlanych związanych z remontem odcinka rozjazdowego torowiska w obrębie skrzyżowania ul. Legnickiej z ul. Milenijną (planowany termin wyłączenia komunikacji tramwajowej od dnia 15.07.2023r. do dnia 11.08.2023r.),

2) Zamówienie objęte prawem opcji, tj. Etap III, obejmujący wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni ścieralnej AC11S, 49 dni i biegnie od dnia 24.06.2023 r. od do dnia 11.08.2023 r.


VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą wpostępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności wpostępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektroniczne, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, októrym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, lub postanowienia Prezesa Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/03/2023
- Schieneninfrastruktur
- Straßenbahnen , Stadtbahnen
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbauarbeiten , Oberbauarbeiten - Strassenbahnen/ U-Bahnen, Instandhaltung von Strassenbahnanlagen

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!