Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Instandhaltung von Strassenbahnanlagen

Ausschreibung Los-ID 1974894

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
Remont przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we WrocławiuReferenznummer der Bekanntmachung: KU.241/pn10_2021/AR

II.1.2)
CPV-Code Hauptteil

45234126 Bauarbeiten für Straßenbahnlinien

II.1.3)
Art des Auftrags

Bauauftrag

II.1.4)
Kurze Beschreibung:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.II.1.5)
Geschätzter Gesamtwert

II.1.6)
Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)
Beschreibung

II.2.3)
Erfüllungsort

NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu na warunkach określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.II.2.5)
Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 30 %

Qualitätskriterium - Name: Organizacja ruchu zastępczego / Gewichtung: 10 %

Preis - Gewichtung: 60 %

II.2.6)
Geschätzter Wert

II.2.7)
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Tagen: 82

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)
Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)
Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)
Zusätzliche AngabenWymagane wadia:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), do upływu terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)
Teilnahmebedingungen

III.1.1)
Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.III.1.2)
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.III.1.3)
Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie torowiska kolejowego lub tramwajowego;

b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, w tym na co najmniej 1 (jednej) budowie lub przebudowie lub remoncie torowiska kolejowego lub tramwajowego.Möglicherweise geforderte Mindeststandards:Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie obejmujących co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie torowiska kolejowego lub tramwajowego,

— wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej 1 (jedna) osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, w tym na co najmniej 1 (jednej) budowie lub przebudowie lub remoncie torowiska kolejowego lub tramwajowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami.III.2)
Bedingungen für den Auftrag

III.2.2)
Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.III.2.3)
Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)
Beschreibung

IV.1.1)
Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)
Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8)
Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)
Verwaltungsangaben

IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 01/04/2021

Ortszeit: 09:00

IV.2.3)
Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Polnisch

IV.2.6)
Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/06/2021

IV.2.7)
Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 01/04/2021

Ortszeit: 10:30

Ort:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, POLSKA, za pośrednictwem platformy przetargowej Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. Otwarcie ofert będzie transmitowane on-line. Adres internetowy transmisji zostanie podany na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed planowanym terminem otwarcia ofert.Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)
Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)
Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)
Zusätzliche Angaben:Informacje oddatkowe do sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia odbioru końcowego, który nastąpi w ciągu 82 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych wymagających wprowadzenia zmian w komunikacji zbiorowej (tj. zamknięcia linii tramwajowej i wyłączenia zasilania w sieci trakcyjnej)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W celu wstępnego wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektroniczne, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, lub postanowienia Prezesa Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

01/03/2021
Hauptüberschrift für linkes Menü

ABl. S – aktuelle Ausgabe

045

2021

Nächste Aktualisierung:
08/03/2021

05/03/2021 S45

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Wrocław: Roboty związane z liniami tramwajowymi

2021/S 045-109297

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)
Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu działająca jako pełnomocnik Gminy Wrocław
Adres pocztowy: ul. Bolesława Prusa 75-79
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-316
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień – Anna Radwańska
E-mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Tel.: +48 713250818
Faks: +48 713250802
Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpk.wroc.pl

I.3)
Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)
Główny przedmiot działalności

Inna działalność: miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)
Nazwa:Remont przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we WrocławiuNumer referencyjny: KU.241/pn10_2021/AR

II.1.2)
Główny kod CPV

45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi

II.1.3)
Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)
Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)
Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)
Opis

II.2.3)
Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4)
Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu przejazdu przez torowisko na placu Strzegomskim we Wrocławiu na warunkach określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 %

Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja ruchu zastępczego / Waga: 10 %

Cena - Waga: 60 %

II.2.6)
Szacunkowa wartość

II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 82

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)
Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)
Informacje dodatkoweWymagane wadia:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), do upływu terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe wymagania dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału

III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie torowiska kolejowego lub tramwajowego;

b) dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, w tym na co najmniej 1 (jednej) budowie lub przebudowie lub remoncie torowiska kolejowego lub tramwajowego.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie obejmujących co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie torowiska kolejowego lub tramwajowego,

— wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej 1 (jedna) osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika robót torowych lub kierownika budowy, w tym na co najmniej 1 (jednej) budowie lub przebudowie lub remoncie torowiska kolejowego lub tramwajowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o prawie do dysponowania tymi osobami.III.2)
Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)
Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
Opis

IV.1.1)
Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)
Informacje administracyjne

IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 01/04/2021

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 29/06/2021

IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert

Data: 01/04/2021

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, POLSKA, za pośrednictwem platformy przetargowej Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. Otwarcie ofert będzie transmitowane on-line. Adres internetowy transmisji zostanie podany na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed planowanym terminem otwarcia ofert.Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)
Informacje dodatkowe:Informacje oddatkowe do sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia odbioru końcowego, który nastąpi w ciągu 82 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych wymagających wprowadzenia zmian w komunikacji zbiorowej (tj. zamknięcia linii tramwajowej i wyłączenia zasilania w sieci trakcyjnej)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W celu wstępnego wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.VI.4)
Procedury odwoławcze

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)
Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektroniczne, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, lub postanowienia Prezesa Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Założenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/03/2021

- Schieneninfrastruktur
- Straßenbahnen , Stadtbahnen
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbauarbeiten , Oberbauarbeiten - Strassenbahnen/ U-Bahnen, Instandhaltung von Strassenbahnanlagen