Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Instandhaltung von Strassenbahnanlagen

Ausschreibung Los-ID 1687977

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Straßenbahnarbeiten
Straßenbahnarbeiten
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – zadanie 1
Referenznummer der Bekanntmachung: UE/JRP/B/435/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234121
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1 w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233140
45200000
45231000
45232310
45231400
45233000
45233220
45233294
45233280
45316100
45316110
45314310
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (optymalizacja dokumentacji projektowej na zasadach określonych w pkt 1.2 PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji oraz pozwoleń (o ile będą wymagane) oraz budowa linii tramwajowej na trasie od dotychczasowej pętli tramwajowej poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Braci Mieroszewskich (tunel), jednopoziomowe skrzyżowanie z al. Wolności (tylko z chodnikiem), ul. Ks. F. Blachnickiego, dalej – wzdłuż obustronnej zabudowy ul. Białostockiej, jednostronnej zabudowy al. I. Paderewskiego i dwustronnej zabudowy przy ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego do skrzyżowania z ul. Braci Mieroszewskich - 11-go Listopada (rondo Jana Pawła II), gdzie planowane jest zakończenie trasy pętlą tramwajową – w ramach zadania pn. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu”.

Przedmiot zamówienia poza przebudową i rozbudową układu torowego obejmuje zaprojektowanie, przebudowę i rozbudowę układu drogowego ul. Braci Mieroszewskich (wraz z dojazdem do centrum handlowego Leclerc) dla stworzenia centrum przesiadkowego w rejonie projektowanego wiaduktu w tej ulicy nad torami tramwajowymi, z lokalizację przystanków tramwajowych pod wiaduktem i autobusowych w poziomie wiaduktu oraz rozbudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Braci Mieroszewskich - ul.11-ego Listopada z ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego i ul. Generała M. Zaruskiego (rondo Jana Pawła II) poprzez budowę ronda zawierającego pętlę tramwajową w środku i przystanki końcowy i dwa początkowe z torem odstawczym i punktem dyspozytorskim w pasie dzielącym ul. Marszałka Rydza Śmigłego.

W zakresie przedmiotu zamówienia ujęto zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni drogowych w torach, perony oraz dojścia do peronów, ekran akustyczny zmniejszający negatywne oddziaływanie torowiska tramwajowego na budynek mieszkalny posesji przy al. Wolności 18 oraz smarownice torowe, zmniejszające zużycie szyn, odwodnienia torów i jezdni, sieci trakcyjnej wraz zasilaniem i podstacji trakcyjnej, wiaduktu drogowego w ul. Braci Mieroszewskich wraz murami oporowymi, schodami i windami, dyspozytorni, oświetlenia, sygnalizacji świetlnych przejazdowych i usuniecie kolizji z uzbrojeniem podziemnym i napowietrzną linią 30kV.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych pomiarów i badań;

— wykonanie inwentaryzacji zieleni;

— uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającą wycinkę zieleni;

— uzyskanie wymaganych przepisami odstępstw, warunków, opinii, zgód, opinii, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji

— wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie określonym wymaganiami niniejszej PFU

— uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

— wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację;

— przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych dla odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót.

Zamawiający informuje, iż z wniosku Zamawiającego toczy się postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej decyzji w oparciu o projekt budowlany opracowany przez MERiTUM PROJEKT Marek Myrcik, 40-861 Katowice, ul. Gliwicka 228, który podlegać będzie optymalizacji przez Wykonawcę. Wykonawca otrzyma decyzję – pozwolenie na budowę przed podpisaniem Umowy
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 33
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.06.01.00-00-0022/16
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 850 000,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

II. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

III. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

2) pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, 6 oraz 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu (zwanego w skrócie JEDZ).

II. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, z zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 5 Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

III. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).

1. Oświadczenie JEDZ,o którym mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3 Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.Wykonawca, który celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów w rozumieniu art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

4. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

IV. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

1. Zamawiający informuje, że Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, wymienionych w sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 oraz w celu uczynienia zadość obowiązkom określonym w art. 22a ustawy Pzp.

2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem zapisów sekcji VI.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I.

1. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— 1 zadanie obejmujące budowę lub przebudowę trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych wraz z budową lub przebudową elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej, odwodnieniem torowiska oraz budową lub przebudową przystanków, o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego,

— 1 obiekt mostowy o obciążeniu dla klasy A dla drogi dwujezdniowej lub tunel drogowy, tramwajowy lub kolejowy.

b.dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

— 1 osobą, która będzie pełnić́ funkcję Głównego projektanta – Koordynatora zespołu projektowego – posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant 1 dokumentację projektową składającą się̨ co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę trasy tramwajowej / tras tramwajowych wraz z budową lub przebudową elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej, odwodnieniem torowiska oraz budową lub przebudową przystanków, o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego (1 inwestycja)

— 1 osobą, która będzie pełnić́ funkcję Projektanta mostowego - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako Projektant dokumentację projektową składającą się̨ co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A dla drogi dwujezdniowej lub tunelu drogowego, tramwajowego lub kolejowego

— 1 osobą, która będzie pełnić́ funkcję Kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi budowie lub przebudowie trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego, z czego przynajmniej jedna z nich powinna polegać́ na budowie lub przebudowie trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych o długości min. 1 km toru pojedynczego

— 1 osobą, która będzie pełnić́ funkcję Kierownika robót mostowych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała jako Kierownik budowy lub Kierownik robót mostowych co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A

— 1 osobą, która będzie pełnić́ funkcję Kierownika robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała jako Kierownik budowy lub Kierownik robót elektrycznych lub Kierownik robót elektroenergetycznych co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej o długości każdego odcinka min 1 000 m.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu(zwanego w skrócie JEDZ).

3. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.3 pkt II ppkt 1 oraz ppkt 2 poniżej, Zamawiający odstąpi od żądania tych dokumentów od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będą odpowiednie informacje przekazane w JEDZ przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, z zastrzeżeniem zapisów sekcji III.1.3 pkt 3 powyżej.

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z zastrzeżeniem zapisów sekcji III.1.3 pkt 3 powyżej.

III. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, z zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

IV. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 850 000,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 359 ze zmianami).

3. Wykonawca przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja Wykonawców) - ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wobec żadnego z Wykonawców nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4. Warunki udziału w postępowaniu określone w Sekcji III Ogłoszenia będą ocenianie łącznie dla wszystkich podmiotów
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/09/2019
Ortszeit: 12:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/11/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/09/2019
Ortszeit: 12:45
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego. Otwarcie ofert odbędzie w siedzibie Spółki Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, sala konferencyjna, piętro I, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy przetargowej https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, zwanej Platformą. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z Wykonawcami również za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu j.urych@tram-silesia.pl, dotyczy to w szczególności przekazywania odpowiedzi na pytania Wykonawców.

II. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a (JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy następujące oświadczenia i dokumenty tj.:

1) Oświadczenie/oświadczenia JEDZ;

2) Rozbicie ceny ofertowej – tom IV.

3) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt III pkt 2, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

4) Stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych;

5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz z uwzględnieniem zapisów rozdziału IX pkt 5;

IV. Dokumenty wymienione w ppkt 1-5 powyżej sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast wadium w formach niepieniężnych winno zostać załączone do oferty w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiającego dokumenty, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt od 2) do 5) ustawy Pzp.

V. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

VI. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni.

VII. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

VIII. Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu zamówienia wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości do 20 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Szczegółowe warunki dotyczące otrzymania zaliczki oraz jej rozliczenia zostały opisane w warunkach umowy.

IX. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom:

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie robót torowych polegających na wykonaniu robót określonych w pkt 2.5.1 tomu III SIWZ – programu funkcjonalno-użytkowego.

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych w pkt 1) jako kluczowych) części zamówienia podwykonawcy.

3. W odniesieniu do kluczowych części zamówienia zastrzeżonych do osobistego wykonania przez Wykonawcę, Wykonawca nie może powoływać się na zdolności innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie

1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie.

2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 1 i 2.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/08/2019
20/08/2019 S159 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Chorzów: Roboty w zakresie kolei tramwajowej

2019/S 159-393443

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
Chorzów
41-506
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Urych
E-mail: j.urych@tram-silesia.pl
Faks: +48 322510096
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.tram-silesia.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tram-silesia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – zadanie 1
Numer referencyjny: UE/JRP/B/435/2019
II.1.2)Główny kod CPV
45234121
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1 w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45200000
45231000
45232310
45231400
45233000
45233220
45233294
45233280
45316100
45316110
45314310
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (optymalizacja dokumentacji projektowej na zasadach określonych w pkt 1.2 PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji oraz pozwoleń (o ile będą wymagane) oraz budowa linii tramwajowej na trasie od dotychczasowej pętli tramwajowej poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Braci Mieroszewskich (tunel), jednopoziomowe skrzyżowanie z al. Wolności (tylko z chodnikiem), ul. Ks. F. Blachnickiego, dalej – wzdłuż obustronnej zabudowy ul. Białostockiej, jednostronnej zabudowy al. I. Paderewskiego i dwustronnej zabudowy przy ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego do skrzyżowania z ul. Braci Mieroszewskich - 11-go Listopada (rondo Jana Pawła II), gdzie planowane jest zakończenie trasy pętlą tramwajową – w ramach zadania pn. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu”.

Przedmiot zamówienia poza przebudową i rozbudową układu torowego obejmuje zaprojektowanie, przebudowę i rozbudowę układu drogowego ul. Braci Mieroszewskich (wraz z dojazdem do centrum handlowego Leclerc) dla stworzenia centrum przesiadkowego w rejonie projektowanego wiaduktu w tej ulicy nad torami tramwajowymi, z lokalizację przystanków tramwajowych pod wiaduktem i autobusowych w poziomie wiaduktu oraz rozbudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Braci Mieroszewskich - ul.11-ego Listopada z ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego i ul. Generała M. Zaruskiego (rondo Jana Pawła II) poprzez budowę ronda zawierającego pętlę tramwajową w środku i przystanki końcowy i dwa początkowe z torem odstawczym i punktem dyspozytorskim w pasie dzielącym ul. Marszałka Rydza Śmigłego.

W zakresie przedmiotu zamówienia ujęto zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni drogowych w torach, perony oraz dojścia do peronów, ekran akustyczny zmniejszający negatywne oddziaływanie torowiska tramwajowego na budynek mieszkalny posesji przy al. Wolności 18 oraz smarownice torowe, zmniejszające zużycie szyn, odwodnienia torów i jezdni, sieci trakcyjnej wraz zasilaniem i podstacji trakcyjnej, wiaduktu drogowego w ul. Braci Mieroszewskich wraz murami oporowymi, schodami i windami, dyspozytorni, oświetlenia, sygnalizacji świetlnych przejazdowych i usuniecie kolizji z uzbrojeniem podziemnym i napowietrzną linią 30kV.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych pomiarów i badań;

— wykonanie inwentaryzacji zieleni;

— uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającą wycinkę zieleni;

— uzyskanie wymaganych przepisami odstępstw, warunków, opinii, zgód, opinii, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji

— wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie określonym wymaganiami niniejszej PFU

— uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

— wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację;

— przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych dla odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót.

Zamawiający informuje, iż z wniosku Zamawiającego toczy się postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej decyzji w oparciu o projekt budowlany opracowany przez MERiTUM PROJEKT Marek Myrcik, 40-861 Katowice, ul. Gliwicka 228, który podlegać będzie optymalizacji przez Wykonawcę. Wykonawca otrzyma decyzję – pozwolenie na budowę przed podpisaniem Umowy
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 15
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 33
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.06.01.00-00-0022/16
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 850 000,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny brutto.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie przesłanki określonej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

II. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

III. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

1) pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

2) pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, 6 oraz 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 PLN. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu (zwanego w skrócie JEDZ).

II. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, z zastrzeżeniem zapisów art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 5 Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

III. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ).

1. Oświadczenie JEDZ,o którym mowa w Sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3 Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.Wykonawca, który celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów w rozumieniu art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

4. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

IV. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej.

1. Zamawiający informuje, że Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, wymienionych w sekcji III.1.1, III.1.2 oraz III.1.3, potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 oraz w celu uczynienia zadość obowiązkom określonym w art. 22a ustawy Pzp.

2. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem zapisów sekcji VI.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

3. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, przy czym obowiązująca będzie treść w języku polskim.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I.

1. Zamawiający określa, z uwzględnieniem art. 22a-22d ustawy Pzp, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ten sposób, że mogą się o nie ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— 1 zadanie obejmujące budowę lub przebudowę trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych wraz z budową lub przebudową elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej, odwodnieniem torowiska oraz budową lub przebudową przystanków, o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego,

— 1 obiekt mostowy o obciążeniu dla klasy A dla drogi dwujezdniowej lub tunel drogowy, tramwajowy lub kolejowy.

b.dysponuje osobami, odpowiedzialnymi za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego tj.:

— 1 osobą, która będzie pełnić́ funkcję Głównego projektanta – Koordynatora zespołu projektowego – posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako projektant 1 dokumentację projektową składającą się̨ co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę trasy tramwajowej / tras tramwajowych wraz z budową lub przebudową elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej, odwodnieniem torowiska oraz budową lub przebudową przystanków, o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego (1 inwestycja)

— 1 osobą, która będzie pełnić́ funkcję Projektanta mostowego - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała jako Projektant dokumentację projektową składającą się̨ co najmniej z projektu budowlanego na budowę lub przebudowę obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A dla drogi dwujezdniowej lub tunelu drogowego, tramwajowego lub kolejowego

— 1 osobą, która będzie pełnić́ funkcję Kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi budowie lub przebudowie trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych o łącznej długości min. 1,5 km toru pojedynczego, z czego przynajmniej jedna z nich powinna polegać́ na budowie lub przebudowie trasy tramwajowej / tras tramwajowych lub trasy kolejowej / tras kolejowych o długości min. 1 km toru pojedynczego

— 1 osobą, która będzie pełnić́ funkcję Kierownika robót mostowych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała jako Kierownik budowy lub Kierownik robót mostowych co najmniej dwoma robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A

— 1 osobą, która będzie pełnić́ funkcję Kierownika robót elektrycznych - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała jako Kierownik budowy lub Kierownik robót elektrycznych lub Kierownik robót elektroenergetycznych co najmniej dwoma robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie lub budowie sieci trakcyjnej o długości każdego odcinka min 1 000 m.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie formularza ofertowego oraz oświadczenia złożonego w formie jednolitego dokumentu(zwanego w skrócie JEDZ).

3. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.3 pkt II ppkt 1 oraz ppkt 2 poniżej, Zamawiający odstąpi od żądania tych dokumentów od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będą odpowiednie informacje przekazane w JEDZ przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

II. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia:

1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, z zastrzeżeniem zapisów sekcji III.1.3 pkt 3 powyżej.

2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z zastrzeżeniem zapisów sekcji III.1.3 pkt 3 powyżej.

III. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
- Schieneninfrastruktur
- Straßenbahnen , Stadtbahnen
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbauarbeiten , Oberbauarbeiten - Strassenbahnen/ U-Bahnen, Instandhaltung von Strassenbahnanlagen