Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Leit-, Signal- und Sicherungstechnik LST

Ausschreibung Los-ID 1853279

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup wskaźników wyświetlanych nowej generacji wykonanych w technologii LED
Referenznummer der Bekanntmachung: 6060/ILG 6/11609/03114/20/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34632000 Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Projekt zakłada wyposażenie semaforów na wybranych posterunkach we wskaźniki wyświetlane wykorzystujące nieżarowe źródła światła (LED). Dzięki zastosowaniu technologii LED możliwe jest znaczne zwiększenie widoczności i czytelności wspomnianych wskaźników, zarówno z uwagi na lepszą widoczność źródła światła, jak i możliwość dostosowania jasności wskaźnika do panujących warunków (pora dnia/nocy, warunki atmosferyczne). Zakupione wskaźniki wyświetlane zastąpią dotychczasowe wskaźniki wykonane w technologii opartej na żarowych źródłach światła (żarówkach sygnałowych). Realizowane w ramach doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem zadanie ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34632000 Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie obejmuje dostawę wskaźników wyświetlanych W 24 wykonanych w technologii LED w łącznej liczbie 346 sztuk – szczegółowy wykaz ilościowy z podziałem na poszczególne Zakłady Linii Kolejowych znajduje się w załączniku nr 2 do OPZ.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34632000 Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie obejmuje dostawę wskaźników wyświetlanych W 24 wykonanych w technologii LED w łącznej liczbie 359 sztuk – szczegółowy wykaz ilościowy z podziałem na poszczególne Zakłady Linii Kolejowych znajduje się w załączniku nr 3 do OPZ.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:

Zadanie nr 1:

Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy zł).

Zadanie nr 2:

Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy zł).

Uwaga:

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż suma kwot wymaganych w poszczególnych zadaniach, tj. 1 600 000,00 PLN (jeden milion sześćset tysięcy zł).

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

1) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6 oraz pkt 8 ustawy;

2) którzy spełniają warunki udziału określone w ust. 2, uszczegółowione przez Zamawiającego w rozdziale XI SIWZ.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Zadanie nr 1: 25 000,00

Zadanie nr 2: 25 000,00

Uwaga! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości będącej sumą kwot odpowiadających częściom na które składana jest oferta.

2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy w zależności od wyboru Wykonawcy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w rozdziale XX ust. 1 SIWZ.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Główne warunki finansowe zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy.

3. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w rozdziale XI SIWZ uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

4. Jednolity dokument, o którym mowa w rozdziale XII ust. 1, składany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Szczegółowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarte są w rozdziale XXIII SIWZ.
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

PKP Polskie Linie Kolejowe, Centrala Biuro Logistyki, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, POLSKA, pokój nr 0007, przyziemie, skrzydło B.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wskazany w sekcji IV.2.6 ogłoszenia jako 2 m-ce rozumiany jest jako okres 60 dni zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ.

2. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 ustawy.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca winien przedstawić:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, pkt 14 (z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) i pkt 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy);

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy);

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o:

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— wydaniu lub braku wydania wobec prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445),

— wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020

01/07/2020 S125 Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Warszawa: Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym

2020/S 125-307049

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ilona Szarek
E-mail: ilona.szarek@plk-sa.pl
Tel.: +48 224732087

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wskaźników wyświetlanych nowej generacji wykonanych w technologii LED
Numer referencyjny: 6060/ILG 6/11609/03114/20/P
II.1.2)Główny kod CPV
34632000 Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Projekt zakłada wyposażenie semaforów na wybranych posterunkach we wskaźniki wyświetlane wykorzystujące nieżarowe źródła światła (LED). Dzięki zastosowaniu technologii LED możliwe jest znaczne zwiększenie widoczności i czytelności wspomnianych wskaźników, zarówno z uwagi na lepszą widoczność źródła światła, jak i możliwość dostosowania jasności wskaźnika do panujących warunków (pora dnia/nocy, warunki atmosferyczne). Zakupione wskaźniki wyświetlane zastąpią dotychczasowe wskaźniki wykonane w technologii opartej na żarowych źródłach światła (żarówkach sygnałowych). Realizowane w ramach doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem zadanie ma na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34632000 Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie obejmuje dostawę wskaźników wyświetlanych W 24 wykonanych w technologii LED w łącznej liczbie 346 sztuk – szczegółowy wykaz ilościowy z podziałem na poszczególne Zakłady Linii Kolejowych znajduje się w załączniku nr 2 do OPZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34632000 Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie obejmuje dostawę wskaźników wyświetlanych W 24 wykonanych w technologii LED w łącznej liczbie 359 sztuk – szczegółowy wykaz ilościowy z podziałem na poszczególne Zakłady Linii Kolejowych znajduje się w załączniku nr 3 do OPZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:

Zadanie nr 1:

Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy zł).

Zadanie nr 2:

Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy zł).

Uwaga:

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej nie mniejszej niż suma kwot wymaganych w poszczególnych zadaniach, tj. 1 600 000,00 PLN (jeden milion sześćset tysięcy zł).

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

1) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6 oraz pkt 8 ustawy;

2) którzy spełniają warunki udziału określone w ust. 2, uszczegółowione przez Zamawiającego w rozdziale XI SIWZ.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Zadanie nr 1: 25 000,00

Zadanie nr 2: 25 000,00

Uwaga! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości będącej sumą kwot odpowiadających częściom na które składana jest oferta.

2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy w zależności od wyboru Wykonawcy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w rozdziale XX ust. 1 SIWZ.
III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Główne warunki finansowe zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy.

3. W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w rozdziale XI SIWZ uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

4. Jednolity dokument, o którym mowa w rozdziale XII ust. 1, składany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Szczegółowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawarte są w rozdziale XXIII SIWZ.
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe, Centrala Biuro Logistyki, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, POLSKA, pokój nr 0007, przyziemie, skrzydło B.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wskazany w sekcji IV.2.6 ogłoszenia jako 2 m-ce rozumiany jest jako okres 60 dni zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ.

2. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 ustawy.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca winien przedstawić:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, pkt 14 (z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) i pkt 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy);

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy);

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o:

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— wydaniu lub braku wydania wobec prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445),

— wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z paragrafem 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020
- Schieneninfrastruktur
- Fernverkehr , Regionalverkehr
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Leit-, Signal- und Sicherungstechnik LST