Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Gleisbaustoffe, Technische Ausrüstungen

Ausschreibung Los-ID 1664899

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup wskaźników wyświetlanych nowej generacji wykonanych w technologii LED
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34632000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 609 szt. wskaźników W19, W20, W21, W24 wykonanych w technologii LED.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34632000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Wykaz miejsc dostaw stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 609 szt. wskaźników W19, W20, W21, W24 wykonanych w technologii LED, w tym:

1) 13 wskaźników W24;

2) 7 wskaźników W20;

3) 6 wskaźników W21 z wyświetlaną liczbą 13 (prędkość 130 km/h);

4) 1 wskaźnik W-19

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ przeznaczone są na zabudowę na stacji Grodzisk Mazowiecki linii kolejowej nr 1, które muszą być wykonane w technologii LED pozwalającej na współpracę z komputerowym systemem sterowania ruchem kolejowym typu Ebilock 950 R4 (wersja 4). Dostawę ww. wskaźników należy zrealizować w pierwszej kolejności (dostawie).

Przy czym pozostałe 582 wskaźniki Wykonawca wykona jako wskaźniki W24 kompatybilne z urządzeniami srk starszych typów (przekaźnikowe, mechaniczne scentralizowane, kluczowe itp.).
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Cena / Gewichtung: 100
Preis - Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 19/09/2019
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

1) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) Ustawy Pzp, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 5), 6) oraz pkt 8) Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne);

2) którzy spełniają warunki udziału określone w ust. 2, uszczegółowione przez Zamawiającego w Rozdziale XI SIWZ.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 50 000,00 PLN. Szczegółowy opis warunków na jakich Wykonawcy winni są wnieść wadium zawarty jest w SIWZ Rozdziale XIV.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielanie niniejszego Zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowy opis warunków na jakich Wykonawca winni są będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawarty jest w SIWZ Rozdziale XXIX.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Główne warunki finansowe zostały szczegółowo opisane we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji Umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/08/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/08/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrala Biuro Logistyki, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, POLSKA, sala 0007, przyziemie, skrzydło B poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Data początkowa obowiązywania Umowy podana w Sekcji II.2.7) Ogłoszenia jest przyjęta jedynie na potrzeby zrobienia niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Za prawidłową datę rozpoczęcia realizacji Umowy należy przyjąć datę zawarcia Umowy z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu. Za datę końcową Umowy należy uznać dzień 31.12.2019 r.

2. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wskazany w Sekcji IV.2.6) Ogłoszenia jako 2 m-ce rozumiany jest jako okres 60 dni zgodnie z SIWZ Rozdziałem XIX.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/07/2019

11/07/2019 S132 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Warszawa: Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym

2019/S 132-325381

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Gawałkiewicz
E-mail: martyna.gawalkiewicz@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.zamowienia.plk-sa.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.zamowienia.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wskaźników wyświetlanych nowej generacji wykonanych w technologii LED
II.1.2)Główny kod CPV
34632000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 609 szt. wskaźników W19, W20, W21, W24 wykonanych w technologii LED.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34632000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykaz miejsc dostaw stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 609 szt. wskaźników W19, W20, W21, W24 wykonanych w technologii LED, w tym:

1) 13 wskaźników W24;

2) 7 wskaźników W20;

3) 6 wskaźników W21 z wyświetlaną liczbą 13 (prędkość 130 km/h);

4) 1 wskaźnik W-19

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ przeznaczone są na zabudowę na stacji Grodzisk Mazowiecki linii kolejowej nr 1, które muszą być wykonane w technologii LED pozwalającej na współpracę z komputerowym systemem sterowania ruchem kolejowym typu Ebilock 950 R4 (wersja 4). Dostawę ww. wskaźników należy zrealizować w pierwszej kolejności (dostawie).

Przy czym pozostałe 582 wskaźniki Wykonawca wykona jako wskaźniki W24 kompatybilne z urządzeniami srk starszych typów (przekaźnikowe, mechaniczne scentralizowane, kluczowe itp.).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Cena / Waga: 100
Cena - Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/09/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

1) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) Ustawy Pzp, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. d) Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 4), 5), 6) oraz pkt 8) Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne);

2) którzy spełniają warunki udziału określone w ust. 2, uszczegółowione przez Zamawiającego w Rozdziale XI SIWZ.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 50 000,00 PLN. Szczegółowy opis warunków na jakich Wykonawcy winni są wnieść wadium zawarty jest w SIWZ Rozdziale XIV.

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielanie niniejszego Zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Szczegółowy opis warunków na jakich Wykonawca winni są będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zawarty jest w SIWZ Rozdziale XXIX.
III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Główne warunki finansowe zostały szczegółowo opisane we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji Umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrala Biuro Logistyki, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, POLSKA, sala 0007, przyziemie, skrzydło B poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Data początkowa obowiązywania Umowy podana w Sekcji II.2.7) Ogłoszenia jest przyjęta jedynie na potrzeby zrobienia niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Za prawidłową datę rozpoczęcia realizacji Umowy należy przyjąć datę zawarcia Umowy z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu. Za datę końcową Umowy należy uznać dzień 31.12.2019 r.

2. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wskazany w Sekcji IV.2.6) Ogłoszenia jako 2 m-ce rozumiany jest jako okres 60 dni zgodnie z SIWZ Rozdziałem XIX.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2019
- Schieneninfrastruktur
- Fernverkehr , Regionalverkehr
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbaustoffe, Technische Ausrüstungen