Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Ausschreibung Los-ID 1712569

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reparatur und Wartung von Lokomotiven
Reparatur und Wartung von Lokomotiven
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania podzespołów do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP 07
Referenznummer der Bekanntmachung: 19/WNP-001053/TUT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50221000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania podzespołów do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP 07.

2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na 3 odrębne części.:

1) część 1 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 24 kompletnych zespołów napędowych i 8 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07,

2) część 2 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 kompletnych wózków napędowych i 12 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07,

3) część 3 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 8 kompletnych wózków napędowych i 8 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07.

3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 24 kompletnych zespołów napędowych i 8 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50221000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę, POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 24 kompletnych zespołów napędowych i 8 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07.

2. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy, prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące

3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy kompletnych podzespołów do jednej lokomotywy w terminie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy, prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: termin wykonania naprawy kompletnych podzespołów do 1 lokomotywy – waga 10,00 pkt / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 kompletnych wózków napędowych i 12 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50221000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę, POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 kompletnych wózków napędowych i 12 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07

2. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy,prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy kompletnych podzespołów do jednej lokomotywy w terminie nie dłuższym niż do 35 dni kalendarzowych.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy, prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: termin wykonania kompletnych podzespołów do 1 lokomotywy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 8 kompletnych wózków napędowych i 8 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50221000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę, POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 8 kompletnych wózków napędowych i 8 szt. przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych Serii EU/EP07

2. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy,prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy kompletnych podzespołów do jednej lokomotywy w terminie nie dłuższym niż do 35 dni kalendarzowych.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji i rękojmi za wykonane naprawy, prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: terminu wykonania naprawy kompletnych podzespołów do 1 lokomotywy / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w ust. 2 poniżej

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); posiadają zdolność techniczną i zawodową (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III. 1.3) Ogłoszenia).

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c i pkt 15-23 ustawy Pzp,

2) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, Pzp z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,

3) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w rozdziale VIII SIWZ dostępnej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia: https://pkpintercity.eb2b.com.pl

4. Oprócz oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed upływem terminu składania ofert:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ Zamawiający zawarł w rozdziale IX SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez każdego Wykonawcę.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, który:

a) powołuje się na zasoby innych podmiotów składa JEDZ dotyczący tych podmiotów trzecich;

b) zamierza powierzyć wykonanie część zamówienia podwykonawcom składa JEDZ dot tych podwykonawców.

5. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotu trzeciego, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wskazanej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim, składa każdy z Wykonawców.

7. Szczegółowe zasady składania oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający zawarł w rozdziale IX SIWZ.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał:

a) dla części 1 - naprawę nie mniej niż 8 kompletnych zespołów napędowych i 3 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h lub naprawę nie mniej niż 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h, w zakres której wchodziła naprawa kompletnych zespołów napędowych (silnik trakcyjny z zestawem kołowym) oraz naprawa przetwornic dwumaszynowych;

b) dla części 2 - naprawę nie mniej niż 4 kompletnych wózków napędowych i 4 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h lub naprawę nie mniej niż 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h, w zakres której wchodziła naprawa kompletnych wózków napędowych oraz naprawa przetwornic dwumaszynowych;

c) dla części 3 - naprawę nie mniej niż 3 kompletnych wózków napędowych i 3 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h lub naprawę nie mniej niż 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h, w zakres której wchodziła naprawa kompletnych wózków napędowych oraz naprawa przetwornic dwumaszynowych.

3. Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe na poziomie nie niższym niż P4 w rozumieniu załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. 2016 r. poz. 226 ze zm.).

4. Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje naprawę/naprawy, o której/których mowa w niniejszym warunku, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert, wykona naprawy, w ilości nie mniejszej niż określonej powyżej.

5. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części, Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku tą samą naprawę /naprawy dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż ilość napraw nie może być niższa niż minimalna, wymagana dla danej części.

6. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w niniejszej sekcji poniżej.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej Zamawiający żąda złożenia przed upływem terminu składania. ofert oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja C pkt 1b - w postaci wykazu napraw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane w – zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej.

2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – Zamawiający żąda złożenia dowodów określających czy naprawy/dostawy wymienione w części IV sekcja C pkt 1b JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego naprawy/dostawy były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga - Wykonawca, który wskaże w części IV Sekcji C pkt 1b JEDZ naprawy wykonane/wykonywane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej Wykonawcy składają łącznie.

4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia,

7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp), pkt 15-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium:

a) dla części 1 przedmiotu zamówienia -27 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100),

b) dla części 2 przedmiotu zamówienia - 31 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100),

c) dla części 3 przedmiotu zamówienia -30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który uzyska zamówienie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % całkowitej ceny brutto oferty (dotyczy wszystkich części zamówienia).

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego.

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w walucie PLN.

3. Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SIWZ.

4. Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu zamówienia nie przewiduje udzielenia zaliczki.
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Zgodnie z art. 23 ustawą Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z realizacji umowy.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umów (odrębne dla każdej z części zamówienia) stanowiące integralną część SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia https://pkpintercity.eb2b.com.pl

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/11/2019
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/11/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, piętro VI, sala konferencyjna nr 618.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób wskazanych w tym przepisie w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp) i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (w odniesieniu do podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.);

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Zamawiający informuje,że zgodnie z §2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) (dalej zwanym rozporządzeniem), odstąpi od żądania złożenia oświadczeń w przedmiocie przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16-20 ustawy Pzp i oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 5-7 powyżej, ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w JEDZ.

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 powyżej składa dokumenty wskazane w §7 rozporządzenia i odpowiednio w rozdziale IX ust. 13-15 SIWZ.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Polski, w odniesieniu do mającej miejsce zamieszkania poza Polską osoby, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1 składa dokumenty wskazane w §8 rozporządzenia i odpowiednio w rozdziale IX ust. 16 SIWZ.

5. Szczegóły dot dokumentów zawarte są w rozdziale IX SIWZ.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1-2.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/10/2019

09/10/2019 S195 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw

2019/S 195-474958

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: Magdalena.Suchocka@intercity.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.intercity.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pkpintercity.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania podzespołów do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP 07
Numer referencyjny: 19/WNP-001053/TUT
II.1.2)Główny kod CPV
50221000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania podzespołów do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP 07.

2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na 3 odrębne części.:

1) część 1 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 24 kompletnych zespołów napędowych i 8 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07,

2) część 2 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 kompletnych wózków napędowych i 12 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07,

3) część 3 – wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 8 kompletnych wózków napędowych i 8 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07.

3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 24 kompletnych zespołów napędowych i 8 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę, POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 24 kompletnych zespołów napędowych i 8 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07.

2. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy, prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące

3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy kompletnych podzespołów do jednej lokomotywy w terminie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy, prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania naprawy kompletnych podzespołów do 1 lokomotywy – waga 10,00 pkt / Waga: 10
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 kompletnych wózków napędowych i 12 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę, POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonanie naprawy na 4-tym poziomie utrzymania 12 kompletnych wózków napędowych i 12 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07

2. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy,prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy kompletnych podzespołów do jednej lokomotywy w terminie nie dłuższym niż do 35 dni kalendarzowych.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy, prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania kompletnych podzespołów do 1 lokomotywy / Waga: 10
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 8 kompletnych wózków napędowych i 8 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wskazane przez Wykonawcę, POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 8 kompletnych wózków napędowych i 8 szt. przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych Serii EU/EP07

2. Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonane naprawy,prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

3. Zamawiający wymaga wykonania naprawy kompletnych podzespołów do jednej lokomotywy w terminie nie dłuższym niż do 35 dni kalendarzowych.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi za wykonane naprawy, prace i użyte do ich wykonania materiały i urządzenia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: terminu wykonania naprawy kompletnych podzespołów do 1 lokomotywy / Waga: 10
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w ust. 2 poniżej

2) spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, tj.: posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); posiadają zdolność techniczną i zawodową (zgodnie z warunkiem określonym w sekcji III. 1.3) Ogłoszenia).

2. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a-c i pkt 15-23 ustawy Pzp,

2) art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, Pzp z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,

3) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

3. Więcej informacji o podstawach wykluczenia Zamawiający zawarł w rozdziale VIII SIWZ dostępnej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia: https://pkpintercity.eb2b.com.pl

4. Oprócz oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed upływem terminu składania ofert:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ Zamawiający zawarł w rozdziale IX SIWZ. Zamawiający wymaga złożenia JEDZ przez każdego Wykonawcę.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, który:

a) powołuje się na zasoby innych podmiotów składa JEDZ dotyczący tych podmiotów trzecich;

b) zamierza powierzyć wykonanie część zamówienia podwykonawcom składa JEDZ dot tych podwykonawców.

5. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotu trzeciego, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wskazanej art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.)). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu poprzednim, składa każdy z Wykonawców.

7. Szczegółowe zasady składania oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Zamawiający zawarł w rozdziale IX SIWZ.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową.

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał:

a) dla części 1 - naprawę nie mniej niż 8 kompletnych zespołów napędowych i 3 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h lub naprawę nie mniej niż 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h, w zakres której wchodziła naprawa kompletnych zespołów napędowych (silnik trakcyjny z zestawem kołowym) oraz naprawa przetwornic dwumaszynowych;

b) dla części 2 - naprawę nie mniej niż 4 kompletnych wózków napędowych i 4 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h lub naprawę nie mniej niż 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h, w zakres której wchodziła naprawa kompletnych wózków napędowych oraz naprawa przetwornic dwumaszynowych;

c) dla części 3 - naprawę nie mniej niż 3 kompletnych wózków napędowych i 3 przetwornic dwumaszynowych do lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h lub naprawę nie mniej niż 2 lokomotyw elektrycznych o prędkości konstrukcyjnej co najmniej 125 km/h, w zakres której wchodziła naprawa kompletnych wózków napędowych oraz naprawa przetwornic dwumaszynowych.

3. Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe na poziomie nie niższym niż P4 w rozumieniu załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz.U. 2016 r. poz. 226 ze zm.).

4. Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje naprawę/naprawy, o której/których mowa w niniejszym warunku, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert, wykona naprawy, w ilości nie mniejszej niż określonej powyżej.

5. W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części, Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku tą samą naprawę /naprawy dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż ilość napraw nie może być niższa niż minimalna, wymagana dla danej części.

6. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia”/„nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w niniejszej sekcji poniżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej Zamawiający żąda złożenia przed upływem terminu składania. ofert oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja C pkt 1b - w postaci wykazu napraw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których zostały wykonane w – zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej.

2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp – Zamawiający żąda złożenia dowodów określających czy naprawy/dostawy wymienione w części IV sekcja C pkt 1b JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego naprawy/dostawy były wykonywane,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga - Wykonawca, który wskaże w części IV Sekcji C pkt 1b JEDZ naprawy wykonane/wykonywane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej Wykonawcy składają łącznie.

4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia,

7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp), pkt 15-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium:

a) dla części 1 przedmiotu zamówienia -27 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100),

b) dla części 2 przedmiotu zamówienia - 31 000,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100),

c) dla części 3 przedmiotu zamówienia -30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form lub w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który uzyska zamówienie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % całkowitej ceny brutto oferty (dotyczy wszystkich części zamówienia).

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego.

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w walucie PLN.

3. Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SIWZ.

4. Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu zamówienia nie przewiduje udzielenia zaliczki.
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Zgodnie z art. 23 ustawą Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

2. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z realizacji umowy.
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają wzory umów (odrębne dla każdej z części zamówienia) stanowiące integralną część SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia https://pkpintercity.eb2b.com.pl

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przygotowana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, piętro VI, sala konferencyjna nr 618.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób wskazanych w tym przepisie w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust.1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp) i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (w odniesieniu do podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.);

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Zamawiający informuje,że zgodnie z §2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może ż&#
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen