Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region NL: Niederlande für Instandhaltungsfahrzeuge/Nebenfahrzeuge

Ausschreibung Los-ID 1803832

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen
Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Data collectie spoorslijtage om conditie gestuurd onderhoud mogelijk te maken
Referenznummer der Bekanntmachung: RL20200228-MC-CGO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34621200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Gewenste situatie: een volledig en actueel beeld van de spoorslijtage van alle assets binnen het verzorgingsgebied van HTM opdat HTM haar assets adequaat en proactief kan managen. Afwijkingen van norm- en bodemwaarden dienen direct op een eenvoudige manier gerapporteerd te worden. Verzamelde data moet op een betrouwbare, veilige en adequate wijze beheerd worden om trendanalyses mogelijk te maken en de veiligheid van de assets aan te kunnen tonen.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34621200
35125100
38410000
38651000
45234120
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL332
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Gewenste situatie: een volledig en actueel beeld van de spoorslijtage van alle assets binnen het verzorgingsgebied van HTM opdat HTM haar assets adequaat en proactief kan managen. Afwijkingen van norm- en bodemwaarden dienen direct op een eenvoudige manier gerapporteerd te worden. Verzamelde data moet op een betrouwbare, veilige en adequate wijze beheerd worden om trendanalyses mogelijk te maken en de veiligheid van de assets aan te kunnen tonen.
II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zie documenten.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zie documenten.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zie documenten.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Zie documenten.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zie documenten.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang von Anträgen auf Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 06/05/2020
Ortszeit: 23:59
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zie documenten.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Den Haag
Postanschrift: Postbus 20302
Ort: Den Haag
Postleitzahl: 2500 EH
Land: Niederlande
Telefon: +31 883622200

Internet-Adresse: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
27/03/2020

01/04/2020 S65 Leveringen - Periodieke indicatieve aankondiging met oproep tot mededinging - Niet-openbare procedure

I.
II.
III.
IV.
VI.

Nederland-'s-Gravenhage: Spooronderhouds- of dienstvoertuigen

2020/S 065-156109

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Leveringen
Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HTM Personenvervoer nv
Nationaal identificatienummer: 27014495
Postadres: Koningin Julianaplein 10
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL332
Postcode: 2595 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Rogier Lust
E-mail: r.lust@htm.nl
Telefoon: +31 703848484

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.overhtm.nl

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/203900
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267097&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267097&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Data collectie spoorslijtage om conditie gestuurd onderhoud mogelijk te maken
Referentienummer: RL20200228-MC-CGO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34621200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Gewenste situatie: een volledig en actueel beeld van de spoorslijtage van alle assets binnen het verzorgingsgebied van HTM opdat HTM haar assets adequaat en proactief kan managen. Afwijkingen van norm- en bodemwaarden dienen direct op een eenvoudige manier gerapporteerd te worden. Verzamelde data moet op een betrouwbare, veilige en adequate wijze beheerd worden om trendanalyses mogelijk te maken en de veiligheid van de assets aan te kunnen tonen.
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34621200
35125100
38410000
38651000
45234120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gewenste situatie: een volledig en actueel beeld van de spoorslijtage van alle assets binnen het verzorgingsgebied van HTM opdat HTM haar assets adequaat en proactief kan managen. Afwijkingen van norm- en bodemwaarden dienen direct op een eenvoudige manier gerapporteerd te worden. Verzamelde data moet op een betrouwbare, veilige en adequate wijze beheerd worden om trendanalyses mogelijk te maken en de veiligheid van de assets aan te kunnen tonen.
II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie documenten.
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie documenten.
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie documenten.
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Zie documenten.
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie documenten.
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen voor een uitnodiging tot inschrijving of onderhandelingsprocedure / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 06/05/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie documenten.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Postbus 20302
Plaats: Den Haag
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
Telefoon: +31 883622200

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/03/2020
Öffentlicher Auftraggeber
Regelmäßige Bekanntmachung/Vorinformation
Werkvertrag
NL: Niederlande
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Spezialfahrzeuge, Instandhaltungsfahrzeuge/Nebenfahrzeuge