Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region NL: Niederlande für Baugruppen und Komponenten

Ausschreibung Los-ID 1712063

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Teile für Eisenbahn- oder Straßenbahnlokomotiven oder rollendes Material; Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
Teile für Eisenbahn- oder Straßenbahnlokomotiven oder rollendes Material; Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Upgraden meesleepbeveiliging en vervangen deurrubbers metrovoertuigen S3M4
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34630000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Het ontwerpen, leveren, aanbrengen en testen van meesleepbeveiliging aan bestaande deuren in railvoertuigen en het vervangen van de deurrubbers in de railvoertuigen S3M4 van GVB. Daarnaast het verhogen van de veiligheid door de attentiewaarde bij het sluiten van de deuren te vergroten.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

Amsterdam
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Het betreft een serie van 37 voertuigen. Elk voertuig beschikt over 8 deuren (16 deurbladen).
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Project- en Kwaliteitsplan / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Life Cycle Cost en Mean Time Before Failure / Gewichtung: 0
Qualitätskriterium - Name: Wensen (PvE) die gerealiseerd worden in het ontwerp en uitvoering / Gewichtung: 0
Preis - Gewichtung: 0
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 06/01/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Het aanpassen van de sluitkracht van de bestaande deuren van metrovoertuigen S3M4.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Eigen verklaring UEA (uitsluitingsgronden),

— Uittreksel(s) uit Handelsregister of een bewijs van inschrijving in het Beroeps- of Handelsregister in het land van vestiging,

— Conformiteitsverklaring.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Minimale geschiktheidseisen: verklaring referentie opdracht.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/11/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/11/2019
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220
Amsterdam
1076 AV
Niederlande
Telefon: +31 883611408
E-Mail: kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl

Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/10/2019

08/10/2019 S194 - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

I.
II.
III.
IV.
VI.

Nederland-Amsterdam: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2019/S 194-472710

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen
Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie
I.1)Naam en adressen
GVB Activa bv
19664070
Arlandaweg 106
Amsterdam
1043 HP
Nederland
Contactpersoon: Gert Jan van der Kamp
E-mail: inkoop@gvb.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gvb.nl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e237f96d1e42f31963ac9a182d7dc0c5
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e237f96d1e42f31963ac9a182d7dc0c5
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Upgraden meesleepbeveiliging en vervangen deurrubbers metrovoertuigen S3M4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het ontwerpen, leveren, aanbrengen en testen van meesleepbeveiliging aan bestaande deuren in railvoertuigen en het vervangen van de deurrubbers in de railvoertuigen S3M4 van GVB. Daarnaast het verhogen van de veiligheid door de attentiewaarde bij het sluiten van de deuren te vergroten.
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft een serie van 37 voertuigen. Elk voertuig beschikt over 8 deuren (16 deurbladen).
II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Project- en Kwaliteitsplan / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Life Cycle Cost en Mean Time Before Failure / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Wensen (PvE) die gerealiseerd worden in het ontwerp en uitvoering / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 06/01/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het aanpassen van de sluitkracht van de bestaande deuren van metrovoertuigen S3M4.
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Eigen verklaring UEA (uitsluitingsgronden),

— Uittreksel(s) uit Handelsregister of een bewijs van inschrijving in het Beroeps- of Handelsregister in het land van vestiging,

— Conformiteitsverklaring.
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Minimale geschiktheidseisen: verklaring referentie opdracht.
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/11/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/11/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Parnassusweg 220
Amsterdam
1076 AV
Nederland
Telefoon: +31 883611408
E-mail: kortgedingciviel.rb-ams@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/10/2019
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
NL: Niederlande
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Baugruppen und Komponenten