Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region NL: Niederlande für Instandhaltung von Strassenbahnanlagen

Ausschreibung Los-ID 1615986

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Realisatie Uithoornlijn
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234126
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De Vervoerregio Amsterdam, het Rijk, de provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de kwaliteit van het openbaar vervoer. De komende jaren transformeert station Amsterdam Zuid tot een hoogwaardige OV-knoop.

Het tracé van de Uithoornlijn bestaat uit het doortrekken van de vernieuwde Amstelveenlijn over circa 4,4km naar het centrum van Uithoorn over het tracé van de Spoordijk. Er zijn 3 tramhaltes voorzien: bij Aan de Zoom, Uithoorn Station en Uithoorn Centrum. De Uithoornlijn vervangt de huidige directe busverbindingen van Uithoorn naar Amstelveen en Amsterdam, met uitzondering van een niet met de tram concurrerende busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum. Met de Uithoornlijn kunnen reizigers van Uithoorn in de richting Amsterdam snel en betrouwbaar hun bestemming bereiken.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de selectieleidraad.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000
45220000
45233126
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

Het tracé van de Uithoornlijn bevindt zich binnen de gemeenten Uithoorn en Amstelveen.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zie selectieleidraad
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2020
Ende: 01/04/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Conform overeenkomst.
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zie selectieleidraad.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Wettbewerblicher Dialog
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/05/2019
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 05/07/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Rechtbank Amsterdam
Amsterdam
Niederlande
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/04/2019

15/04/2019 S74 - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Concurrentiegerichte dialoog

I.
II.
III.
IV.
VI.

Nederland-Amsterdam: Aanleg van tramlijn

2019/S 074-174323

Aankondiging van een opdracht

Werken
Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1)Naam en adressen
Vervoerregio Amsterdam
Jodenbreestraat 25
Amsterdam
1011 NH
Nederland
Contactpersoon: Paul Brinkman
Telefoon: +31 621264260
E-mail: aanbesteding.uithoornlijn@amsterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vervoerregio.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=117949
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=117949
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=117949
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realisatie Uithoornlijn
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234126
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De Vervoerregio Amsterdam, het Rijk, de provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de kwaliteit van het openbaar vervoer. De komende jaren transformeert station Amsterdam Zuid tot een hoogwaardige OV-knoop.

Het tracé van de Uithoornlijn bestaat uit het doortrekken van de vernieuwde Amstelveenlijn over circa 4,4km naar het centrum van Uithoorn over het tracé van de Spoordijk. Er zijn 3 tramhaltes voorzien: bij Aan de Zoom, Uithoorn Station en Uithoorn Centrum. De Uithoornlijn vervangt de huidige directe busverbindingen van Uithoorn naar Amstelveen en Amsterdam, met uitzondering van een niet met de tram concurrerende busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum. Met de Uithoornlijn kunnen reizigers van Uithoorn in de richting Amsterdam snel en betrouwbaar hun bestemming bereiken.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de selectieleidraad.
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45220000
45233126
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het tracé van de Uithoornlijn bevindt zich binnen de gemeenten Uithoorn en Amstelveen.
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie selectieleidraad
II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2020
Einde: 01/04/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Conform overeenkomst.
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectieleidraad.
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 05/07/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Amsterdam
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/04/2019
- Schieneninfrastruktur
- Straßenbahnen , Stadtbahnen
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
NL: Niederlande
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbauarbeiten , Oberbauarbeiten - Strassenbahnen/ U-Bahnen, Instandhaltung von Strassenbahnanlagen