Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region HU: Ungarn für Instandhaltung von Gleisanlagen

Ausschreibung Los-ID 1618529

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Wartung von Gleisen
Wartung von Gleisen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Keretszerződés univerzális vágányon járó kotrógéppel végzett szolgáltatásra
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50225000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU22
Hauptort der Ausführung:

GYSEV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében, használatában, vagyonműködtetésében illetve vagyonkezelésében levő területe
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Keretszerződés univerzális vágányon járó kotrógéppel végzett szolgáltatásra nettó 99 800 000 HUF keretösszeg erejéig.

Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő az alábbiakban közli a beszerzés tájékoztató jellegű mennyiségét (ennek lehívására ajánlatkérő nem kötelezett)

— 2 700 üzemóra

— 100 alkalom kiszállás

A szerződés keretében univerzális vágányon járó kotrógéppel végzett szolgáltatás különböző munkák elvégzéséhez kerül megrendelésre, jellemzően:

— síncserék, vágányépítések, bontások

— kitérő cserék

— útátjáró átépítések

— ágyazatcsere

— egyéb vasútépítési munkák

Az univerzális vágányon járó kotrógép (legalább 70 kW teljesítményű) minimális műszaki paraméterei, felszereltsége, képességei:

— Legalább 70 kW teljesítmény.

— Speciális, elektronikusan vezérelt vasútüzemi rendszerrel legyen kialakítva, melyek folyamatos szintezést biztosítanak a vágányon végzett munkafolyamatok során.

— Magassághatárolóval legyen ellátva, melyek biztosítják a kikapcsolt felsővezetéktől való biztonságos munkavégzést.

— Emeléshatárolóval és zuhanás gátlóval legyen kialakítva, így alkalmasak legyenek daruzási tevékenység vérzésére.

— Kiegészítő szerelékekkel (adapterekkel) rendelkezzenek, melyekkel a vasútépítés során szükséges tevékenységek ellátására alkalmasak legyenek: rézsűkanál és csipegető kanál normál és keskeny kialakítással, hidraulikus sínfogó, hidraulikus betonalj fogó, betonalj leosztó készülék
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gépkezelő szakemberek szakmai tapasztalata (max. 2 fő, max. összesen 120 hónap) / Gewichtung: 3
Preis - Gewichtung: 97
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Amennyiben a szerződésben rögzített keretösszeg a hatálybalépéstől számított 24 hónap alatt nem merül ki, úgy Megrendelő jogosult a szerződés hatályának lejárta előtt legkésőbb 30 nappal Vállalkozónak megküldött egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a szerződést további 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 69 860 000 HUF értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 29 940 000 HUF, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1) A II.2.5.) pont szerinti «Ár» értékelési szempont részletezése:

— Univerzális vágányon járó kotrógép üzemóra díja — súlyszám: 70

— Kiszállás díj / alkalom — súlyszám: 27

2) Részajánlattétel kizárásának indokolása: A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás tekintetében a részekre történő ajánlattétel biztosítása nem összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel és a műszaki, minőségi szempontokkal.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § – 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot — elektronikus űrlapként — az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt — adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket — megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolására.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

321/2015. Korm.r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításáig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015.Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevő az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmasságát ajánlatában a Korm.r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (ESPD IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (6)–(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Korm. r. 3. § (2)–(3) bek. megfelelő alkalmazására.

Az M.1. és M.2 alkalmassági követelmény igazolására más szervezet, személy kapacitásának igénybevétele esetén felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésére.

Igazolási mód (Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra):

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:

Valamennyi rész tekintetében:

M.1./ Ajánlattevő a Korm.r. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A referenciát a Korm. r. 22. § (1) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége,

— szolgáltatás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,

— a szolgáltatás mennyisége

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év, hó, nap pontossággal)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért szolgáltatásokon kívül további munkákat is tartalmazott, kérjük a szerződés tárgyát erre tekintettel megbontva bemutatni a szolgáltatások értékének feltüntetésével.

Amennyiben ajánlattevő a referencia alapjául szolgáló szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a szerződés mely részeit teljesítette.

Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat — a teljesítés oszthatatlansága miatt — nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy a referencia igazoláson, vagy nyilatkozaton azt kell feltüntetni, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült.

M.2./ Ajánlattevő a Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését és képzettségük ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az ajánlathoz csatolni szükséges a szakember

— képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát:

— saját kézzel aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát

M.3./ Ajánlattevő a Korm. r. 21. § (3) bek. i) pontja alapján nyújtsa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök leírását tartalmazó nyilatkozatát, amelynek tartalmaznia kell eszközök mennyiségét, a rendelkezésre állás jogcímét valamint azon jellemzőket, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Az ajánlat részeként be kell nyújtani az eszköz Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által kiadott üzembehelyezési engedélyének egyszerű másolatát.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesített összesen legalább 2 000 üzemóra teljesítésű univerzális vágányon járó kotrógéppel végzett szolgáltatásra vonatkozó referenciával.

M.2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 4 fő gépkezelő szakemberrel, aki a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 1. melléklete szerinti országos közforgalmú saját géperejű vasúti munkagép-vezetői vizsgával és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott földmunkagép gépcsoportba tartozó 1212 kódszámú Gumikerekes kotróra vonatkozó, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik.

M.3./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 2 db, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott üzembehelyezési engedéllyel és az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában meghatározott minimális műszaki paraméterekkel, felszereltséggel, képességekkel rendelkező univerzális vágányon járó kotrógéppel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1., M.2., M.3. alkalmassági követelményeket és az igazolási módot a minősített

Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Késedelmes, hibás teljesítési és meghiúsulási, vágányzári kötbér a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Megrendelő nem biztosít részszámlázási lehetőséget és előleg kifizetést sem.

A vállalkozási díjat a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: «Ptk.») 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése alapján fizeti meg.

A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljes időtartamára a tevékenységével összefüggésben okozott károk megtérítésére legalább 50 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/káresemény mértékű felelősségbiztosítást kötni (meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni). A felelősségbiztosítás igazolása a keretmegállapodás megkötésének feltétele. Nyertes ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges, hogy a felhívásban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni fog. Amennyiben nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítás meglétét a szerződés megkötésékor nem igazolja, úgy az a szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül és ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdését alkalmazza.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/05/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000120252019/reszletek
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. § (1b)–(1d) bekezdései szerint. Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. AK az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1)alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (KD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére.A KD az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a «További közbeszerzési dokumentumok» oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a «Benyújtandó iratok jegyzéke» felületen érhetőek el. Az ajánlatot KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

2. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A.§(1) bek.)

3. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr.11.§ (1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet,személy bevonása esetén a Kbt. 35.§(2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó.Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §(5)bek-re.

5. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm.r.13. §-ban meghatározott iratokat,

— Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat — nemleges nyilatkozat is csatolandó)

— a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot

6. AK a Kbt.69.§(11a)bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

7. AK a Kr.2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

8. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ szerint — korlátozás nélkül — biztosítja.

9. AK alkalmazza a Kbt.81.§(5) bek-ben foglaltakat.

10. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

11.AK a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

12. AT (valamennyi közös AT), az alk. igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az ajánlathoz csatolt bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv. 9.§(1)bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját.

13. Értékelési módszerek, pontszám: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Módszerei: «Ajánlati ár (nettó HUF)» — fordított arányosítás, «A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata»: egyenes arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont.

14. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam 30 napot jelent.

15. FAKSZ: Tóth Anita 00927; helyettes FAKSZ: Görög Tibor 00303
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. § -ban meghatározottak szerint.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/04/2019

18/04/2019 S77 - - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

I.
II.
III.
IV.
VI.

Magyarország-Sopron: Vasútpálya karbantartása

2019/S 077-184422

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés
Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_90866186
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Anita
Telefon: +36 99577524
E-mail: antoth@gysev.hu
Fax: +36 99577681
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000120252019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000120252019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Univerzális vágányon járó kotrógépes szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000120252019
II.1.2)Fő CPV-kód
50225000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretszerződés univerzális vágányon járó kotrógéppel végzett szolgáltatásra
II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50225000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU22
A teljesítés fő helyszíne:

GYSEV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében, használatában, vagyonműködtetésében illetve vagyonkezelésében levő területe
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretszerződés univerzális vágányon járó kotrógéppel végzett szolgáltatásra nettó 99 800 000 HUF keretösszeg erejéig.

Ajánlatkérő a szerződés keretösszegének 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

Ajánlatkérő az alábbiakban közli a beszerzés tájékoztató jellegű mennyiségét (ennek lehívására ajánlatkérő nem kötelezett)

— 2 700 üzemóra

— 100 alkalom kiszállás

A szerződés keretében univerzális vágányon járó kotrógéppel végzett szolgáltatás különböző munkák elvégzéséhez kerül megrendelésre, jellemzően:

— síncserék, vágányépítések, bontások

— kitérő cserék

— útátjáró átépítések

— ágyazatcsere

— egyéb vasútépítési munkák

Az univerzális vágányon járó kotrógép (legalább 70 kW teljesítményű) minimális műszaki paraméterei, felszereltsége, képességei:

— Legalább 70 kW teljesítmény.

— Speciális, elektronikusan vezérelt vasútüzemi rendszerrel legyen kialakítva, melyek folyamatos szintezést biztosítanak a vágányon végzett munkafolyamatok során.

— Magassághatárolóval legyen ellátva, melyek biztosítják a kikapcsolt felsővezetéktől való biztonságos munkavégzést.

— Emeléshatárolóval és zuhanás gátlóval legyen kialakítva, így alkalmasak legyenek daruzási tevékenység vérzésére.

— Kiegészítő szerelékekkel (adapterekkel) rendelkezzenek, melyekkel a vasútépítés során szükséges tevékenységek ellátására alkalmasak legyenek: rézsűkanál és csipegető kanál normál és keskeny kialakítással, hidraulikus sínfogó, hidraulikus betonalj fogó, betonalj leosztó készülék
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Gépkezelő szakemberek szakmai tapasztalata (max. 2 fő, max. összesen 120 hónap) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 97
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a szerződésben rögzített keretösszeg a hatálybalépéstől számított 24 hónap alatt nem merül ki, úgy Megrendelő jogosult a szerződés hatályának lejárta előtt legkésőbb 30 nappal Vállalkozónak megküldött egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a szerződést további 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 69 860 000 HUF értékre vállal lehívási kötelezettséget. A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 29 940 000 HUF, amely értéket a II.2.6) pontban megjelölt becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza. Az opcionális rész lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása automatikusan, a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) A II.2.5.) pont szerinti «Ár» értékelési szempont részletezése:

— Univerzális vágányon járó kotrógép üzemóra díja — súlyszám: 70

— Kiszállás díj / alkalom — súlyszám: 27

2) Részajánlattétel kizárásának indokolása: A közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás tekintetében a részekre történő ajánlattétel biztosítása nem összeegyeztethető a gazdasági ésszerűséggel és a műszaki, minőségi szempontokkal.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § – 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint, az egységes európai dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot — elektronikus űrlapként — az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt — adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket — megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolására.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

321/2015. Korm.r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításáig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015.Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevő az előírt műszaki, ill. szakmai alkalmasságát ajánlatában a Korm.r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (ESPD IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (6)–(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Korm. r. 3. § (2)–(3) bek. megfelelő alkalmazására.

Az M.1. és M.2 alkalmassági követelmény igazolására más szervezet, személy kapacitásának igénybevétele esetén felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésére.

Igazolási mód (Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra):

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:

Valamennyi rész tekintetében:

M.1./ Ajánlattevő a Korm.r. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A referenciát a Korm. r. 22. § (1) bek. szerint kell igazolni.

Az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:

— szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége,

— szolgáltatás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,

— a szolgáltatás mennyisége

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év, hó, nap pontossággal)

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért szolgáltatásokon kívül további munkákat is tartalmazott, kérjük a szerződés tárgyát erre tekintettel megbontva bemutatni a szolgáltatások értékének feltüntetésével.

Amennyiben ajánlattevő a referencia alapjául szolgáló szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a szerződés mely részeit teljesítette.

Amennyiben a közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat — a teljesítés oszthatatlansága miatt — nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy a referencia igazoláson, vagy nyilatkozaton azt kell feltüntetni, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból milyen arányban részesült.

M.2./ Ajánlattevő a Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja alapján nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését és képzettségük ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az ajánlathoz csatolni szükséges a szakember

— képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolatát:

— saját kézzel aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát

M.3./ Ajánlattevő a Korm. r. 21. § (3) bek. i) pontja alapján nyújtsa be a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök leírását tartalmazó nyilatkozatát, amelynek tartalmaznia kell eszközök mennyiségét, a rendelkezésre állás jogcímét valamint azon jellemzőket, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Az ajánlat részeként be kell nyújtani az eszköz Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által kiadott üzembehelyezési engedélyének egyszerű másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesített összesen legalább 2 000 üzemóra teljesítésű univerzális vágányon járó kotrógéppel végzett szolgáltatásra vonatkozó referenciával.

M.2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 4 fő gépkezelő szakemberrel, aki a 19/2011. (V.10.) NFM rendelet 1. melléklete szerinti országos közforgalmú saját géperejű vasúti munkagép-vezetői vizsgával és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott földmunkagép gépcsoportba tartozó 1212 kódszámú Gumikerekes kotróra vonatkozó, érvényes gépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik.

M.3./ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 2 db, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott üzembehelyezési engedéllyel és az ajánlati felhívás II.2.4. pontjában meghatározott minimális műszaki paraméterekkel, felszereltséggel, képességekkel rendelkező univerzális vágányon járó kotrógéppel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1., M.2., M.3. alkalmassági követelményeket és az igazolási módot a minősített

Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmes, hibás teljesítési és meghiúsulási, vágányzári kötbér a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Megrendelő nem biztosít részszámlázási lehetőséget és előleg kifizetést sem.

A vállalkozási díjat a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: «Ptk.») 6:130. § (1) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése alapján fizeti meg.

A kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljes időtartamára a tevékenységével összefüggésben okozott károk megtérítésére legalább 50 000 000 HUF/év és 10 000 000 HUF/káresemény mértékű felelősségbiztosítást kötni (meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni). A felelősségbiztosítás igazolása a keretmegállapodás megkötésének feltétele. Nyertes ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni szükséges, hogy a felhívásban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással rendelkezni fog. Amennyiben nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítás meglétét a szerződés megkötésékor nem igazolja, úgy az a szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül és ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdését alkalmazza.
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 16/05/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16/05/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000120252019/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1b)–(1d) bekezdései szerint. Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1)alapján kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (KD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére.A KD az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a «További közbeszerzési dokumentumok» oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a «Benyújtandó iratok jegyzéke» felületen érhetőek el. Az ajánlatot KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

2. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt.41/A.§(1) bek.)

3. Az értékelési szempont szerinti megajánlásokat az e-Kr.11.§ (1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként megtenni.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A. § (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet,személy bevonása esetén a Kbt. 35.§(2a) bek. és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás csatolandó.Ilyen esetekben AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §(5)bek-re.

5. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm.r.13. §-ban meghatározott iratokat,

— Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat — nemleges nyilatkozat is csatolandó)

— a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot

6. AK a Kbt.69.§(11a)bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

7. AK a Kr.2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

8. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ szerint — korlátozás nélkül — biztosítja.

9. AK alkalmazza a Kbt.81.§(5) bek-ben foglaltakat.

10. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

11.AK a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

12. AT (valamennyi közös AT), az alk. igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az ajánlathoz csatolt bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006.évi V.tv. 9.§(1)bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját.

13. Értékelési módszerek, pontszám: Értékelés a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. Módszerei: «Ajánlati ár (nettó HUF)» — fordított arányosítás, «A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata»: egyenes arányosítás. Adható pontszám alsó és felső határa: 0–100 pont.

14. IV.2.6) pontban a 1 hónapos időtartam 30 napot jelent.

15. FAKSZ: Tóth Anita 00927; helyettes FAKSZ: Görög Tibor 00303
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. § -ban meghatározottak szerint.
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/04/2019
- Schieneninfrastruktur
- Fernverkehr , Regionalverkehr
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
HU: Ungarn
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbauarbeiten, Oberbauarbeiten - Eisenbahnen, Instandhaltung von Gleisanlagen