Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region HU: Ungarn für Baugruppen und Komponenten

Ausschreibung Los-ID 1686476

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Teile für Eisenbahn- oder Straßenbahnlokomotiven oder rollendes Material; Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
Teile für Eisenbahn- oder Straßenbahnlokomotiven oder rollendes Material; Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Flirt 415. mot-hoz új fékkompresszor alk. száll.
Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001021712019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34630000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Flirt 415. sorozatú villamos motorvonathoz rotációs fékkompresszor új alkatrészek szállítása
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34631400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU221
Hauptort der Ausführung:

A teljesítés helyszíne: Incoterms 2010: DDP H-9400 Sopron, Batsányi utca 15.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Adásvételi keretszerződés megkötése 140 000,- EUR értékben.

Közbeszerzés tárgya: Flirt 415. sorozatú villamos motorvonathoz rotációs fékkompresszor új alkatrészek szállítása.

Különféle csövek, idomok, szelepek, csatlakozók, tartók, bilincsek 3025 db várható mennyiségben, a kiegészítő közbeszerzési dokumentáció szerződéstervezetében részletezve.

Ajánlatkérő egy árazott tervezett karbantartáshoz szükséges alkatrész árjegyzék listát és egy tartalékalkatrész árjegyzék listát is kér ajánlattevőktől a nem tervezhető meghibásodásos javítás elvégzéséhez.

Ajánlattevő a teljesítés helyszínére történő szállítást az Ajánlatkérő megrendelése esetén az árjegyzékben meghatározott díj ellenében vállalja.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A keretszerződés hatálya a mindkét fél cégszerű aláírásától számított 24 hónapos időtartam, vagy a keretösszeg kimerüléséig eltelt idő. Amennyiben a 24. hónap utolsó napján a keretösszeg még nem merült ki, a szerződést + 12 hónappal Ajánlattevő (Vevő) írásbeli egyoldalú nyilatkozata esetén meghosszabbíthatják a szerződéstervezetben írt módon.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 84 000EUR értékre vállal lehívási kötelezettséget.

A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 56 000 EUR, amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.

Opciós várható mennyiség a két év alatt a II.2.4) pontban megjelölt teljes várható mennyiség 40 %-a.

Az egyoldalú opció (vételi jog) lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.

A 40 %-os opció alkalmazását az indokolja, hogy a nem tervezett, meghibásodásos javítással előre nem lehet számolni, a múltbeli információk, üzemeltetési tapasztalatok állnak rendelkezésre, mely jelen új motorkocsik esetében nagyon rövid időszak.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Új alkatrészek megnevezés alatt Ajánlatkérő újonnan gyártott, beépítésre még nem került alkatrészeket érti.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot - elektronikus űrlapként - az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. r. III. fejezete szerinti igazolására.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

321/2015. Korm.r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015.Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontot.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (3) és (5) bek. megfelelő alkalmazására!

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X.30.) Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:

M.1) Ajánlattevő a Korm.r. 21.§ (1) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti értékesítések ismertetését. A referenciát a 321/2015.(X.30) Korm.r 22.§ (1) bek. szerint kell igazolni.

A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:

— szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),

— szerződés/megrendelés azonosítója,

— adásvétel (értékesítés) tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,

— értékesített érték/eredeti devizanemben/,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hó/nap pontossággal),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett szállításokat veszi figyelembe.

Amennyiben ajánlattevő a referencia alapjául szolgáló szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a szerződés mely részeit teljesítette.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (referencia adatok) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítása során ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza közép-árfolyamot alkalmazza.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) összességében Flirt 415. sorozatú villamos vasúti motorvonat alkatrészek előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített értékesítésével, 10 000 000,- HUF értékben.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1 alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Késedelmes, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mértékét, részletes szabályait a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (szerződés) tartalmazzák.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Ajánlatkérő előleget nem fizet, résszámlázási lehetőséget nem biztosít.

Az Ajánlatkérő az Eseti Megrendelések ellenértékét az igazolt teljesítést követően az Ajánlattevő által kiállított és befogadható számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését.

Ajánlatkérő amennyiben a fizetéssel késedelembe esik, a késedelembe esés napjától a tényleges fizetésnapjáig a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok (szerződés) tartalmazzák.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: EUR.
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/09/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/09/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR001021712019 /reszletek
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68.§ (1b.)-(1d.) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.

2. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az e-Kr. 6. § (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben.

3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41.§/A (1) bek.)

4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az e-Kr. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.

5. Ajánlatkérő a Kbt.69.§(11a)bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén irányadó a Kbt. 41/A (5) bek.

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt.35.§ (2)bek. szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó a Kbt. 65.§ (12) bek. szerinti meghatalmazás.

8. AK az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1)alapján a közbeszerzési dokumentumokat (KD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentum az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a "Kiegészítő adatok-További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az ajánlatot KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

9. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm. r. 13. §-ban meghatározott iratokat,

— Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat – nemlegesnyilatkozat is csatolandó),

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,

— A „Tervezett karbantartás szükséges alkatrészek tételes árjegyzéket” és a „Tartalék alkatrészek tételes árjegyzéket” ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell szerkeszthető, jelszó nélküli xls(x) formátumban. Az árjegyzékek hiánya nem pótolható, amennyiben nem kerül csatolásra az ajánlat részeként, vagy nem kerül kitöltésre a táblázat minden sora (amiben alkatrészek, ill. szállítási költségek szerepelnek) abban az esetben az ajánlat érvénytelen.

10. AK a 321/2015.Korm.r 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.3) További információk folytatása:

11. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ szerint – korlátozás nélkül – biztosítja.

12. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

13. AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

14. AT (valamennyi közös AT), az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az ajánlathoz csatolt bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját.

15. VI.2.6) pontban az 1 hónapos időtartam:30 napot jelent.

16. Az értékelési szempont a legalacsonyabb ár [Kbt. 76. § (2) a)]. A Kbt. 76. § (5) bekezdésére tekintettel, ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

17. AK a 307/2015.(X.27.) Korm.r. 5. §-át alkalmazza. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az általa megajánlott áru származására vonatkozóan.

19. Ajánlatban nyilatkozni kell a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozóan.

20. Ajánlatkérő a Kbt.81.§(10) bekezdése szerint gyorsított nyílt eljárást alkalmaz. Indokok: Ajánlatkérő 15.5.2019-én közbeszerzési eljárást indított azonos beszerzési tárgyban. Az eljárás 2. részében nem került ajánlat benyújtásra (az eljárás iránt érdeklődő gazdasági társaság volt), erre tekintettel ezen rész Kbt. 75. § (1) bek. a) pontja alapján eredménytelen lett. Ajánlatkérő vasúti közlekedési, személyszállítási szolgáltatásának folyamatos és biztonságos működtetésének elengedhetetlen feltétele a vasúti járműparkjának karbantartása, megfelelő alkatrész utánpótlás biztosítása mellett, így ajánlatkérőnek haladéktalanul meg kell indítania egy új közbeszerzési eljárást. Az új eljárást úgy kell eredményesen lezárnia, hogy a szerződés a lehető legrövidebb időn belül hatályba léphessen. A rövidített ajánlattételi határidő elegendő arra, hogy az ajánlattevőknek kellő idejük legyen az ajánlat összeállítására, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak a korábbi eljáráshoz képest, ezáltal a közbeszerzési eljárásokban jártas ajánlattevők számára nem jelent többletterhet a korábban már megismert dokumentumok alapján az ajánlat elkészítése.

21. A II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy a részajánlat tétel lehetősége gazdaságilag nem ésszerű, a beszerzés tárgya – műszakilag egy vasúti járműtípus fékegységének alkatrészei – nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

22. Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015.Korm.r., 307/2015.Korm.r., 424/2017.(XII.19.) e-Kr.) szerint kell eljárni.

23. FAKSZ: Görög Tibor 00303, hely.: Tóth Anita 00927
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/08/2019

16/08/2019 S157 - - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

I.
II.
III.
IV.
VI.

Magyarország-Sopron: Vasúti és villamosvasúti mozdonyok, valamint a gördülőállomány alkatrészei; vasúti forgalomfelügyeleti eszközök

2019/S 157-389265

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés
Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_90866186
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Görög Tibor
Telefon: +36 99577486
E-mail: tgorog@gysev.hu
Fax: +36 99577681
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.gysev.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001021712019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001021712019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Flirt 415. mot-hoz új fékkompresszor alk. száll.
Hivatkozási szám: EKR001021712019
II.1.2)Fő CPV-kód
34630000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Flirt 415. sorozatú villamos motorvonathoz rotációs fékkompresszor új alkatrészek szállítása
II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34631400
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés helyszíne: Incoterms 2010: DDP H-9400 Sopron, Batsányi utca 15.
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés megkötése 140 000,- EUR értékben.

Közbeszerzés tárgya: Flirt 415. sorozatú villamos motorvonathoz rotációs fékkompresszor új alkatrészek szállítása.

Különféle csövek, idomok, szelepek, csatlakozók, tartók, bilincsek 3025 db várható mennyiségben, a kiegészítő közbeszerzési dokumentáció szerződéstervezetében részletezve.

Ajánlatkérő egy árazott tervezett karbantartáshoz szükséges alkatrész árjegyzék listát és egy tartalékalkatrész árjegyzék listát is kér ajánlattevőktől a nem tervezhető meghibásodásos javítás elvégzéséhez.

Ajánlattevő a teljesítés helyszínére történő szállítást az Ajánlatkérő megrendelése esetén az árjegyzékben meghatározott díj ellenében vállalja.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés hatálya a mindkét fél cégszerű aláírásától számított 24 hónapos időtartam, vagy a keretösszeg kimerüléséig eltelt idő. Amennyiben a 24. hónap utolsó napján a keretösszeg még nem merült ki, a szerződést + 12 hónappal Ajánlattevő (Vevő) írásbeli egyoldalú nyilatkozata esetén meghosszabbíthatják a szerződéstervezetben írt módon.
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen II.2.4) pontban megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 84 000EUR értékre vállal lehívási kötelezettséget.

A keretösszegből az opciós rész értéke nettó 56 000 EUR, amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.

Opciós várható mennyiség a két év alatt a II.2.4) pontban megjelölt teljes várható mennyiség 40 %-a.

Az egyoldalú opció (vételi jog) lehívásának határideje a szerződés időtartama. Az opcionális rész lehívása a szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.

A 40 %-os opció alkalmazását az indokolja, hogy a nem tervezett, meghibásodásos javítással előre nem lehet számolni, a múltbeli információk, üzemeltetési tapasztalatok állnak rendelkezésre, mely jelen új motorkocsik esetében nagyon rövid időszak.
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Új alkatrészek megnevezés alatt Ajánlatkérő újonnan gyártott, beépítésre még nem került alkatrészeket érti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-a szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának (továbbiakban: EEKD) benyújtásával (elektronikus űrlap kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésben foglaltak szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 15. § (2) bekezdése szerint, azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot - elektronikus űrlapként - az ajánlatban köteles benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - adott esetben, ajánlatkérő döntésének megfelelően további ajánlattevőket - megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni a felhívásban előírt kizáró okok hiányának a 321/2015. (X.30.) Korm. r. III. fejezete szerinti igazolására.

A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

321/2015. Korm.r. 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy az előírt Kbt. 62. § szerinti kizáró okokra vonatkozóan a 321/2015.Korm. rendelet 10.§-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani, és az igazolásokat azzal összhangban kell benyújtaniuk.
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontot.
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő a felhívásban előírt műszaki, ill. szakmai alkalmassági feltételeknek való megfelelését ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 5. §-a alapján az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen. Ajánlatkérő a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát (formanyomtatvány IV. rész α szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (6)-(7) bek. alkalmazása esetén felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 3. § (3) és (5) bek. megfelelő alkalmazására!

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő kitűzésével fogja felhívni az előírt alkalmassági követelmények a 321/2015. (X.30.) Korm. r. IV. fejezete szerinti igazolására, az alábbiak szerint:

M.1) Ajánlattevő a Korm.r. 21.§ (1) bek. a) pontja alapján nyújtsa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti értékesítések ismertetését. A referenciát a 321/2015.(X.30) Korm.r 22.§ (1) bek. szerint kell igazolni.

A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:

— szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, székhelye, a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),

— szerződés/megrendelés azonosítója,

— adásvétel (értékesítés) tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,

— értékesített érték/eredeti devizanemben/,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év/hó/nap pontossággal),

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint a referenciák tekintetében ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett szállításokat veszi figyelembe.

Amennyiben ajánlattevő a referencia alapjául szolgáló szerződést közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő a szerződés mely részeit teljesítette.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (referencia adatok) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok forintra történő átszámítása során ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzétételének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett deviza közép-árfolyamot alkalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) összességében Flirt 415. sorozatú villamos vasúti motorvonat alkatrészek előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített értékesítésével, 10 000 000,- HUF értékben.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M.1 alkalmassági követelményt és az igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmes, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek mértékét, részletes szabályait a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (szerződés) tartalmazzák.
III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet, résszámlázási lehetőséget nem biztosít.

Az Ajánlatkérő az Eseti Megrendelések ellenértékét az igazolt teljesítést követően az Ajánlattevő által kiállított és befogadható számla ellenében a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését.

Ajánlatkérő amennyiben a fizetéssel késedelembe esik, a késedelembe esés napjától a tényleges fizetésnapjáig a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok (szerződés) tartalmazzák.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: EUR.
III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/09/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/09/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR001021712019 /reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68.§ (1b.)-(1d.) bekezdései szerint. Az EKR r. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.

2. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy ajánlattevő az e-Kr. 6. § (6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben.

3. Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41.§/A (1) bek.)

4. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az e-Kr. 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni.

5. Ajánlatkérő a Kbt.69.§(11a)bek. alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés a kizáró okok igazolása körében AK nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet AT korábbi közbeszerzési vagy koncessziós eljárásban az EKR-ben elektronikus úton AK részére már benyújtott. Ez esetben AT az AK felhívására nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 41/A (4) bek. szerint az elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének tekinti azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot erre figyelemmel ajánlatkérő a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának tekinti (képviselet-vélelem). Közös ajánlattétel, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, személy bevonása esetén irányadó a Kbt. 41/A (5) bek.

7. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt.35.§ (2)bek. szerinti meghatalmazást. Alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó a Kbt. 65.§ (12) bek. szerinti meghatalmazás.

8. AK az ajánlattétel elősegítésére Kbt.39.§(1)alapján a közbeszerzési dokumentumokat (KD) bocsát ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentum az EKR rendszerben a Közbeszerzési dokumentáció felső menüsor alatt a "Kiegészítő adatok-További közbeszerzési dokumentumok" oldalsó menüsor, a dokumentumokban hivatkozott iratminták a "Benyújtandó iratok jegyzéke" felületen érhetőek el. Az ajánlatot KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.

9. Az ajánlat részeként be kell nyújtani:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,

— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,

— változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Korm. r. 13. §-ban meghatározott iratokat,

— Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat – nemlegesnyilatkozat is csatolandó),

— a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,

— A „Tervezett karbantartás szükséges alkatrészek tételes árjegyzéket” és a „Tartalék alkatrészek tételes árjegyzéket” ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell szerkeszthető, jelszó nélküli xls(x) formátumban. Az árjegyzékek hiánya nem pótolható, amennyiben nem kerül csatolásra az ajánlat részeként, vagy nem kerül kitöltésre a táblázat minden sora (amiben alkatrészek, ill. szállítási költségek szerepelnek) abban az esetben az ajánlat érvénytelen.

10. AK a 321/2015.Korm.r 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-n tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.3) További információk folytatása:

11. AK az eljárás során a hiánypótlást Kbt.71.§ szerint – korlátozás nélkül – biztosítja.

12. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.

13. AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

14. AT (valamennyi közös AT), az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) csatolja az ajánlathoz csatolt bármely nyilatkozatot aláíró, vagy aláírásra meghatalmazást adó személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintáját.

15. VI.2.6) pontban az 1 hónapos időtartam:30 napot jelent.

16. Az értékelési szempont a legalacsonyabb ár [Kbt. 76. § (2) a)]. A Kbt. 76. § (5) bekezdésére tekintettel, ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

17. AK a 307/2015.(X.27.) Korm.r. 5. §-át alkalmazza. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az általa megajánlott áru származására vonatkozóan.

19. Ajánlatban nyilatkozni kell a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozóan.

20. Ajánlatkérő a Kbt.81.§(10) bekezdése szerint gyorsított nyílt eljárást alkalmaz. Indokok: Ajánlatkérő 15.5.2019-én közbeszerzési eljárást indított azonos beszerzési tárgyban. Az eljárás 2. részében nem került ajánlat benyújtásra (az eljárás iránt érdeklődő gazdasági társaság volt), erre tekintettel ezen rész Kbt. 75. § (1) bek. a) pontja alapján eredménytelen lett. Ajánlatkérő vasúti közlekedési, személyszállítási szolgáltatásának folyamatos és biztonságos működtetésének elengedhetetlen feltétele a vasúti járműparkjának karbantartása, megfelelő alkatrész utánpótlás biztosítása mellett, így ajánlatkérőnek haladéktalanul meg kell indítania egy új közbeszerzési eljárást. Az új eljárást úgy kell eredményesen lezárnia, hogy a szerződés a lehető legrövidebb időn belül hatályba léphessen. A rövidített ajánlattételi határidő elegendő arra, hogy az ajánlattevőknek kellő idejük legyen az ajánlat összeállítására, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak a korábbi eljáráshoz képest, ezáltal a közbeszerzési eljárásokban jártas ajánlattevők számára nem jelent többletterhet a korábban már megismert dokumentumok alapján az ajánlat elkészítése.

21. A II.1.6) ponthoz: Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy a részajánlat tétel lehetősége gazdaságilag nem ésszerű, a beszerzés tárgya – műszakilag egy vasúti járműtípus fékegységének alkatrészei – nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

22. Jelen eljárásban a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015.Korm.r., 307/2015.Korm.r., 424/2017.(XII.19.) e-Kr.) szerint kell eljárni.

23. FAKSZ: Görög Tibor 00303, hely.: Tóth Anita 00927
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
HU: Ungarn
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Baugruppen und Komponenten