Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region HU: Ungarn für Instandhaltung von Gleisanlagen

Ausschreibung Los-ID 1634640

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Bauarbeiten für Eisenbahnlinien
Bauarbeiten für Eisenbahnlinien
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CBR projekt - kivitelezés
Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000562762019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234100
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

«CrossBorder Rail» projekt — Fertőszentmiklós — országhatár vasútvonal korszerűsítése
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000
45223320
45231600
45232332
45233292
45234116
45234160
45314000
71250000
71251000
71300000
71311230
71320000
72540000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU221
Hauptort der Ausführung:

Győr-Moson-Sopron megye, 9.sz. vasútvonal
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

«CrossBorder Rail» projekt — Fertőszentmiklós — országhatár vasútvonal korszerűsítése

A Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a fentiekhez kapcsolódóan:

— Kiviteli tervek elkészítése

— Vasúti vágány felépítményének átépítése ágyazatrostálással, 54 rendszerű sínnel, hézagnélküli kivitelben, előfeszített vasbeton aljjal egyvágányú pálya nyíltvonali és állomási vonalszakaszán: egybefüggő 10,25 km

— L55 magasperon építése 172 m

— Esőbeálló építése peronon 1 db

— P+R parkoló építése 1 db

— Kábelalépítmény építése 314 m

— Különféle vasúti kábelek fektetése egybefüggő 10,25 km vonalhosszon

— Útátjáró átépítése 9 db

— Sorompóberendezés átalakítása 1 db

— Felsővezeték szabályozása 10 400 m

A pontos mennyiséget és a feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. AFIII.1.3)M2)B p. meghatározott szakember 36 hó-n felüli, vasútép. irányítási szakmai többlettapasztalata projektvezetőként/projektvezető-helyettesként/ építésvezetőként/FMVként max 24 hó / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: 2. A felhívás III.1.3)M2)C pontjában meghatározott szakember 36 hónapon felüli, vasúti közlekedési létesítmény tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) (max. 24 hónap)/ / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 5
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

CrossBorder Rail - ATHU016
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) meghat részszempontok szerint. Pontszám: 0–100 pont, 0 a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték. A számítás módszere az ár esetében fordított arányosítás, egyebekben egyenes arányosítás.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés hatálya alá tartozik.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései hatálya alá. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bekezdéseire is.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5)–(6) bekezdése alapján:

(3) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

(5) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések papíralapú benyújtása esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és (11) bek és a Kbt. 69.§(11) bek is irányadó.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése értelmében ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 14. és 16. §-ra is.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az igazolások benyújtása tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69.§ (11a) bekezdésére.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell — a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet. 19. § (1) bekezdése c) pontja alapján — cégszerűen aláírt nyilatkozatát, az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés/ vágányépítés) általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről, szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) (6)–(7) és (10) bekezdésében és (5) bekezdésében foglaltak is irányadók.

A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67.§-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

P1) Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az AF feladását megelőzően 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés/vágányépítés) — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele nem érte el összesen a nettó 1 000 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi — a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett — építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakat (építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év, hó, nap/) és helye, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) (Kbt.65.§(1) b), és Kr 21.§(2)a), 22.§(3)).

M2) nyilatkozata — mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat — azon szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(2)b)). Benyújtandók a nevezett szakember által aláírt

— az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban) tartalmazó szakmai önéletrajz és végzettségét igazoló dokumentum.

Már megszerzett jogosultság esetén a képzettség igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető.

— rendelkezésre állási nyilatkozat

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott — általa igazolandó — alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).]
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik,

M1)

— az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint igazolt referenciákkal:

a) legalább 5500 vm vágány ágyazatrostálása

b) legalább 5500 vm vasúti felépítmény átépítése

Az alkalmassági feltételek egy, vagy több referenciával is teljesíthetőek, de az egyes referenciák (M1a),b)) külön-külön legfeljebb egy szerződésből teljesíthetőek.

M2)

— Legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal, és legalább 36 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként

B) 1 fő szakember felelős műszaki vezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és releváns szakmai gyakorlattal, és legalább 36 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként-, vagy építésvezetőként-, vagy - már megszerzett jogosultság esetén - felelős műszaki vezetőként

C) 1 fő szakember tervező pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VA (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és releváns szakmai gyakorlattal, és vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap szakmai gyakorlattal

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető

Fenti alkalmassági követelményeknek (M1-M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§ (6)).

A III.1.1pont kiegészítése: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja a gazdasági szereplő(k) számára a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja a gazdasági szereplő(k) számára az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A 321/2015.Kr. 21.§ alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Előleg-visszafizetési biztosíték: a nettó Vállalkozási díj 10 %-a és az igényelt előleg különbözete mértékben

Késedelmi kötbér: nettó kötbér alap (ld. szerződés) 0,2 %-a/nap, de max. a kötbéralap 5 %-a

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozási díj 30 %-a

Hibás teljesítési kötbér: nettó kötbér alap (ld. szerződés szerint) 0,5 %-a/nap, de max. a kötbéralap 5 %-a

Vágányzári kötbér: szerződés szerint

Jótállás: 36 hó

Teljesítési és jólteljesítési biztosíték: nettó Vállalkozási díj 5 %-a, ill. 3 %-a a Kbt. 134. § (6) bek b) pontja szerint

Az AK a Kbt. 135. § (1) bek szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a 135. § (3) bek figyelembevételével. AK a kifizetéseket alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján teljesíti.A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a KD tartalmazza.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

— 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 135.§ (1) és (4)–(11)

— 2013. évi V. tv. (Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bek.)

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

— 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet

Vállalkozó a számlázási ütemtervben rögzített teljesítések elérése esetén jogosult részszámla benyújtására. A finanszírozás módja: kedvezményezetti finanszírozás.

Előleg: legfeljebb a nettó Vállalkozási díj 30 %-a

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési biztosítást, valamint az általa igénybe vett tervező vonatkozásában tervezési felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/07/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/07/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B VIII.em.
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)–(1d), (3)–(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3.) M2 pontjában szereplő alk.feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

A) és B) szakember a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, mint FMV szerepeljen.

C) szakember 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes «KÉ-VA», vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal

2.) A szerződéskötés feltétele hogy a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki-technikai felszereltséggel AT rendelkezzen, azok rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolja:

a) 1 db vágányszabályozó géplánc (szabályozógép, ágyazatrendezőgép, vágánystabilizátor), min. 600 vm/óra teljesítménnyel

b) 1 db vágánybontásra és vágányépítésre alkalmas vasútépítő gép

c) 1 db vágányon járó ágyazatrostáló gép min. 80 vm/óra munkavégzési sebességgel, valamint legalább 2 kocsiból álló önürítős szalagsoros szerelvény

d) 1 db mobil villamos ellenállás hegesztésre alkalmas önjáró sínhegesztő gép

Amennyiben AT a szerződés megkötéséig a fenti műszaki-technikai felszereltséggel nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg a Kbt.54.§ (6) bek b) pontja alapján.

3.) AK a Kbt. 65§ (10) bek tekintettel előírja, hogy a szerződés teljesítése során a vasúti felépítmény átépítésén (sín és betonaljcsere, valamint rostálás) belül, a VI.3) 2.b) és c) pontjai szerinti gépek által végzendő munkákat — tekintettel arra, hogy ezen munkák a szerződés teljesítése szempontjából annak fő tevékenységét képezik, a teljesítés szempontjából kritikus fontosságúak, — az AT saját maga, vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike végezze. E követelményre tekintettel a III.1.3) M.1.) a) és b) pontokban előírt referencia feltétel igazolásához az AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során ezeket a feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

4.) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 50 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§(2) bek. foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, úgy azt az AK MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

5.) AK fenntartja a jogot a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (3) bek foglaltak alkalmazására.

6.) AF IV.2.6 esetében 2 hó = 60 nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)bek-re;

7.) AK az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

8.) Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a KD tartalmazza.

9.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).

Folyt. VI.4.3. pontban!
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148.§ szerint

VI.3. folyt:

10.) Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill. — adott esetben Kbt. 65.§ (7)–(8), (12) szerint.

Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni Kbt 41/A§Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja

AK köteles elfogadni, ha AT a 321/2015.Kr 7.§ szerinti — korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált — EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő.

EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel

11.) Cégnek minősülő AT, Kbt.65.§(7) szerinti szervezet által egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta;

b. és — adott esetben — dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

12.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét. Aránytalanul alacsony ár vizsgálata — adott esetben — Ép Kr 25.§ szerint.

13.) FAKSZ: dr Vas Erzsébet (lajstromsz.: 00394).

14.) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját.

15.) Felhívás III.2.2 pont kapcsán alk. jogszabályok: Kbt. 135.§(1)–(3),(5)–(7); Ép. Kr. 30–32/B.§; Kr.; 2007. évi CXXVII. tv; Ptk. 6:130.§(1)–(2)

16.) AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy — a nyertes visszalépése esetén — az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt — a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel — az Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).

17.) Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.

18.) A közbeszerzési műszaki leírásban termék/berendezés konkrét megnevezésére kizárólag az adott berendezéssel szembeni elvárás egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében került sor, ugyanakkor az AT jogosult a kiírttal egyenértékű termék, berendezés megajánlására is a Kormányrendelet 46.§ szerint.

19.) Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

20.) Jelen felhívásban hivatkozott jogszabályok: Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr), az Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet (Ép. Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

21.) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

22.) Az AF II.2.7. pontját kiegészítendő a teljesítés határideje 140 nap, a KD-ban részletezett feltételek szerint.

23.) A részajánlattétel nem megengedett az alábbiak miatt:

A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben, a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019

17/05/2019 S95 - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

I.
II.
III.
IV.
VI.

Magyarország-Sopron: Vasútépítés

2019/S 095-230680

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás
Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_90866186
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vas Erzsébet
Telefon: +36 12245805
E-mail: projektkozbeszerzes@gysev.hu
Fax: +36 12245878
NUTS-kód: HU221

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000562762019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
GYSEV Zrt. Projektiroda
EKRSZ_90866186
Népfürdő utca 22/B
Budapest
1038
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vas Erzsébet
Telefon: +36 12245805
E-mail: projektkozbeszerzes@gysev.hu
Fax: +36 12245878
NUTS-kód: HU11

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gysev.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000562762019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

CBR projekt - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000562762019
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

«CrossBorder Rail» projekt — Fertőszentmiklós — országhatár vasútvonal korszerűsítése
II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
45223320
45231600
45232332
45233292
45234116
45234160
45314000
71250000
71251000
71300000
71311230
71320000
72540000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221
A teljesítés fő helyszíne:

Győr-Moson-Sopron megye, 9.sz. vasútvonal
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

«CrossBorder Rail» projekt — Fertőszentmiklós — országhatár vasútvonal korszerűsítése

A Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a fentiekhez kapcsolódóan:

— Kiviteli tervek elkészítése

— Vasúti vágány felépítményének átépítése ágyazatrostálással, 54 rendszerű sínnel, hézagnélküli kivitelben, előfeszített vasbeton aljjal egyvágányú pálya nyíltvonali és állomási vonalszakaszán: egybefüggő 10,25 km

— L55 magasperon építése 172 m

— Esőbeálló építése peronon 1 db

— P+R parkoló építése 1 db

— Kábelalépítmény építése 314 m

— Különféle vasúti kábelek fektetése egybefüggő 10,25 km vonalhosszon

— Útátjáró átépítése 9 db

— Sorompóberendezés átalakítása 1 db

— Felsővezeték szabályozása 10 400 m

A pontos mennyiséget és a feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. AFIII.1.3)M2)B p. meghatározott szakember 36 hó-n felüli, vasútép. irányítási szakmai többlettapasztalata projektvezetőként/projektvezető-helyettesként/ építésvezetőként/FMVként max 24 hó / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3)M2)C pontjában meghatározott szakember 36 hónapon felüli, vasúti közlekedési létesítmény tervezésében szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva) (max. 24 hónap)/ / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

CrossBorder Rail - ATHU016
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) meghat részszempontok szerint. Pontszám: 0–100 pont, 0 a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték. A számítás módszere az ár esetében fordított arányosítás, egyebekben egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés hatálya alá tartozik.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései hatálya alá. A Kbt. 64. § alapján ajánlattevő élhet az öntisztázás jogintézményével

Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)–(4), valamint a 6. § (1)–(2) bekezdéseire is.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5)–(6) bekezdése alapján:

(3) Ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

(5) Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések papíralapú benyújtása esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és (11) bek és a Kbt. 69.§(11) bek is irányadó.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése értelmében ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a Kormány 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 14. és 16. §-ra is.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az igazolások benyújtása tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.69.§ (11a) bekezdésére.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával, kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.

A Kr IV. Fejezetében említett igazolási módok a Kr V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§ (4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell — a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet. 19. § (1) bekezdése c) pontja alapján — cégszerűen aláírt nyilatkozatát, az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés/ vágányépítés) általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről, szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) (6)–(7) és (10) bekezdésében és (5) bekezdésében foglaltak is irányadók.

A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67.§-ban foglaltakra. A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az AF feladását megelőzően 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítés/vágányépítés) — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele nem érte el összesen a nettó 1 000 000 000 HUF értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről, nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Ajánlatkérő előírása a Kbt. 69.§(4) szerinti igazolási módra vonatkozóan:

Benyújtandó AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet

M1) jogszabály szerinti igazolása(i) a felhívás feladásától visszafelé számított 8 év (96 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi — a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett — építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakat (építési beruházás tárgya, valamint mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja /év, hó, nap/) és helye, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e) (Kbt.65.§(1) b), és Kr 21.§(2)a), 22.§(3)).

M2) nyilatkozata — mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat — azon szakemberek megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kr 21.§(2)b)). Benyújtandók a nevezett szakember által aláírt

— az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat (szakmai tapasztalatot év, hónap bontásban) tartalmazó szakmai önéletrajz és végzettségét igazoló dokumentum.

Már megszerzett jogosultság esetén a képzettség igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető.

— rendelkezésre állási nyilatkozat

Amennyiben AT az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a GSz köteles az adott — általa igazolandó — alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3)).]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik,

M1)

— az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint igazolt referenciákkal:

a) legalább 5500 vm vágány ágyazatrostálása

b) legalább 5500 vm vasúti felépítmény átépítése

Az alkalmassági feltételek egy, vagy több referenciával is teljesíthetőek, de az egyes referenciák (M1a),b)) külön-külön legfeljebb egy szerződésből teljesíthetőek.

M2)

— Legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő szakember projektvezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal, és legalább 36 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként

B) 1 fő szakember felelős műszaki vezető pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és releváns szakmai gyakorlattal, és legalább 36 hónap vasútépítés irányítási gyakorlattal projektvezetőként, vagy projektvezető-helyettesként-, vagy építésvezetőként-, vagy - már megszerzett jogosultság esetén - felelős műszaki vezetőként

C) 1 fő szakember tervező pozícióra, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-VA (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és releváns szakmai gyakorlattal, és vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap szakmai gyakorlattal

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető

Fenti alkalmassági követelményeknek (M1-M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65.§ (6)).

A III.1.1pont kiegészítése: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja a gazdasági szereplő(k) számára a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján AK előírja a gazdasági szereplő(k) számára az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A 321/2015.Kr. 21.§ alapján a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Előleg-visszafizetési biztosíték: a nettó Vállalkozási díj 10 %-a és az igényelt előleg különbözete mértékben

Késedelmi kötbér: nettó kötbér alap (ld. szerződés) 0,2 %-a/nap, de max. a kötbéralap 5 %-a

Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozási díj 30 %-a

Hibás teljesítési kötbér: nettó kötbér alap (ld. szerződés szerint) 0,5 %-a/nap, de max. a kötbéralap 5 %-a

Vágányzári kötbér: szerződés szerint

Jótállás: 36 hó

Teljesítési és jólteljesítési biztosíték: nettó Vállalkozási díj 5 %-a, ill. 3 %-a a Kbt. 134. § (6) bek b) pontja szerint

Az AK a Kbt. 135. § (1) bek szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg a 135. § (3) bek figyelembevételével. AK a kifizetéseket alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján teljesíti.A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a KD tartalmazza.
III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

— 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 135.§ (1) és (4)–(11)

— 2013. évi V. tv. (Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bek.)

— 2007. évi CXXVII. tv,

— 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

— 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet

Vállalkozó a számlázási ütemtervben rögzített teljesítések elérése esetén jogosult részszámla benyújtására. A finanszírozás módja: kedvezményezetti finanszírozás.

Előleg: legfeljebb a nettó Vállalkozási díj 30 %-a

Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési biztosítást, valamint az általa igénybe vett tervező vonatkozásában tervezési felelősségbiztosítást kötni, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/07/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/07/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

1138 Budapest, Népfürdő u. 22/B VIII.em.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)–(1d), (3)–(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1.) A szerződéskötés feltétele, hogy az AF III.1.3.) M2 pontjában szereplő alk.feltétel szerint megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

A) és B) szakember a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, mint FMV szerepeljen.

C) szakember 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti érvényes «KÉ-VA», vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal

2.) A szerződéskötés feltétele hogy a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki-technikai felszereltséggel AT rendelkezzen, azok rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolja:

a) 1 db vágányszabályozó géplánc (szabályozógép, ágyazatrendezőgép, vágánystabilizátor), min. 600 vm/óra teljesítménnyel

b) 1 db vágánybontásra és vágányépítésre alkalmas vasútépítő gép

c) 1 db vágányon járó ágyazatrostáló gép min. 80 vm/óra munkavégzési sebességgel, valamint legalább 2 kocsiból álló önürítős szalagsoros szerelvény

d) 1 db mobil villamos ellenállás hegesztésre alkalmas önjáró sínhegesztő gép

Amennyiben AT a szerződés megkötéséig a fenti műszaki-technikai felszereltséggel nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg a Kbt.54.§ (6) bek b) pontja alapján.

3.) AK a Kbt. 65§ (10) bek tekintettel előírja, hogy a szerződés teljesítése során a vasúti felépítmény átépítésén (sín és betonaljcsere, valamint rostálás) belül, a VI.3) 2.b) és c) pontjai szerinti gépek által végzendő munkákat — tekintettel arra, hogy ezen munkák a szerződés teljesítése szempontjából annak fő tevékenységét képezik, a teljesítés szempontjából kritikus fontosságúak, — az AT saját maga, vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyike végezze. E követelményre tekintettel a III.1.3) M.1.) a) és b) pontokban előírt referencia feltétel igazolásához az AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során ezeket a feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

4.) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 50 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§(2) bek. foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, úgy azt az AK MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.

5.) AK fenntartja a jogot a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (3) bek foglaltak alkalmazására.

6.) AF IV.2.6 esetében 2 hó = 60 nap, tekintettel a Kbt.81.§ (11)bek-re;

7.) AK az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

8.) Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a KD tartalmazza.

9.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).

Folyt. VI.4.3. pontban!
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint

VI.3. folyt:

10.) Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill. — adott esetben Kbt. 65.§ (7)–(8), (12) szerint.

Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni Kbt 41/A§Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja

AK köteles elfogadni, ha AT a 321/2015.Kr 7.§ szerinti — korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált — EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő.

EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel

11.) Cégnek minősülő AT, Kbt.65.§(7) szerinti szervezet által egyszerű másolatban benyújtandó:

a. hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. tv.9.§(3) szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta;

b. és — adott esetben — dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.

12.) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljes körű megvalósításának minden költségét. Aránytalanul alacsony ár vizsgálata — adott esetben — Ép Kr 25.§ szerint.

13.) FAKSZ: dr Vas Erzsébet (lajstromsz.: 00394).

14.) AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját.

15.) Felhívás III.2.2 pont kapcsán alk. jogszabályok: Kbt. 135.§(1)–(3),(5)–(7); Ép. Kr. 30–32/B.§; Kr.; 2007. évi CXXVII. tv; Ptk. 6:130.§(1)–(2)

16.) AK az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy — a nyertes visszalépése esetén — az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb AT-vel, ha őt — a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel — az Összegezésben megjelölte. (Kbt.131.§(4)).

17.) Tájékozódási kötelezettség: közbeszerzési dokumentumokban a Kbt.73.§(4) szervezetek elérhetősége. AK megfelelést Kbt.73.§(5) szerinti ellenőrzi.

18.) A közbeszerzési műszaki leírásban termék/berendezés konkrét megnevezésére kizárólag az adott berendezéssel szembeni elvárás egyértelmű, közérthető meghatározása érdekében került sor, ugyanakkor az AT jogosult a kiírttal egyenértékű termék, berendezés megajánlására is a Kormányrendelet 46.§ szerint.

19.) Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, így a közbeszerzési dokumentumokkal együtt értelmezendő.

20.) Jelen felhívásban hivatkozott jogszabályok: Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr), az Építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet (Ép. Kr), az Elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Kormányrendelet (EKR Kr). Szerződésekre Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

21.) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

22.) Az AF II.2.7. pontját kiegészítendő a teljesítés határideje 140 nap, a KD-ban részletezett feltételek szerint.

23.) A részajánlattétel nem megengedett az alábbiak miatt:

A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben, a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/05/2019
- Schieneninfrastruktur
- Fernverkehr , Regionalverkehr
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
HU: Ungarn
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbauarbeiten, Oberbauarbeiten - Eisenbahnen, Instandhaltung von Gleisanlagen