Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region HU: Ungarn für Fahrmotoren

Ausschreibung Los-ID 2301837

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
Combino motor féktárcsa beszerzése
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Combino motor féktárcsa beszerzése


Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001373622022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34600000 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretszerződés alapján „Combino motor féktárcsa beszerzése”


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34600000 Eisenbahn- und Straßenbahnlokomotiven und rollendes Material sowie zugehörige Teile
50116200 Reparatur und Wartung von Fahrzeugbremsen und Bremsteilen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, 1106 Budapest, Fehér út 1/b


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Adásvételi keretszerződés alapján Combino motor féktárcsa beszerzése a BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére.

Ajánlatkérő 50 db féktárcsa vonatkozásában vállal lehívási kötelezettséget (alapmennyiség).

Opciós mennyiség: 12 db.

Ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését, egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű áru megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Amennyiben az opciós mennyiséget is tartalmazó keretmennyiség nem kerül kimerítésre a 9 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával egy alkalommal jogosult további 3 hónappal (de ezen belül legfeljebb az opciós mennyiséget is tartalmazó keretmennyiség kimerítéséig) a keretszerződés hatályát meghosszabbítani.


II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Az alapmennyiség feletti - II.2.4) pontban rögzített - opciós mennyiség, mely a keretszerződés hatálya alatt egy vagy több ajánlatkérői jognyilatkozattal használható fel.


II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.7. ponthoz: A szerződés megszűnik az Alap-keretmennyiség kimerítésével, de legkésőbb az aláírás napját követő 9 hónap határozott időtartam alatt kiadott utolsó lehívás teljesítésével.Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdés szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdés szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Amennyiben a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az

ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel

együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy

ajánlattevői nyilatkozatot (EKR ŰRLAP) arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e

vele szemben (nemleges nyilatkozat is).

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésre.

A Kbt. 64. §-a alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

AK nem ír elő.


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek/személynek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: (alfa) szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § szerint a szerződést kötő másik fél által aláírt igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A nyilatkozatban meg kell adni legalább

- a szerződést kötő másik fél nevét, címét (székhelyét), a referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,

- a referenciamunka pontos leírását (elvégzett szállítás megnevezését, főbb műszaki paramétereit), - szállítás mennyisége (db),

- a teljesítés idejét (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal),

- nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A nyilatkozatot olyan részletességgel kell benyújtani, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. A referencia bemutatható lezárult, illetve folyamatban lévő szerződésből is azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.

A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a ténylegesen elvégzett munkák függvényében veszi figyelembe ajánlatkérő a bírálat során - ennek megfelelően a referenciákat is a referenciát bemutató által ténylegesen elvégzett munka feltüntetésével kell megadni. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésére.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvány (ISO 9001) vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvány, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai (egyszerű másolati példányban), ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§-ra, a 24. § (1) bekezdésre valamint a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdés és a 140. § (9) bekezdés alkalmazására.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) az alábbi referenciával/referenciákkal:

- legalább 35 db vasúti járművekbe épülő féktárcsa szállítására vonatkozó szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával.

Az előírt alkalmassági követelménynek történő megfelelés több szerződéssel is igazolható.

Az előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három éven (36 hónap) belül befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (1a) bek. értelmében, valamint folyamatban lévő szerződés is bemutatható azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított, a az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.


III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: EUR.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít, eseti megrendelésenként van lehetőség részszámla benyújtására az adott teljesítésnek megfelelően.

Kifizetés az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján a számla kézhezvételétől 30 napon belül, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A kifizetésre irányadó továbbá: Áht, Ávr, Áfa tv.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:

késedelmi kötbér (nettó vételár 1%-a/nap; a 6. késedelmes naptól a nettó vételár 2%-a /nap; max. 25 %) hibás teljesítési kötbér (nettó vételár 20%-a) és meghiúsulási kötbér (nettó vételár 30-%-a).

Jótállás: Nyertes ajánlattevőnek legalább a termék átadásától számított 24 hónap korlátozás nélküli jótállást kell vállalnia teljesítéséért, valamint a hibás teljesítésből eredő károk megtérítésére.

Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot. A részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Ajánlatkérő villamos járművek felújításával, javításával, karbantartásával, valamint kitérő gyártásával foglalkozik a BKV Zrt., mint tulajdonosa részére. Az időközben felmerült termelési igény tette szükségessé a gyorsított eljárás indokoltságát. A hosszú átfutású alkatrészek beszerzésére tekintettel, mivel a folyamatos anyagellátás fenntartását semmiféle zavar nem akadályozhatja, ennek érdekében kivételesen indokolt és sürgős a gyorsított eljárás lefolytatása


IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/10/2022
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/10/2022
Ortszeit: 18:00
Ort:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.


Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-ára. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) bekezdése, az EEKD dokumentumot. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges (EKR űrlap).

2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

4. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

6. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet

(személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát.

Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes

bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

7. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdés második mondatában foglaltakra. Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. Az ártáblázatokat szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).

8. Ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumok részeként (önálló mellékletben) kiadott ártáblázatot beárazni és az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatkérő az ártáblázat szerinti „Korrigált nettó EUR összérték”-et értékeli ajánlati árként, ezt szükséges feltüntetni a felolvasólapon. Az ártáblázat be nem csatolása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

9. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők

vonatkozásában. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében nem tart igényt gazdálkodó szervezet alapítására (Kbt. 35. § (8) bekezdés) és nem teszi lehetővé azt.

10. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

11. Az ajánlat részeként ajánlattevő köteles benyújtani olyan tartalmú műszaki dokumentumot (pl. műszaki leírást vagy adatlapot), amely alapján megállapítható az ajánlatkérő által meghatározott műszaki követelményeknek történő megfelelés, valamint a megajánlott eszközök típusa és származási helye, valamint köteles becsatolni a megajánlott termék műszaki rajzát is.

12. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

13. Az ajánlatot az EKR-en keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-en való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. Az EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

14. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kádár Attila (lsz: 00776).

16. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, mivel a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a rendelkezésre álló fedezet hatékony felhasználását eredményezné, továbbá logisztikai és anyagellátás-biztonsági szempontból is mellőzendő a részajánlattétel.

17.Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/09/2022

23/09/2022 S184

I.
II.
III.
IV.
VI.

Magyarország-Budapest: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

2022/S 184-517877

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés
Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12282672242
Postai cím: Fehér Út 1/B 39206/22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák-Németh Eszter
E-mail: drkadar.kozbesz@gmail.com
Telefon: +36 209662908
Fax: +36 209662908
Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vjsz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001373622022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001373622022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nagyvállalat
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedés

II. szakasz: Tárgy
II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Combino motor féktárcsa beszerzése


Hivatkozási szám: EKR001373622022
II.1.2)Fő CPV-kód
34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés alapján „Combino motor féktárcsa beszerzése”


II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei
50116200 Járműfékek és fékrészegységek javítása és karbantartása
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1106 Budapest, Fehér út 1/b


II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés alapján Combino motor féktárcsa beszerzése a BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére.

Ajánlatkérő 50 db féktárcsa vonatkozásában vállal lehívási kötelezettséget (alapmennyiség).

Opciós mennyiség: 12 db.

Ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését, egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű áru megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.


II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben az opciós mennyiséget is tartalmazó keretmennyiség nem kerül kimerítésre a 9 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával egy alkalommal jogosult további 3 hónappal (de ezen belül legfeljebb az opciós mennyiséget is tartalmazó keretmennyiség kimerítéséig) a keretszerződés hatályát meghosszabbítani.


II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az alapmennyiség feletti - II.2.4) pontban rögzített - opciós mennyiség, mely a keretszerződés hatálya alatt egy vagy több ajánlatkérői jognyilatkozattal használható fel.


II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.7. ponthoz: A szerződés megszűnik az Alap-keretmennyiség kimerítésével, de legkésőbb az aláírás napját követő 9 hónap határozott időtartam alatt kiadott utolsó lehívás teljesítésével.III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdés szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdés szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Amennyiben a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az

ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel

együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy

ajánlattevői nyilatkozatot (EKR ŰRLAP) arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e

vele szemben (nemleges nyilatkozat is).

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésre.

A Kbt. 64. §-a alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.


III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AK nem ír elő.


III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek/személynek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: (alfa) szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § szerint a szerződést kötő másik fél által aláírt igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. A nyilatkozatban meg kell adni legalább

- a szerződést kötő másik fél nevét, címét (székhelyét), a referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,

- a referenciamunka pontos leírását (elvégzett szállítás megnevezését, főbb műszaki paramétereit), - szállítás mennyisége (db),

- a teljesítés idejét (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal),

- nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A nyilatkozatot olyan részletességgel kell benyújtani, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. A referencia bemutatható lezárult, illetve folyamatban lévő szerződésből is azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.

A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a ténylegesen elvégzett munkák függvényében veszi figyelembe ajánlatkérő a bírálat során - ennek megfelelően a referenciákat is a referenciát bemutató által ténylegesen elvégzett munka feltüntetésével kell megadni. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésére.

M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a minőségbiztosítási rendszer - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító általi, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvány (ISO 9001) vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvány, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai (egyszerű másolati példányban), ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§-ra, a 24. § (1) bekezdésre valamint a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdés és a 140. § (9) bekezdés alkalmazására.


Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) az alábbi referenciával/referenciákkal:

- legalább 35 db vasúti járművekbe épülő féktárcsa szállítására vonatkozó szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával.

Az előírt alkalmassági követelménynek történő megfelelés több szerződéssel is igazolható.

Az előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három éven (36 hónap) belül befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (1a) bek. értelmében, valamint folyamatban lévő szerződés is bemutatható azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított, a az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (ISO 9001) vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal, illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.


III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: EUR.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít, eseti megrendelésenként van lehetőség részszámla benyújtására az adott teljesítésnek megfelelően.

Kifizetés az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján a számla kézhezvételétől 30 napon belül, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A kifizetésre irányadó továbbá: Áht, Ávr, Áfa tv.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek:

késedelmi kötbér (nettó vételár 1%-a/nap; a 6. késedelmes naptól a nettó vételár 2%-a /nap; max. 25 %) hibás teljesítési kötbér (nettó vételár 20%-a) és meghiúsulási kötbér (nettó vételár 30-%-a).

Jótállás: Nyertes ajánlattevőnek legalább a termék átadásától számított 24 hónap korlátozás nélküli jótállást kell vállalnia teljesítéséért, valamint a hibás teljesítésből eredő károk megtérítésére.

Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot. A részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.IV. szakasz: Eljárás
IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Ajánlatkérő villamos járművek felújításával, javításával, karbantartásával, valamint kitérő gyártásával foglalkozik a BKV Zrt., mint tulajdonosa részére. Az időközben felmerült termelési igény tette szükségessé a gyorsított eljárás indokoltságát. A hosszú átfutású alkatrészek beszerzésére tekintettel, mivel a folyamatos anyagellátás fenntartását semmiféle zavar nem akadályozhatja, ennek érdekében kivételesen indokolt és sürgős a gyorsított eljárás lefolytatása


IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/10/2022
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/10/2022
Helyi idő: 18:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.


Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza. Üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. §-ára. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) bekezdése, az EEKD dokumentumot. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges (EKR űrlap).

2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

4. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

6. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet

(személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát.

Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes

bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

7. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdés második mondatában foglaltakra. Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. Az ártáblázatokat szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).

8. Ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumok részeként (önálló mellékletben) kiadott ártáblázatot beárazni és az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatkérő az ártáblázat szerinti „Korrigált nettó EUR összérték”-et értékeli ajánlati árként, ezt szükséges feltüntetni a felolvasólapon. Az ártáblázat be nem csatolása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

9. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők

vonatkozásában. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében nem tart igényt gazdálkodó szervezet alapítására (Kbt. 35. § (8) bekezdés) és nem teszi lehetővé azt.

10. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

11. Az ajánlat részeként ajánlattevő köteles benyújtani olyan tartalmú műszaki dokumentumot (pl. műszaki leírást vagy adatlapot), amely alapján megállapítható az ajánlatkérő által meghatározott műszaki követelményeknek történő megfelelés, valamint a megajánlott eszközök típusa és származási helye, valamint köteles becsatolni a megajánlott termék műszaki rajzát is.

12. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

13. Az ajánlatot az EKR-en keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-en való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. Az EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

14. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kádár Attila (lsz: 00776).

16. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, mivel a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a rendelkezésre álló fedezet hatékony felhasználását eredményezné, továbbá logisztikai és anyagellátás-biztonsági szempontból is mellőzendő a részajánlattétel.

17.Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.


VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.


VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/09/2022
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
HU: Ungarn
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Baugruppen und Komponenten, Antriebstechnik, Fahrmotoren

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!