Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region HU: Ungarn für Schienenbefestigungstechnik

Ausschreibung Los-ID 2345555

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Schienen und Zubehör
Síncsavarok beszerzése  
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Síncsavarok beszerzése

 
Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001894172022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34941000 Schienen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Értéke alapú adásvételi keretszerződés a MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges a műszaki követelményeknek megfelelő Síncsavarok beszerzésére, összesen nettó 1 350 000 000,- Ft keretértékben, nettó 945 000 000,- Ft lehívási kötelezettség vállalásával. A keretszerződés lehívási kötelezettséggel érintett értéke alapján ajánlatkérő tervezetten cca. 546 000 db, összesen cca. 780 000 db különféle síncsavar lehívását tervezi.

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a rendelhető mennyiséget. A szerződés értékalapú keretszerződés, a szerződéskötést követően ténylegesen lehívott síncsavarok mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

 
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34941000 Schienen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

MÁV Zrt. Raktározási Központ, Pályavasúti Szakanyag Centrum Madridi (1131 Bp., Madridi u. 9.)

 
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

MÁV Zrt. vasúti pályájához tartozó, felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges a műszaki követelményeknek megfelelő Síncsavarok beszerzésére, összesen nettó 1 350 000 000,- Ft keretértékben, nettó 945 000 000,- Ft lehívási kötelezettség vállalásával. A keretszerződés lehívási kötelezettséggel érintett értéke alapján ajánlatkérő tervezetten cca. 546 000 db, összesen cca. 780 000 db különféle síncsavar lehívását tervezi.

Ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a rendelhető mennyiséget. A szerződés értékalapú keretszerződés, a szerződéskötést követően ténylegesen lehívott síncsavarok mennyisége a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.

 
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

a) amennyiben az utolsó Lehívás a fenti határozott időtartam lejárta előtt megküldésre kerül, akkor a jelen Szerződés az utolsó Lehíváshoz kapcsolódó utolsó feladatellátás (teljesítés) napján szűnik meg minden további jognyilatkozat nélkül,

b) amennyiben teljes nettó keretösszeg elérésére a II.2.7) pontban meghatározott időtartam lejártát megelőző 3. hónap első napjáig nem kerül sor, akkor a felek külön megállapodás (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosítás) aláírásával a szerződés hatályát további 6 hónappal (de legfeljebb a teljes nettó keretösszeg eléréséig) meghosszabbíthatják.

 
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

II.2.5) ponthoz: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdés alapján választja a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mivel konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru a közbeszerzés tárgya.

 

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevő, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:

A kizáró okok igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. (továbbiakban: Kr.) 8-16. §-a szerint történik.

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a Kr. 4. § és 8.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, továbbá a Kbt. 35.§ (2a) és 65.§ (12) bekezdéseire.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében az ajánlatkérő a Kr. 4.§ és 10.§-ai szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával igazolja előzetesen az előírt kizáró okok hiányát. Továbbá a Kr. 4.§ (1a) bekezdése szükség esetén és a Kr. 4. § (1b) bekezdésében meghatározott esetben külön nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében 8.§ c) pontja alapján szükség esetén és a Kr. 10. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a gazdasági szereplő szerződés teljesítésére való képességének igazolására más dokumentum benyújtását is kérheti ajánlatkérő.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő nevében külön EEKD-t kell benyújtani a közös ajánlattevőknek.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A gazdasági szereplőknek az EEKD-ban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. fejezet szerinti igazolások kiállítására, mely szerv jogosult.

A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az ajánlattevő kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani, tehát a kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat nem kell az ajánlatban csatolni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdés szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban nem szabályozott esetekben a Kr. 1-16.§-ok alkalmazása szükséges.

 
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

P1) A Kr. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtásával igazolja. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.

A Kr. 19.§ (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, ebben az esetben ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év üzemi (üzleti) tevékenység eredményéről, továbbá indokolását a jogi forma tekintetében.

A Kr. 19.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik ezen irattal, mert a működését az előírt időszak kezdete után kezdte meg, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (a műszaki követelményeknek megfelelő síncsavarok gyártása és/ vagy eladása) származó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

Előzetes igazolás:

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet EEKD-ban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be az előírt alkalmassági követelmény tekintetében.

Utólagos igazolás:

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására az EEKD-ban tett nyilatkozatával összhangban az előírt dokumentumot (utolsó három lezárt üzleti évi beszámolója, amennyiben ez a céginformációs szolgálat honlapján nem érhető el) kell benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(8) bekezdéseire, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Továbbá arra, hogy a nem Ft-ban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok Ft-ra történő átszámítására ajánlatkérő árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év mérlegforduló napján hatályos MNB deviza közép-árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyan ebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.

 
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmas az ajánlattevő, ha az utolsó három lezárt üzleti év gazdálkodási adatai alapján legalább két évben az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye nem negatív.

Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, e pont szerint alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (a műszaki követelményeknek megfelelő síncsavarok gyártása és/ vagy eladása) származó nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 470 000 000,- Ft-ot.

 
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M1) A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (a műszaki követelményeknek megfelelő síncsavarok gyártása és/ vagy eladása) egy vagy több szerződésből származó, szerződésszerűen teljesített szállításaira vonatkozó referencia nyilatkozatot vagy igazolást legalább az alábbi tartalommal:

- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhely);

- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím);

- szerződés tárgya, mennyisége, oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;

- teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap megjelöléssel);

- a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat is figyelembe veszi, de ennél korábban megkezdett szállításokat már nem.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Előzetes igazolás:

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet EEKD-ban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be az előírt alkalmassági követelmény tekintetében.

Utólagos igazolás:

Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására az EEKD-ban tett nyilatkozatával összhangban az előírt dokumentumot (M1: referencianyilatkozat/ igazolás) kell benyújtania a Kr. 22. §. (1) bekezdése alapján.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

 
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik

M1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgya szerinti (a műszaki követelményeknek megfelelő síncsavarok gyártása és/ vagy eladása), egy vagy több szerződésből származó, összesen legalább 270 000 db mennyiségű síncsavarra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.

 
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér az alábbiak szerint.

A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett lehívás nettó ellenértéke. Amennyiben a szerződésszegés a teljes szerződést érinti a kötbér alapja a teljesített lehívásokkal nem érintett teljes nettó szerződéses ellenérték. A kötbér mértéke:

- késedelem: minden késedelemben megkezdett naptári nap után a Kötbéralap 0,5%-a, maximum a Kötbéralap 20 %-a,

- meghiúsulás: a Kötbéralap 20 %-a,

- hibás teljesítés: a Kötbéralap 15 %-a.

Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a meghatározott maximumot a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és az Eladóval szemben az azonnali hatályú felmondáshoz fűzött valamennyi hátrányos jogkövetkezményt (különösen, de nem kizárólagosan: nemteljesítési kötbér) alkalmazni. Ha Eladó a kikötött határidőre nem szállítja le a lehívásban megrendelt terméket, úgy a Vevő jogosult - választása szerint - a lehívástól vagy a keretszerződéstől az Eladó szerződésszegése alapján azonnali hatállyal elállni, vagy a keretszerződést azonnali hatállyal felmondani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. §-ra.

A részletes szabályokat a KD részét képező keretszerződés-tervezet tartalmazza.

 
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

A beszerzés saját forrásból valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az egyes eseti, megrendelések igazolt teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint köteles teljesíteni. E tekintetben irányadók a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek-ben részletesen meghatározottak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme HUF. A számla kibocsátására a Kbt. 27/A.§-a irányadó.

Késedelmes fizetés esetén ajánlattevő a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítésnapjáig a Ptk. 6:155.§ (1) bek-ben meghatározott mértékű késedelmi kamatfelszámolására jogosult.

A részletes szabályokat a KD részét képező keretszerződés-tervezet tartalmazza.

 
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattétel szándékára.

 
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Eladót a szerződésszerűen leszállított Termékekre a mennyiségi átvételtől számított 5 év teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli. További információt a KD részét képező keretszerződés-tervezet tartalmaz.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződéstervezetben részletesen leírtak alapján lehetőség lesz a nettó egységárak változtatására a szerződéskötéstől számított 6. hónapot követően, hosszabbítás esetén a szerződés hatályba lépését követő 12. hónapot követően Eladó és Vevő részéről fordulónként 1-1 alkalommal, mely a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti módosításnak fog minősülni. Amennyiben a London Metal Exchange (továbbiakban: LME) internetes oldalán ingyenes regisztrációt követően elérhető adatok alapján a módosítás kezdeményezésekor számolt és a szerződésben rögzített acél (LME Steel HRC NW Europe (Argus)) háromhavi tonnánkénti átlagára közötti százalékos eltérés akár pozitív, akár negatív irányban. Az ármódosítás az egységárak 50%-os mértékének vonatkozásában érvényesíthető.

 

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/01/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 30 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/01/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

424/2017. Korm rendelet 15. § és Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései alapján.

 
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

424/2017. Korm rendelet 15. § és Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései alapján.

 

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR-be történő regisztráció. (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet).

2) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bek-ben előírt korlátozást. A hp-okat az EKR-ben kell megtenni.

3) Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség az ajánlattevőt (AT) terheli, kivéve az EKR rendszerhasználati díj.

4) AT-nek a Kbt. 66.§ (1) bek-e alapján az eljárást indító felhívásban, dok-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. A formai köv-ekre vonatkozó előírásokat a dok tartalmazza.

5) A Kr. 30.§ (4) bek-e alapján AK táj. AT-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelmény esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.

6) A közb-i eljárás során benyújtandó dok-ok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ára. Nyilatkozat a Kbt.66.§ (6) bek a)-b) szerint az alvállalkozókról. Az ajánlatba csatolandó dok-ok listáját a dok tartalmazza.

7) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Kr. 13. §-a irányadók.

8) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját, mely alapján eredménytelen lesz az eljárás, amennyiben nem nyújtottak be legalább két ajánlatot.

9) AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 87. § (4) bekezdése alapján az ajánlat benyújtási határidejétől számított 30 nap az ajánlati kötöttség.

10) AK táj. AT-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

11) A kiegészítő táj-ra vonatkozó előírásokat a dok tartalmazza.

12) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.

13) Az AK tájékoztatja AT-ket, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában előírja a környezetvédelmi termékdíjról és annak megfizetéséről szóló nyilatkozat benyújtását.

14) AK tájékoztatja AT-t, hogy ajánlatához csatolnia kell egy független szervezet által kiállított érvényben lévő igazolást (Nemzeti Műszaki Értékelés vagy DeBo típusvizsgálati igazolás kapcsolódó mellékletekkel és a vizsgálat alapját képező dokumentumokkal együtt), amely tanúsítja, hogy a megajánlott termékek megfelelnek a MÁVSZ 2937 számú vállalati szabvány részleteit tartalmazó műszaki leírásnak, és a szerződés ideje alatt köteles azt fenntartani. Továbbá csatolni kell az ajánlathoz nyilatkozatát, melyben meg kell neveznie a megajánlott termékek gyártóját, gyártóit. Ezen doku.-k nem a szakmai ajánlat részei.

15) Az AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom (Kr. 1.§ (9) bekezdés). Amennyiben megállapítható, hogy a tilalom személyi hatálya fennáll, ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

16) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kajzinger Zsoltné. lsz: 00530; Hőgye Gábor, lsz:00531; Dr. Varga Rita Zsófia, lsz:01118; dr. Lakatos Orsolya, lsz:01117

17) A felhívás és dok közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.

18) Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: Az igények hektikusan oszlanak el mind időszakban, mind pedig területileg. Esetleges részajánlatnál a változó igényeket nem lehetne kezelni az előzetes tervezéshez képest, így egyes szerződések korábban kimerülnének, míg más szerződések felesleges keretet tartalmaznának. Továbbá a megadott termék műszaki, minőségi jellege nem teszi lehetővé a részajánlattétel lehetőségét. Ajánlatkérő a részekre bontást nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az árubeszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.

 
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148.§-ban foglaltak alapján.

 
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/12/2022

- Schieneninfrastruktur
- Fernverkehr , Regionalverkehr
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
HU: Ungarn
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbaustoffe, Technische Ausrüstungen, Schienenbefestigungstechnik

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!