Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region CZ: Tschechische Republik für Instandhaltungsfahrzeuge/Nebenfahrzeuge

Ausschreibung Los-ID 1926589

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen
Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vybavení drá¸ních vozidel Tesmec OCPD001 palubními jednotkami ETCS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34621200 Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Účelem veřejné zakázky je zaji¨tění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel, které provozuje Elektrizace ¸eleznic Praha a.s. v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlá¨ky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozděj¨ích předpisů, zejména vyhlá¨ky Ministerstva dopravy č. 78/2017 Sb., kterou se mění vyhlá¨ka č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozděj¨ích předpisů.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vybavení drá¸ních vozidel řady OCPD001_CZ, jejím¸ provozovatelem je zadavatel mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 dle technické specifikace ERA (dále jen „palubní část ETCS“).
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 52 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ020 Středočeský kraj
Hauptort der Ausführung:

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky, konkrétní místa plnění určí dodavatel. Předání a převzetí ka¸dého drá¸ního vozidla bude v¸dy probíhat v ¸elezniční stanici Velký Osek.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1x prototyp + 3x sériově vyrobené vozidlo

Bli¸¨í informace k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 52 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/09/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Vybavení drá¸ních vozidel Tesmec OCPD001 palubními jednotkami ETCS
II.2.14)Zusätzliche Angaben

V případě schválení bude projekt spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury a operačního programu Doprava.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Po¸adavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Není po¸adována
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Po¸adavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Po¸adavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/12/2020
Ortszeit: 09:01
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevíráním nabídek se v souladu s § 109 odst. 1 zákona rozumí zpřístupnění jejich obsahu Zadavateli. Vzhledem k přípustnosti podání nabídek pouze v elektronické podobě bude otevírání nabídek neveřejné.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Postanschrift: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stě¸ovatel dozvěděl o domnělém poru¨ení zákona Zadavatelem, nejpozději v¨ak do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutě¸ o návrh pova¸uje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stě¸ovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stě¸ovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání ¸ádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předbě¸ných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v něm¸ stě¸ovatel obdr¸el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předbě¸ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu¨eném podlimitním řízení, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 CZK, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 CZK. V případě, ¸e navrhovatel nemů¸e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 CZK. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 CZK, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 CZK. V případě, ¸e Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 CZK. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 CZK.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Postanschrift: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/11/2020

24/11/2020 S229

I.
II.
III.
IV.
VI.

Česko-Praha: Vozidla pro údr¸bu ¸elezničních tratí

2020/S 229-563760

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky
Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: Elektrizace ¸eleznic Praha a.s.
Národní identifikační číslo: 47115921
Po¨tovní adresa: nám. Hrdinů 1693/4a
Obec: Praha 4-Nusle
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Martin Rezek
E-mail: martin.rezek@elzel.cz
Tel.: +420 602544208
Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.elzel.cz/
Adresa profilu zadavatele: www.tenderarena.cz/profily/elzel
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Dal¨í informace lze získat na: www.tenderarena.cz/profily/elzel
Dal¨í informace lze získat na vý¨e uvedené adrese
Nabídky nebo ¸ádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.tenderarena.cz/profily/elzel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: ostatní zadavatel
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: projektová, stavební a dal¨í činnost při provozu ¸eleznic

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vybavení drá¸ních vozidel Tesmec OCPD001 palubními jednotkami ETCS
II.1.2)Hlavní kód CPV
34621200 Vozidla pro údr¸bu ¸elezničních tratí
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Účelem veřejné zakázky je zaji¨tění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel, které provozuje Elektrizace ¸eleznic Praha a.s. v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlá¨ky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozděj¨ích předpisů, zejména vyhlá¨ky Ministerstva dopravy č. 78/2017 Sb., kterou se mění vyhlá¨ka č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozděj¨ích předpisů.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vybavení drá¸ních vozidel řady OCPD001_CZ, jejím¸ provozovatelem je zadavatel mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 dle technické specifikace ERA (dále jen „palubní část ETCS“).
II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 52 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky, konkrétní místa plnění určí dodavatel. Předání a převzetí ka¸dého drá¸ního vozidla bude v¸dy probíhat v ¸elezniční stanici Velký Osek.
II.2.4)Popis zakázky:

1x prototyp + 3x sériově vyrobené vozidlo

Bli¸¨í informace k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Ní¸e uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 52 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Konec: 30/09/2022
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Vybavení drá¸ních vozidel Tesmec OCPD001 palubními jednotkami ETCS
II.2.14)Dal¨í informace

V případě schválení bude projekt spolufinancován ze Státního fondu dopravní infrastruktury a operačního programu Doprava.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně po¸adavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Po¸adavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Není po¸adována
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Po¸adavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Minimální úroveň případně po¸adovaných standardů:

Po¸adavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo ¸ádostí o účast
Datum: 22/12/2020
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo ¸ádosti o účast:
Ce¨tina, Sloven¨tina
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/12/2020
Místní čas: 09:01
Dal¨í informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevíráním nabídek se v souladu s § 109 odst. 1 zákona rozumí zpřístupnění jejich obsahu Zadavateli. Vzhledem k přípustnosti podání nabídek pouze v elektronické podobě bude otevírání nabídek neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Dal¨í informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslu¨ný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Po¨tovní adresa: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stě¸ovatel dozvěděl o domnělém poru¨ení zákona Zadavatelem, nejpozději v¨ak do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutě¸ o návrh pova¸uje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stě¸ovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stě¸ovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání ¸ádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předbě¸ných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v něm¸ stě¸ovatel obdr¸el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předbě¸ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu¨eném podlimitním řízení, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 CZK, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 CZK. V případě, ¸e navrhovatel nemů¸e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 CZK. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 CZK, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 CZK. V případě, ¸e Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 CZK. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Po¨tovní adresa: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/11/2020
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
CZ: Tschechische Republik
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Spezialfahrzeuge, Instandhaltungsfahrzeuge/Nebenfahrzeuge