Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region CZ: Tschechische Republik für Instandhaltung von Gleisanlagen

Ausschreibung Los-ID 2368563

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Arbeiten für städteverbindenden Bahnverkehr
Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov  
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov

 
Referenznummer der Bekanntmachung: 24430/2022-S´-SSZ-OVZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234110 Arbeiten für städteverbindenden Bahnverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem stavby „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“ je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Bli¸¨í specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

 
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 807 644 623.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45221112 Bau von Eisenbahnbrücken
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

Praha

 
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmět plnění veřejné zakázky „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“ je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 V¨eobecný objekt). Zaji¨tění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, ¸e tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zaji¨tění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 a¸ 6 a 9 ZZVZ.

V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel dále vyhrazuje provedení činností v souvislosti se zaji¨těním provizorního buňkovi¨tě v ´ST Praha-Krč. Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci - Zvlá¨tní technické podmínky. V případě, ¸e tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zaji¨tění publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Vyhrazená změna je oceněna v soupisu prací v SO 98-98, V¨eobecný objekt v pol. č. V¦EOB10.

Bli¸¨í specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

 
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Zkrácení doby zahájení jednokolejného provozu / Gewichtung: 35
Preis - Gewichtung: 65
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 807 644 623.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 19
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Nástroje pro propojení Evropy (CEF)

 
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 1 729 022 696 Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky zahrnuta.

 

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Předlo¸ení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence; předlo¸ení dokladu o oprávnění

k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslu¨né ¸ivnostenské oprávnění pro následující činnosti: - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - Revize, prohlídky a zkou¨ky určených technických zařízení v provozu, - Výkon zeměměřických činností, - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, - Geologické práce; předlo¸ení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), f) specializace technická zařízení, nebo specializace vytápění a vzduchotechnika a specializace zdravotní technika, f) specializace elektrotechnická zařízení, i), j); předlo¸ení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb..

 
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Ve¨kerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.

 
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ po¸aduje, aby účastníci k zaji¨tění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve vý¨i 26 mil. Kč (slovy: dvacet¨estmilonů korun českých)

 
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. 14 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a in¸enýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky a Zvlá¨tní podmínky pro stavby Správy ¸eleznic, státní organizace (přílohy Smlouvy o dílo).

 
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/02/2023
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/02/2023
Ortszeit: 09:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

 

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Postanschrift: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stě¸ovatel dozvěděl o domnělém poru¨ení zákona Zadavatelem, nejpozději v¨ak do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutě¸ o návrh pova¸uje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stě¸ovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stě¸ovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání ¸ádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předbě¸ných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v něm¸ stě¸ovatel obdr¸el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předbě¸ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu¨eném podlimitním řízení, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e navrhovatel nemů¸e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč.

 
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Postanschrift: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023

25/01/2023 S18

I.
II.
III.
IV.
VI.

Česko-Praha: Výstavba meziměstských ¸elezničních drah

2023/S 018-049449

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné slu¸by

Stavební práce
Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa ¸eleznic, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Po¨tovní adresa: Dlá¸děná 1003/7
Obec: Praha - Nové Město
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní osoba: Lenka Pluhařová
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz
Tel.: +420 601084416
Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.spravazeleznic.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Dal¨í informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Správa ¸eleznic, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Po¨tovní adresa: Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke ¦tvanici 656/3
Obec: Praha 8 - Karlín
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 186 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Lenka Pluhařová
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz
Tel.: +420 601084416
Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.spravazeleznic.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Nabídky nebo ¸ádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.6)Hlavní předmět činnosti
´elezniční slu¸by

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov

 
Spisové číslo: 24430/2022-S´-SSZ-OVZ
II.1.2)Hlavní kód CPV
45234110 Výstavba meziměstských ¸elezničních drah
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem stavby „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“ je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Bli¸¨í specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

 
II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 807 644 623.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45221112 Výstavba ¸elezničních mostů
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
45234115 ´elezniční signalizace
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Praha

 
II.2.4)Popis zakázky:

Předmět plnění veřejné zakázky „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“ je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 V¨eobecný objekt). Zaji¨tění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, ¸e tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zaji¨tění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 a¸ 6 a 9 ZZVZ.

V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel dále vyhrazuje provedení činností v souvislosti se zaji¨těním provizorního buňkovi¨tě v ´ST Praha-Krč. Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci - Zvlá¨tní technické podmínky. V případě, ¸e tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zaji¨tění publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Vyhrazená změna je oceněna v soupisu prací v SO 98-98, V¨eobecný objekt v pol. č. V¦EOB10.

Bli¸¨í specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

 
II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Ní¸e uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkrácení doby zahájení jednokolejného provozu / Váha: 35
Cena - Váha: 65
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 807 644 623.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 19
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Nástroje pro propojení Evropy (CEF)

 
II.2.14)Dal¨í informace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře činí 1 729 022 696 Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky zahrnuta.

 

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně po¸adavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Předlo¸ení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence; předlo¸ení dokladu o oprávnění

k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslu¨né ¸ivnostenské oprávnění pro následující činnosti: - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - Revize, prohlídky a zkou¨ky určených technických zařízení v provozu, - Výkon zeměměřických činností, - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, - Geologické práce; předlo¸ení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. a), b), d), e), f) specializace technická zařízení, nebo specializace vytápění a vzduchotechnika a specializace zdravotní technika, f) specializace elektrotechnická zařízení, i), j); předlo¸ení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb..

 
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti
Seznam a stručný popis pravidel a kritérií:

Ve¨kerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.

 
III.1.6)Po¸adované zálohy a záruky:

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ po¸aduje, aby účastníci k zaji¨tění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve vý¨i 26 mil. Kč (slovy: dvacet¨estmilonů korun českých)

 
III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslu¨ná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Platební podmínky jsou uvedeny v čl. 14 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a in¸enýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky a Zvlá¨tní podmínky pro stavby Správy ¸eleznic, státní organizace (přílohy Smlouvy o dílo).

 
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo ¸ádostí o účast
Datum: 22/02/2023
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo ¸ádosti o účast:
Ce¨tina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 22/02/2023
Místní čas: 09:00
Dal¨í informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.

 

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Dal¨í informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslu¨ný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Po¨tovní adresa: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stě¸ovatel dozvěděl o domnělém poru¨ení zákona Zadavatelem, nejpozději v¨ak do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutě¸ o návrh pova¸uje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stě¸ovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stě¸ovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání ¸ádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předbě¸ných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v něm¸ stě¸ovatel obdr¸el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předbě¸ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu¨eném podlimitním řízení, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e navrhovatel nemů¸e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč.

 
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Po¨tovní adresa: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/01/2023
- Schieneninfrastruktur
- Fernverkehr , Regionalverkehr
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
CZ: Tschechische Republik
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbauarbeiten, Oberbauarbeiten - Eisenbahnen, Instandhaltung von Gleisanlagen

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!