Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region CZ: Tschechische Republik für Instandhaltung von Strassenbahnanlagen

Ausschreibung Los-ID 2416001

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Arbeiten für städteverbindenden Bahnverkehr
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)
Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)


Referenznummer der Bekanntmachung: S2825/2023-S´-SSV-Ú3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234110 Arbeiten für städteverbindenden Bahnverkehr
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Cílem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvý¨ení bezpečnosti provozu, zaji¨tění spolehlivého provozu, zaji¨tění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, zaji¨tění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, zlep¨ení technického stavu ře¨ené trati, zaji¨tění parametrů interoperability a zaji¨tění splnění po¸adavků platné legislativy.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 831 882 607.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45221112 Bau von Eisenbahnbrücken
45221200 Bauarbeiten für Tunnel, Schächte und Unterführungen
45213321 Bau von Bahnhöfen
45232221 Umspann-Unterstation
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hauptort der Ausführung:

Moravskoslezský kraj


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem stavby je modernizace ¸elezniční stanice Havířov s cílem zvý¨ení bezpečnosti ¸elezničního provozu a cestujících včetně zaji¨tění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, rekonstrukce trakčního vedení a příprava na přechod na napájení 25kV, 50 Hz, zlep¨ení technického stavu a parametrů ře¨ené ¸elezniční stanice, zlep¨ení dostupnosti nádra¸í a zaji¨tění souladu s po¸adavky TSI. A dále prodlou¸ení u¸itečné délky kolejí pro mo¸né odstavení dlouhých nákladních vlaků během mimořádností na trati Český Tě¨ín - Výhybna Polanka nad Odrou, zvý¨ení traťové rychlosti a zavedení dal¨ích rychlostních profilů, zkrácení docházkové vzdálenosti díky prodlou¸ení stávajícího podchodu a jeho vyústění u prodejny Lidl Česká republika v.o.s. na druhé straně koleji¨tě, provedení stavební a technické připravenosti na budoucí DOZ, co¸ zamezí zmarněným investicím. Výstavba nové TB budovy.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie - Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 V¨eobecný objekt). Zaji¨tění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, ¸e tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zaji¨tění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 a¸ 6 a 9 ZZVZ.

Bli¸¨í specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dal¨ích částech zadávací dokumentace.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 831 882 607.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 46
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Předpokládá se spolufinancování této veřejné zakázky jak z prostředků České republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředků Evropské unie - Nástroje pro propojení Evropy (CEF).


II.2.14)Zusätzliche Angaben

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře a zařízení pro vstup a výběr poplatku činí 2 723 235 331,- Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky zahrnuta.Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zadavatel po¸aduje:

- předlo¸ení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- předlo¸ení dokladu o oprávnění k podnikání pro následující činnost:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

Revize, prohlídky a zkou¨ky určených technických zařízení v provozu,

Výkon zeměměřických činností,

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

- předlo¸ení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm.

a) pozemní stavby,

b) dopravní stavby,

d) mosty a in¸enýrské konstrukce,

e) technologická zařízení staveb,

g) statika a dynamika staveb,

i) geotechnika

zákona č. 360/1992 Sb.,

- předlo¸ení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.,

Podrobně uvedeno v Pokynech pro dodavatele.


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Ve¨kerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.


III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ po¸aduje, aby účastníci k zaji¨tění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve vý¨i 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionů korun českých).

Jistota bude poskytnuta v elektronické podobě formou:

• slo¸ení peně¸ní částky na účet zadavatele („peně¸ní jistota“), nebo

• bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

• poji¨tění záruky ve prospěch zadavatele.

Jistota ve formě slo¸ení peně¸ní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Potřebné údaje pro slo¸ení peně¸ní jistoty na účet zadavatele jsou následující: č.ú. 30007-1908811/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 5813520022.

Více informací je uvedeno v Pokynech pro dodavatele.


III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Smluvní cena a platební podmínky jsou uvedeny v čl. 14 Smluvních podmínek pro výstavbu - obecné podmínky.


III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 28/04/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 28/04/2023
Ortszeit: 10:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka pova¸uje za sektorovou veřejnou zakázku.

V souladu s § 170 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo zru¨it zadávací řízení této veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

Zadavatel si mimo jiné vyhrazuje právo zru¨it zadávací řízení v případě, ¸e k hodnocení připadnou pouze nabídky s nabídkovou cenou převy¨ující předpokládanou hodnotu zakázky uvedenou v čl. 5.3 Pokynů, od které je odečtena hodnota vyhrazených změn závazků ze smlouvy a hodnota zadavatelem poskytovaného mobiliáře a zařízení pro vstup a výběr poplatku.

Zadavatel si rovně¸ mimo jiné vyhrazuje právo zru¨it zadávací řízení, pokud stavební povolení bude obsahovat podmínky, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci a současně podstatným způsobem mění veřejnou zakázku, nebo nebude-li vydané stavební povolení pravomocné.


VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Postanschrift: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stě¸ovatel dozvěděl o domnělém poru¨ení zákona Zadavatelem, nejpozději v¨ak do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutě¸ o návrh pova¸uje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stě¸ovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stě¸ovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání ¸ádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předbě¸ných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v něm¸ stě¸ovatel obdr¸el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předbě¸ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu¨eném podlimitním řízení, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e navrhovatel nemů¸e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč.


VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Postanschrift: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/03/2023

31/03/2023 S65

I.
II.
III.
IV.
VI.

Česko-Praha: Výstavba meziměstských ¸elezničních drah

2023/S 065-191378

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné slu¸by

Stavební práce
Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel
I.1)Název a adresa
Úřední název: Správa ¸eleznic, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Po¨tovní adresa: Dlá¸děná 1003/7
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 11000
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Jaroslav Klime¨
E-mail: KlimesJa@spravazeleznic.cz
Tel.: +420 722819305
Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.spravazeleznic.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.spravazeleznic.cz/
Dal¨í informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: Správa ¸eleznic, státní organizace
Národní identifikační číslo: 70994234
Po¨tovní adresa: Stavební správa východ, Nerudova 1
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 77900
Země: Česko
Kontaktní osoba: JUDr. Jaroslav Klime¨
E-mail: KlimesJa@spravazeleznic.cz
Tel.: +420 722819305
Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.spravazeleznic.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz
Nabídky nebo ¸ádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.spravazeleznic.cz
I.6)Hlavní předmět činnosti
´elezniční slu¸by

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)


Spisové číslo: S2825/2023-S´-SSV-Ú3
II.1.2)Hlavní kód CPV
45234110 Výstavba meziměstských ¸elezničních drah
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Cílem stavby je odstranění propadů traťové rychlosti, zvý¨ení bezpečnosti provozu, zaji¨tění spolehlivého provozu, zaji¨tění potřebných parametrů pro provoz nákladní dopravy, zaji¨tění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, zlep¨ení technického stavu ře¨ené trati, zaji¨tění parametrů interoperability a zaji¨tění splnění po¸adavků platné legislativy.


II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 831 882 607.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45221112 Výstavba ¸elezničních mostů
45221200 Stavební úpravy tunelů, ¨achet a podchodů
45213321 Výstavba ¸elezničních nádra¸í
45232221 Transformační stanice
45231400 Stavební práce pro elektrické vedení
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Moravskoslezský kraj


II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem stavby je modernizace ¸elezniční stanice Havířov s cílem zvý¨ení bezpečnosti ¸elezničního provozu a cestujících včetně zaji¨tění bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, rekonstrukce trakčního vedení a příprava na přechod na napájení 25kV, 50 Hz, zlep¨ení technického stavu a parametrů ře¨ené ¸elezniční stanice, zlep¨ení dostupnosti nádra¸í a zaji¨tění souladu s po¸adavky TSI. A dále prodlou¸ení u¸itečné délky kolejí pro mo¸né odstavení dlouhých nákladních vlaků během mimořádností na trati Český Tě¨ín - Výhybna Polanka nad Odrou, zvý¨ení traťové rychlosti a zavedení dal¨ích rychlostních profilů, zkrácení docházkové vzdálenosti díky prodlou¸ení stávajícího podchodu a jeho vyústění u prodejny Lidl Česká republika v.o.s. na druhé straně koleji¨tě, provedení stavební a technické připravenosti na budoucí DOZ, co¸ zamezí zmarněným investicím. Výstavba nové TB budovy.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie - Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 V¨eobecný objekt). Zaji¨tění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, ¸e tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zaji¨tění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 a¸ 6 a 9 ZZVZ.

Bli¸¨í specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dal¨ích částech zadávací dokumentace.


II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Ní¸e uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 831 882 607.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 46
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Předpokládá se spolufinancování této veřejné zakázky jak z prostředků České republiky - Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i z prostředků Evropské unie - Nástroje pro propojení Evropy (CEF).


II.2.14)Dal¨í informace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) a hodnoty zadavatelem poskytovaného mobiliáře a zařízení pro vstup a výběr poplatku činí 2 723 235 331,- Kč (bez DPH). Činnost publicity stavby je v této předpokládané hodnotě veřejné zakázky zahrnuta.Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně po¸adavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Zadavatel po¸aduje:

- předlo¸ení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- předlo¸ení dokladu o oprávnění k podnikání pro následující činnost:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

Revize, prohlídky a zkou¨ky určených technických zařízení v provozu,

Výkon zeměměřických činností,

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

- předlo¸ení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm.

a) pozemní stavby,

b) dopravní stavby,

d) mosty a in¸enýrské konstrukce,

e) technologická zařízení staveb,

g) statika a dynamika staveb,

i) geotechnika

zákona č. 360/1992 Sb.,

- předlo¸ení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb.,

Podrobně uvedeno v Pokynech pro dodavatele.


III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti
Seznam a stručný popis pravidel a kritérií:

Ve¨kerá pravidla a kritéria účasti jsou uvedeny v Pokynech pro dodavatele.


III.1.6)Po¸adované zálohy a záruky:

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ po¸aduje, aby účastníci k zaji¨tění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve vý¨i 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionů korun českých).

Jistota bude poskytnuta v elektronické podobě formou:

• slo¸ení peně¸ní částky na účet zadavatele („peně¸ní jistota“), nebo

• bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo

• poji¨tění záruky ve prospěch zadavatele.

Jistota ve formě slo¸ení peně¸ní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Potřebné údaje pro slo¸ení peně¸ní jistoty na účet zadavatele jsou následující: č.ú. 30007-1908811/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 5813520022.

Více informací je uvedeno v Pokynech pro dodavatele.


III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslu¨ná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Smluvní cena a platební podmínky jsou uvedeny v čl. 14 Smluvních podmínek pro výstavbu - obecné podmínky.


III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo ¸ádostí o účast
Datum: 28/04/2023
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo ¸ádosti o účast:
Ce¨tina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28/04/2023
Místní čas: 10:00
Dal¨í informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se ZZVZ bez účasti veřejnosti, resp. dodavatelů.Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Dal¨í informace:

Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka pova¸uje za sektorovou veřejnou zakázku.

V souladu s § 170 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo zru¨it zadávací řízení této veřejné zakázky i bez naplnění důvodů podle § 127 ZZVZ kdykoliv před uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

Zadavatel si mimo jiné vyhrazuje právo zru¨it zadávací řízení v případě, ¸e k hodnocení připadnou pouze nabídky s nabídkovou cenou převy¨ující předpokládanou hodnotu zakázky uvedenou v čl. 5.3 Pokynů, od které je odečtena hodnota vyhrazených změn závazků ze smlouvy a hodnota zadavatelem poskytovaného mobiliáře a zařízení pro vstup a výběr poplatku.

Zadavatel si rovně¸ mimo jiné vyhrazuje právo zru¨it zadávací řízení, pokud stavební povolení bude obsahovat podmínky, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci a současně podstatným způsobem mění veřejnou zakázku, nebo nebude-li vydané stavební povolení pravomocné.


VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslu¨ný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Po¨tovní adresa: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stě¸ovatel dozvěděl o domnělém poru¨ení zákona Zadavatelem, nejpozději v¨ak do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutě¸ o návrh pova¸uje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stě¸ovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stě¸ovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání ¸ádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předbě¸ných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v něm¸ stě¸ovatel obdr¸el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předbě¸ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu¨eném podlimitním řízení, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e navrhovatel nemů¸e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 Kč, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 Kč. V případě, ¸e Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 Kč. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 Kč.


VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
Po¨tovní adresa: tř. Kpt. Jaro¨e 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/03/2023
- Schieneninfrastruktur
- Fernverkehr , Regionalverkehr
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
CZ: Tschechische Republik
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbauarbeiten , Oberbauarbeiten - Strassenbahnen/ U-Bahnen, Instandhaltung von Strassenbahnanlagen

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!