Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region BG: Bulgarien für Bremsbeläge

Ausschreibung Los-ID 1561575

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Bremsbeläge
Bremsbeläge
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на калодка вагонна тип P10-320
Referenznummer der Bekanntmachung: 160/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34322300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка чрез покупка на калодка вагонна тип Р10-320 съгласно изисквания и условия, посочени в техническа спецификация към документацията за участие.

Количество: 7 500 броя.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34322300
34621100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG344
Hauptort der Ausführung:

DDP складова база на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Доставка чрез покупка на калодка вагонна тип Р10-320.

Количество: 7 500 броя.

Калодки тип Р10-320 да бъдат нови и неупотребявани, изработени от чугун със стоманена вложка съгласно изисквания и условия, посочени в техническата спецификация на поръчката. Форма, размери и допуски на калодката — по приложен чертеж към техническата спецификация „Калодка Р10-320 (UIC 560х320)“.

Начин на изпълнение — доставка на калодки ще се извършват по заявка на възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на всяка отделна заявка — до 2 месеца след получаване на заявка.

Брой заявки — не повече от 6 заявки за срока на действие на договора.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 150 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 150 000,00 BGN без ДДС и е максималният финансов ресурс, осигурен от възложителя. Предложенa цена (обща стойност), която надхвърля посочената прогнозната стойност на поръчката, ще бъдe отстранявана като неотговаряща на предварително обявените условия на Възложителя.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Няма изисквания
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Няма изисквания
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Няма изисквания
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участниците да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, с обем минимум 1 000 броя. Съответствието с критерия за подбор се декларира в ЕЕДОП (част IV „Критерии за подбор“ — В) с попълване на списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, включително количеството в брой. За сходни дейности се приема доставка на чугунени калодки тип Р10-250 или Р10-250Т. Посочва се и публичен регистър, в който се съдържат декларираните обстоятелства, ако има такъв. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП (списъкът по чл. 64, ал. 1 т. 2 от ЗОП заедно с доказателствата за извършените доставки), могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участниците да са изпълнили през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, с обем минимум 1 000 броя.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.

2. Специфични национални основания за изключване:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК,

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда,

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност,

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура,

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците декларират обстоятелствата в ЕЕДОП.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Представя се преди подписване на договор в една от следните форми по избор на изпълнителя:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка.

Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева: BIC: CECBBGSF; IBAN: BG 25 CECB 9790 1019 1248 01; банка: ЦКБ АД, клон Стара Загора, или банкова сметка в евро: BIC: TTBBBG22; IBAN: BG 96 TTBB 9400 1527 4699 77; банка: Societe Generale Експресбанк. Условията на застраховката и банковата гаранция, обезпечаващи изпълнението на договора, са съгласно документацията за участие. Образецът на банкова гаранция е препоръчителен.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Плащането на дължимата от възложителя сума ще се прави след извършване на доставката и само в случай че доставката е комплектна и пълна и включва всички заявени части, включени в съответната заявка — спецификация по договора. Плащането се извършва по банков път в 30-дневен срок от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката на база фактура — оригинал, и двустранно подписан приемно-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката.

При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към изпълнителя заявки, на фирмата изпълнител да се заплаща след доставка на цялото заявено количество.
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Възложителят не изисква създаване на юридическо лице преди сключване на договор, в случай че за изпълнител на обществената поръчка бъде определено обединение, което не е юридическо лице.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/02/2019
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 5 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/02/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

„Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, заседателната зала на възложителя (административна сграда, партер)
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна в датата, часа или мястото на отваряне на офертите в профила на купувача се публикува съобщение 48 часа преди новоопределения час.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Настоящата поръчка за „доставка на калодка вагонна тип P10-320“ — реф. № 160/2018 г. е свързана с обществена поръчка със същия предмет „Доставка на калодка вагонна тип P10-320“ — реф. № 116/2018 г., открита с решение № 135 от 20.8.2018 г. на ИД и прекратена с решение № МТ-04-3860/29.10.2018 г. на ИД на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

„Доставка на калодка вагонна тип P10-320“ — реф. № 160/2018 г. се възлага на основание чл. 21, ал. 5 от ЗОП и е обособена позиция (точка 94.1 с наименование „Калодки вагонни“ от графика за възлагане на поръчките на ММИ ЕАД за 2018 г.) от планирана обществена поръчка на отдел „Жп транспорт“ с предмет „Доставка на резервни части и калодки за товарни вагони“, включваща 4 обособени позиции, както следва:

94.1 „Калодки вагонни“;

94.2 „Резервни части за ресорното окачване“;

94.3 „Резервни части за теглични и отбивачни съоръжения и разтоварваща системи и ходова част“;

94.4 „Резервни части за спирачната система“.

Информация за възлагане на другите части на поръчката:

Поръчка с предмет „Доставка на резервни части за товарни вагони“ — реф. № 99/2018 г., включваща 5 обособени позиции:

— обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части за ресорно окачване“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на резервни части за ТОС, разтоварваща система и ходова част“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на резервни части за спирачна система“,

— обособена позиция № 4 „Доставка на талига БТ-6/У25С за товарни вагони“,

— обособена позиция № 5 „Доставка на колело моноблок Ф930 за колооси на товарни вагони“, се възлага като открита процедура по реда на чл. 132 от ЗОП.

Прогнозна стойност на поръчката: 718 500,00 BGN без ДДС.

Уникален номер РОП: 00265-2018-0166.

Връзка към електронната преписка на поръчката в профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-rezervni-chasti-za-tovarni-vagoni-1574.html

Изисквания към предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта):

1. В предложението за изпълнение на поръчката участниците трябва да декларират производител и страна на произход на предлаганите калодки вагонни.

2. Участниците, които са само доставчици, да са оторизирани от производителя на предлаганите калодки вагонни да предлагат и извършват доставки на неговата продукция. Удостоверява се с оторизационно писмо, дистрибуторски договор, пълномощно или друг документ от декларирания производител на калодките в техническото предложение. В предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) участникът представя копие на съответния документ, придружен с превод на български език, в случай че е на чужд език.

Всички решения, съобщения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача в електронната преписка на настоящата обществена поръчка. Решенията за приключване на процедурата се изпращат по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочен в чл. 43, ал. 2, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
„Мини Марица изток“ ЕАД
ул. Георги Димитров № 13
Раднево
6260
Bulgarien
Telefon: +359 417833054664
E-Mail: marya.chanova@marica-iztok.com
Fax: +359 41783363

Internet-Adresse: http://www.marica-iztok.com/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/01/2019

11/01/2019 S8 - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура

I.
II.
III.
IV.
VI.

България-Раднево: Спирачни накладки

2019/S 008-015133

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки
Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител
I.1)Наименование и адреси
„Мини Марица-изток“ ЕАД
833017552
ул. Георги Димитров № 13
Раднево
6260
България
Лице за контакт: Красимира Георгиева — експерт „Търговия“, отдел „Търговски“; Димо Георгиев — инженер жп транспорт, отдел „Жп транспорт“
Телефон: +359 41783305-3248/+359 41783305-3234
Електронна поща: k-georgieva@marica-iztok.com
Факс: +359 41783363
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.marica-iztok.com/

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-kalodka-vagonna-tip-p10-320-1636.html
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-kalodka-vagonna-tip-p10-320-1636.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
„Мини Марица-изток“ ЕАД
833017552
ул. Георги Димитров № 13
Раднево
6260
България
Лице за контакт: Нина Михайлова
Телефон: +359 417833053323
Електронна поща: nina.mihajlova@marica-iztok.com
Факс: +359 41783363
код NUTS: BG344

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.marica-iztok.com/

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-kalodka-vagonna-tip-p10-320-1636.html
I.6)Основна дейност
Проучване и добив на въглища или други твърди горива

Раздел ІІ: Предмет
II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на калодка вагонна тип P10-320
Референтен номер: 160/2018
II.1.2)Основен CPV код
34322300
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка чрез покупка на калодка вагонна тип Р10-320 съгласно изисквания и условия, посочени в техническа спецификация към документацията за участие.

Количество: 7 500 броя.
II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34322300
34621100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344
Основно място на изпълнение:

DDP складова база на възложителя — отдел „Логистика и контрол“, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка чрез покупка на калодка вагонна тип Р10-320.

Количество: 7 500 броя.

Калодки тип Р10-320 да бъдат нови и неупотребявани, изра&
-
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
BG: Bulgarien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Baugruppen und Komponenten, Fahrzeugkomponenten, Bremsbeläge