Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region BG: Bulgarien für Baugruppen und Komponenten

Ausschreibung Los-ID 1670199

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
Teile für Lokomotiven oder rollendes Material
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Матиса“
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34631000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на резервни части за 4 релсови самоходни специализирани машини „Матиса“.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 509 341.50 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34631000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG313
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Гр. София, бул. „Илиянци“ № 2, ДП „НКЖИ“, Железопътна секция Враца — механизиран район София
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предмет на настоящата поръчка е доставката на резервни части за 4 броя релсови самоходни специализирани машини „Матиса“ по видове и описани по каталожни номера в техническата спецификация — Приложение № 1 към документацията за участие — общо 212 позиции, 1 114 бр.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 509 341.50 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 210
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Възложителят допуска частични доставки. Крайният срок на доставка на рез. части е до 180 работни дни от датата на подписване на договора. Срокът на дог. — до 210 раб. дни от датата на подп. на дог. Към техн. предлож. се предст. допълн. документ, издаден от производ. на РССМ „Матиса“, че предл. рез. части, произведени с кат. номера, съгл. изискв. на техн. специф. — Прил. № 1, могат да бъдат влагани в траверс

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не се изисква.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Плащане:

1. Авансово — до 50 % от стойността на договора без ДДС, платимо до 30 кал. дни след подписването му, срещу представяне на искане за плащане на аванса и на гаранция, обезпечаваща на 100 % авансово предоставените средства, в една от формите посочени по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, която се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса. Фактурата за аванса се издава от изпълнителя в срок до 5 дни от получаване на сумата за аванса;

2. Окончателно — 50 % от стойността на договора без ДДС, платимо до 30 кал. дни след получаване на авизо за експедиция чрез банков превод срещу представяне на фактура в оригинал. Плащанията по договора ще се извършват по банков път по банкова сметка на изпълнителя, посочена в договора.

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на 509 341,50 EUR или 996 185,39 BGN без ДДС, изчислени по официалния курс на БНБ 1 EUR = 1,95583 BGN.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 027-059410
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/09/2019
Ortszeit: 16:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/09/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

ДП „НКЖИ“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала.
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП „НКЖИ“. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие, се предоставя на комисията. За заверен документ се счита този, в/у копието на който е записано „вярно с оригинала“ и са поставени подпис и печат.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка настоящата обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката. За всеки член на обединението, което не е ЮЛ и подизпълнителите, да не са налице основания за отстраняване. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване чрез представяне на еЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, отделен еЕЕДОП се представя за обединението и за всеки член на обединението. Отделен еЕЕДОП се представя и за подизпълнителите. Документите, чрез които се доказва информацията,посочена в еЕЕДОП, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ и от подизпълнителите. В случай, че участникът в процедурата е различен от производителя на РССМ „Матиса“ към техн. предложение същият представя: документ, издаден от производителя на РССМ „Матиса“, че предлаганите резервни части, произведени и идентифицирани с каталожни номера, съгласно изискванията на техн. спец. — Приложение № 1, могат да бъдат влагани в траверсоподбивните машини „Матиса“, както следва: траверсоподбивна машина В 45 L, с фабр. № 4504 „Матиса“ Швейцария; траверсоподбивна машина В 45 L, с фабр. № 4505 „Матиса“ Швейцария; стрелкова траверсоподбивна машина В 41 UE, с фабр. № 4105 „Матиса“ Швейцария; стрелкова траверсоподбивна машина В 41 UE, с фабр. № 4106 „Матиса“ Швейцария.

При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция, обезпечаваща изпълнението в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора, се представя в една от следните форми:

а) банкова гаранция, в оригинал; или

б) парична сума;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, в оригинал. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията, обезпечаваща изпълнението се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, поделение „ЖПС“ — главен юрисконсулт.
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgarien
Telefon: +359 29322331
E-Mail: a.roshkova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663

Internet-Adresse: http://www.rail-infra.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/07/2019

19/07/2019 S138 - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура

I.
II.
III.
IV.
VI.

България-София: Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

2019/S 138-339200

Обявление за поръчка

Доставки
Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган
I.1)Наименование и адреси
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Снежа Величкова
Телефон: +359 29323322
Електронна поща: s_velitchkova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoRbaXqFD1bxw%3d%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Иван Кирков
Телефон: +359 29322421
Електронна поща: s_velitchkova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Евгения Русимова
Телефон: +359 29326115
Електронна поща: s_velitchkova@rail-infra.bg
Факс: +359 29310663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет
II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на резервни части за релсови самоходни специализирани машини „Матиса“
II.1.2)Основен CPV код
34631000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на резервни части за 4 релсови самоходни специализирани машини „Матиса“.
II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 509 341.50 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34631000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Гр. София, бул. „Илиянци“ № 2, ДП „НКЖИ“, Железопътна секция Враца — механизиран район София
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата поръчка е доставката на резервни части за 4 броя релсови самоходни специализирани машини „Матиса“ по видове и описани по каталожни номера в техническата спецификация — Приложение № 1 към документацията за участие — общо 212 позиции, 1 114 бр.
II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 509 341.50 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Възложителят допуска частични доставки. Крайният срок на доставка на рез. части е до 180 работни дни от датата на подписване на договора. Срокът на дог. — до 210 раб. дни от датата на подп. на дог. Към техн. предлож. се предст. допълн. документ, издаден от производ. на РССМ „Матиса“, че предл. рез. части, произведени с кат. номера, съгл. изискв. на техн. специф. — Прил. № 1, могат да бъдат влагани в траверс

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се изисква.
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.
III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изисква.
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Плащане:

1. Авансово — до 50 % от стойността на договора без ДДС, платимо до 30 кал. дни след подписването му, срещу представяне на искане за плащане на аванса и на гаранция, обезпечаваща на 100 % авансово предоставените средства, в една от формите посочени по чл. 111, ал. 5 от ЗОП, която се освобождава до 3 дни след връщане или усвояване на аванса. Фактурата за аванса се издава от изпълнителя в срок до 5 дни от получаване на сумата за аванса;

2. Окончателно — 50 % от стойността на договора без ДДС, &
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
BG: Bulgarien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Baugruppen und Komponenten