Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region BG: Bulgarien für Gleisbaustoffe, Technische Ausrüstungen

Ausschreibung Los-ID 1577959

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Gleisbaumaterial
Gleisbaumaterial
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на железопътни релси“ по 2 обособени позиции
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34946100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Обособена позиция № 1: „Релси термично необработени с марка стомана R 260“;

Обособена позиция № 2: „Релси термично обработени с марка стомана R350 НТ“.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 9 940 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Релси термично необработени с марка стомана R 260“
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34946100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Цех за електро-контактни заварки гр. Шумен, гара Шумен.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Релси тип 49 (кг/м`), L=25 м — без отвори — 3 000 тона,

— Релси тип 60 (кг/м`), L=25 м — без отвори — 1 000 тона.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 600 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Релси термично обработени с марка стомана R350 НТ“
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34946100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG333
Hauptort der Ausführung:

Цех за електро-контактни заварки гр. Шумен, гара Шумен.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Релси тип 49 (кг/м`), L=25 м — без отвори — 1 200 тона.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 340 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не се изисква.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. За обособени позиции № 1 и № 2:

1.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „предмет сходен с предмета на поръчката“ се разбира доставка на нови железопътни релси.

За „изпълнена дейност“ се приема тази, която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател, или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за дейността.

Критерият се прилага за всяка обособена позиция поотделно.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник.

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на съответния критерий за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответния критерий за подбор, за доказването на който участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2. При подаване на информацията относно съответствието с критериите за подбор се посочва в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП.

3. Документи за доказване:

3.1. За обособени позиции № 1 и № 2:

3.1.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка - по образец № 10.

Документите се представят от участника, определен за изпълнител или при поискане в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум 1 (една) дейност за доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за обособени позиции № 1 и № 2 през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, а именно не по-малко от 1 150 тона релси.

Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнена на една или няколко доставки.

Минималното изискване се доказва за всяка обособена позиция поотделно.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Начин на плащане:

Възл. предвижда за ОП № 1 аванс до 30 % от ст-стта за доставка на всяка партида, който ще се изплати за 1-та партида до 30 дни след подписв. на договора и до 30 дни след началото на срока на доставка на 2-та партида,след представяне на искане за плащане издадено от изпъл. и гаранции, обезпеч. 100 % аванс. предост. средства с ДДС, в 1 от формите предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Възл. предвижда за ОП № 2 аванс до 30 % от ст-стта за доставка на партидата, който ще се изплати до 30 дни след подписв. на договора,след представяне на искане за плащане издадено от изпълн. и гаранция, обезпеч. 100 % аванс. предост. средства с ДДС, в 1 от формите предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Фактурите за аванса се издава от изпъл. до 5 дни от получаване на сумите за аванс.

Окон. плащания (70 %) за ОП № 1 и № 2 ще се извършат в срок до 30 дни, след съставяне на приемо-предав. протокол, удостов. доставката на всяка партида в пълен обем, при усл., че е представена от изпъл. фактура в оригинал.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2019
Ortszeit: 16:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

ДП „НКЖИ“, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала.
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на ДП „НКЖИ“. Документът за упълномощ., оригинал или заверено копие (върху копието е записано „вярно с оригинала“ и има подпис и печат), се предоставя на комисията.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Участниците могат да подават оферти както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, но задължително в пълния им обем.

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл. 10, ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа и:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.

Всеки член на обединението, което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица ако има такива трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, при подаване на офертата за участие, се представя отделен еЕЕДОП за всеки член на обединението. Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица.

Документите,чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Документите се представят от всеки член на обединението, което не е ЮЛ, и от подизпълнителите и третите лица ако има такива.

Дължими гаранции:

І. Гаранция за изпълнение — 5 % от договорната цена без ДДС;

ІІ. Гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства в пълен размер. Гаранциите се представят в една от формите в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ — отдел „Правен“
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
Bulgarien
Telefon: +359 2932-2331
E-Mail: a.roshkova@rail-infra.bg
Fax: +359 2931-0663

Internet-Adresse: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2019

12/02/2019 S30 - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура

I.
II.
III.
IV.
VI.

България-София: Материали, използвани в строителството на железопътни линии

2019/S 030-066433

Обявление за поръчка

Доставки
Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган
I.1)Наименование и адреси
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Йордан Йорданов
Телефон: +359 2932-2403
Електронна поща: j.jordanov@rail-infra.bg
Факс: +359 2931-0663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPo%2fOx8OMZAK3w%3d%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114 А
София
1233
България
Лице за контакт: инж. Димитър Андреев
Телефон: +359 2932-3104
Електронна поща: j.jordanov@rail-infra.bg
Факс: +359 2931-0663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
130823243
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
София
1233
България
Лице за контакт: Евгения Русимова
Телефон: +359 2932-6115
Електронна поща: j.jordanov@rail-infra.bg
Факс: +359 2931-0663
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.rail-infra.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на железопътната инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет
II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на железопътни релси“ по 2 обособени позиции
II.1.2)Основен CPV код
34946100
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обособена позиция № 1: „Релси термично необработени с марка стомана R 260“;

Обособена позиция № 2: „Релси термично обработени с марка стомана R350 НТ“.
II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 940 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Релси термично необработени с марка стомана R 260“
Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34946100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Цех за електро-контактни заварки гр. Шумен, гара Шумен.
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

— Релси тип 49 (кг/м`), L=25 м — без отвори — 3 000 тона,

— Релси тип 60 (кг/м`), L=25 м — без отвори — 1 000 тона.
II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Релси
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
BG: Bulgarien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbaustoffe, Technische Ausrüstungen