Mikogo Feeds abonnieren XING-Kontakt

Schienenverkehrsportal

Die exklusive Onlinepublikation für die Bahnbranche und ÖPNV

Ausschreibung   Ausschreibung Region BG: Bulgarien für Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Ausschreibung Los-ID 2450478

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!
Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Eisenbahnen und anderen Ausrüstungen
Ремонт на мотор-редукторната група на трамвайни мотриси Pesa 122NaSF Reparatur der Motor-Getriebe-Gruppe der Straßenbahnwagen Pesa 122NaSF
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ремонт на мотор-редукторната група на трамвайни мотриси Pesa 122NaSF


II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50220000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Eisenbahnen und anderen Ausrüstungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ремонт на мотор-редукторната група на трамвайни мотриси Pesa 122NaSF, както следва:

Ремемонт на 4 броя мотор-редукторни групи за една трамвайна мотриса Pesa 122 NaSF количество до 5 комплекта.

обхваща всички дейности по привеждането на мотор-редукторната група в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя на мотор-редукторната група.


II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 250 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Производствено - ремонтна база на изпълнителя.


II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ремонт на мотор-редукторната група на трамвайни мотриси Pesa 122NaSF, както следва:

Ремемонт на 4 броя мотор-редукторни групи за една трамвайна мотриса Pesa 122 NaSF количество до 5 комплекта.

обхваща всички дейности по привеждането на мотор-редукторната група в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя на мотор-редукторната група.

обем на ремонта:

Разкуплиране на тяговия двигател;

Освобождаване на датчиците и проводниците, демонтаж на съединителя;

Разглобяване на тяговия двигател на ротор и статор;

Измиване и почистване на компонентите, проверка годността на кафеза, целостта на шините;

Замяна на електроизолационния лагер на ротора с нов;

Подобряване на изолацията, импрегниране, изсушаване;

Измерване на изолационното съпротивление, документиране;

Демонтаж на основен лабиринт на редуктора и на всички лагери, дефектовка;

Дефектовка на изходящ вал, корона, пиньон;

Почистване и дефектиране на всички лагери – проверка за побитости, наранявания, измерване на хлабини;

Подмяна с нови „О“ пръстени, сглобяване на редуктора и зареждане с ново масло;

Куплиране на тяговия двигател към редуктора, спазвайки изискванията за монтаж, боядисване;

цената да са включени всички части и консумативи, необходими за така описания ремонт. В това число, но не само – електроизолационен лагер за тягов двигател, уплътнения, масло, почистващи агенти, крепежни елементи.


II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Гаранционeн срок датата на извършване на ремонта / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Срок за извършване на ремонта (в календарни дни) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 250 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Не се изисква.


III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Не се изисква.


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Не се изисква.


III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да е изпълнил поне 1 (един) ремонт на мотор-редукторната група на трамвайни мотриси и/ или други превозни средства осъществяващи обществен транспорт (ЖП, метро и др.), за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата


Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

За доказване, че участникът е изпълнил поне 1 (един) ремонт на мотор-редукторната група на трамвайни мотриси и/ или други превозни средства осъществяващи обществен транспорт (ЖП, метро и др.), за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата. При подаване на офертата участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информацията за съответствието си с изискването.

Доказване: В случаите по чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП се представя списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели и се прилага доказателство за извършената услуга.


III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Участниците следва да отговарят на поставените от Възложителя изисквания в документацията за обществената поръчка относно личното състояние, критериите за подбор, техническото и ценово предложение. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54 и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП.


III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение от 1 % от стойността на договора следва да е със срок на валидност не по - кратък от 2 месеца след приключване на срока на договора. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:

1. Банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на "Столичен електротранспорт" ЕАД или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.


III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Със средства на възложителя. Аванс не се допуска! Начин на плащане, разсрочено- до 30 /тридесет/ календарни дни от получаване на стоката и след подписване на приемо-предавателен протокол, без възражение от Възложителя.Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/06/2023
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 8 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

В систематаAbschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Жалба може да се подаде в 10-дневен срок по реда на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.


VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2023

22/05/2023 S97

I.
II.
III.
IV.
VI.

Hrvatska-Zagreb: Usluge odr¸avanja ¸eljezničke pruge

2023/S 097-302286

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge
Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj
I.1)Naziv i adrese
Slu¸beni naziv: H´ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Po¨tanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Po¨tanski broj: 10000
Dr¸ava: Hrvatska
E-po¨ta: matea.radovanovic@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534653
Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hzinfra.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i mo¸e joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0021475
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
´eljezničke usluge

Odjeljak II: Predmet
II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Mehaničko či¨ćenje pru¸nog pojasa od raslinja i drveća RJ H´I Sjever NS Koprivnica


Referentni broj: 6C76-5/23/MRa
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50225000 Usluge odr¸avanja ¸eljezničke pruge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Mehaničko či¨ćenje pru¸nog pojasa od raslinja i drveća RJ H´I Sjever NS Koprivnica


II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 791 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne ¨ifre CPV-a
50225000 Usluge odr¸avanja ¸eljezničke pruge
II.2.3)Mjesto izvr¨enja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Mehaničko či¨ćenje pru¸nog pojasa od raslinja i drveća RJ H´I Sjever NS Koprivnica


II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Ni¸e navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ekonomski najpovoljnija ponuda / Ponder: ENP
Kriterij tro¨ka - Naziv: Ekonomski najpovoljnija ponuda / Ponder: ENP
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 791 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podlo¸an je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopu¨tene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci
III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

8. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

8.1. Svaki gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u dr¸avi njegova poslovnog nastana.


III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tra¸ena jamstva :

Sukladno točki 9. Dokumentacije o nabavi

9. JAMSTVA

9.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

9.2. Jamstvo za ozbiljnost ponude za pojedinačni ugovor/pojedinačnu narud¸benicu

9.3. Jamstvo za uredno ispunjenje pojedinačnog ugovora/pojedinačne narud¸benice temeljem okvirnog

sporazuma za slučaj povrede ugovornih obveza


III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 18. Dokumentacije o nabavi

18. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanje se obavlja na temelju valjanog računa izdanog po pojedinačnom ugovoru/pojedinačnoj narud¸benici te po uredno potpisanoj primopredaji izvr¨enih usluga.

Rok ispunjenja novčane obveze je 60 dana, a od 61. dana za zaka¨njela plaćanja u odnosima s poduzetnicima primijenit će se ugovorna kamatna stopa u visini 3% godi¨nje.


III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Sukladno točki 11. Dokumentacije o nabavi

11. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali mo¸e zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nu¸no za uredno izvr¨enje tog ugovora.Odjeljak IV: Postupak
IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 26/06/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 26/06/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

H´ INFRASTRUKTURA d.o.o., SEKTOR NABAVE, Ran¸irni kolodvor, Sarajevska 43, ZagrebOdjeljak VI: Dopunski podaci
VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne za¨tite
VI.4.1)Tijelo nadle¸no za postupak pravne za¨tite
Slu¸beni naziv: Dr¸avna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Po¨tanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Po¨tanski broj: 10000
Dr¸ava: Hrvatska
E-po¨ta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2023
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
BG: Bulgarien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

Branchen \ Gewerke \ Leistungen

Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

 

Sie wollen mehr Informationen über aktuelle Ausschreibungen Ihrer Branche und Region? Ganz einfach, wir senden Ihnen diese gerne per Email zu, völlig unverbindlich.
Jetzt Informationen anfordern!